Analysis of adolescents´ life satisfaction in the context of family and family environment

Jana Uhláriková

Abstract

The article deals with the analysis of adolescents’ life satisfaction in the context of family and family environment. The research was made on a sample of 420 young people aged between 16–18 years. To measure life satisfaction we used Life satisfaction questionnaire. Data concerning family and family environment were gained using anamnesis questionnaire. We found out that adolescents who live with a single mother are significantly more satisfied than adolescents who live with both parents. Among the most satisfied with their life were also those young people who said that there are no arguments or conflicts in their family.

(Fulltext in Slovak)

Keywords

life satisfaction, adolescence, family social environment

Literature

Anderson, A.R., & Henry, C.S. (1994). Family system characteristics and parental behaviors as predictors of adolescent substance use. Adolescence, 29, 405–420.

Bauer, J. J., & McAdams, D. P. (2004). Growth goals, maturity and well being. Developmental psychology,.40, 1, 114–127.

Diener, E. (1984). Subjective well-being. Psychological Bulletin, 95, 359–375.

Diener, E. (1994). Assessing subjective well-being: Progress and opportunities. In Social indicators research, 31, 103–157.

Diener, E. a kol. (1999). Subjective well-being: Three decades of progress. Psychological Bulletin,125, 276–302.

Donovan, N., & Halpern, D. (2002). Life satisfaction: the state of knowledge and implications for government. UK: Cabinet Office.

Džuka, J. & Dalbert, C. (2002). Vývoj a overenie validity škál emocionálnej habituálnej subjektívnej pohody (SHSP). Československá psychologie, 46, 3, 234–250.

Džuka, J., & Dalbert, C. (1997). Model aktuálnej a habituálnej subjektívnej pohody. Československá psychologie, 5, 385–398.

Fahrenberg, J. a kol. (2001). Dotazník životnej spokojnosti. Praha: Testcentrum.

Huebner, E. S. (2001). Correlates of life satisfaction in children. School psychology quarterly, 6, 2, 103–111.

Jakabčič, I,. & Poláková, D. (2004). Kvalita života mentálne postihnutých žiakov. In J. Džuka (ed.), Psychologické dimenzie kvality života. Prešov: Prešovská univerzita v Prešove [online]. [cit. 2010–02–08]. Dostupné na WWW: <http://www.pulib.sk/…zuka3/32.pdf>.

Komárik, E. (1999). Pedagogika emocionálne a sociálne narušených. Bratislava: Univerzita Komenského.

Kramer, H. CH. (1980). Becoming a family therapist. New York: Human Science Press.

Labáth,V. a kol. (2001). Riziková mládež. Praha: SLON.

Larson, R. (1978). Thirty years of research on the subjective well being of older Americans. Journal of gerontology, 33, 109–125.

Medveďová, Ľ. (2003). Stratégie a efektívnosť zvládania v kontexte prežívania subjektívnej pohody v rannej adolescencii. In M. Svoboda, P. Humpolíček, J. Humpolíčková (eds.), Sociální procesy a osobnost 2003. Brno: Psychologický ústav FF MU. 214–217.

Rothmajerová, Ľ., & Michálková, M. (2005). Intergeneračné konflikty medzi rodičmi a deťmi v období adolescencie. In Rodina na prelome tisícročia. Zborník referátov z medzinárodnej vedeckej konferencie. Bratislava. 2005. s. 636 – 641.

Sejčová, Ľ. (2006). Pohľad na kvalitu života dospievajúcich. Bratislava: Album.

Shin, D. C., & Johnson, D. M. (1987). Avowed happiness as an overall assessment of the quality of life. Social indicators research,.5, 475–492.

Veenhoven, R. (1996). The study of life satisfaction. [cit. 2010–01–16]. Dostupné na WWW: <http://www2.eur.nl/…96d-full.pdf>.

Vymětal. J. (2004). Úzkost a strach u dětí. Praha: Portál.

Ziemska, M. (1980). Rodina a osobnosť. Bratislava: Smena.

Show all Hide