Health aspects of the unemployment

Kateřina Malindová

Abstract

Paid employment is nowadays a very important part of one's identity as it satisfies the need for a wage-earning capacity, facilitates socialization and provides time structure. Unemployment is a very stressful life event that causes psychological but also physical health changes. We can mention feelings of anxiety, depression and so on. There is a very significant interaction between psychological factors and physiological proclivity for illness. There are also a lot of corresponding factors in relation to unemployment and health that cannot be fully described as there are significant differences between people. Especially people with lower socioeconomic status are at a health risk. The main aim of this study is to show the wide complexity of the unemployment problem in the area of health research.

(Fulltext in Czech)

Keywords

unemployment, health, stress

Literature

Baštecká, B., & Goldmann, P. (2001). Základy klinické psychologie. Praha: Portál.

Boleloucký, Z. (2002). Nezaměstnanost a zdraví. In B. Buchtová a kol., Nezaměstnanost. Psychologický, ekonomický a sociální problém (129–159). Praha: Grada Publishing.

Bruthans, J. (2008). Úloha sociálních a ekonomických faktorů v prevenci kardiovaskulárních onemocnění. Cor Vasa, 50 (7–8), 309 – 312.

Buchtová, B. (1999). Nezaměstnanost je jako nevyléčitelná nemoc. Psychologie Dnes, 5, 8–11.

Buchtová, B. (2000). Nezaměstnanost a zdraví. Psychologie Dnes, 5.

Buchtová, B. (2008). Kvalita života dlouhodobě nezaměstnaných. In O. Řehulková, E. Řehulka, M. Blatný, J. Mareš (Eds.), Kvalita života v souvislostech zdraví a nemocí (98–113). Brno: MSD.

Buchtová, B., & Filo, P. (2008). Den v životě nezaměstnaného. Psychologie v ekonomické praxi, XLIII (3–4), 17–33.

Cobb, S., & Kasl, S. V. (1977). Termination: The consequences of job loss. Ohio: US Department of Health, Education and Welfare, Cincinatti.

Čížková, J., & Vysloužil R. (1994). Podíl osobnostních a situačních proměnných v prožívání ztráty zaměstnání. Psychologie v ekonomické praxi, XXIX(1–2), 9–30.

Eisenberg, P., & Lazarsfeld, P. F. (1938). The psychological effects of unemployment. Psychological Bulletin, 35, 358–390.

Frankl, V. E. (2006). Lékařská péče o duši. Základy logoterapie a existenciální analýzy. Brno: Cesta.

Goldberg, D. P. (1972). The detection of psychiatric illness by questionnaire. Oxford: University Press.

Grzywacz, G. J., & Ettner, S. L. (2001). Workers´s per­ceptions of how jobs affect health: A social ecological perspective. Journal of Occupational Health Psychology, 6 (2), 101–113.

Jahoda, M. (1982). Employment and unemployment. Cambridge: Cambridge University Press.

Jahoda, M. (1988). Economic recession and mental health: Some conceptual issues. Journal of Social Issues, 44 (4), 13–23.

Jahoda, M., Lazarsfeld, P. F., & Zeisel, H. (1971). Marienthal: The sociography of an unemployed community. London: Tavistock.

Jenkins, D. C. (1982). Behavioral perspectives on health risks among the disadvantaged. In D. L. Parron, F. Solomon & D. C. Jenkins (Eds.), Behavior, health risks and social disadvantage (3 – 12). Washington, D.C.: National Academy Press.

Jesenský, J. (1995). Uvedení do rehabilitace zdravotně postižených. Praha: Karolinum Univerzita Karlova.

Kasl, S.W., Gore, S., & Cobb, S. (1975). The experience of losing a job: Reported Changes in health, symptoms and illness behavior. Psychosomatic Medicine, 37, 106–121.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Kulik, L. (2000). Jobless men and women: A comparative analysis of job searching intensity, attitudes toward unemployment, and related responses. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 73, 487–501.

Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Mareš, P. (1998). Nezaměstnanost jako sociální problém. Praha: Sociologické nakladatelství.

Marsden, D. (1982). Workless. London: Penguin, Croom Helm.

McKee-Ryan, F.M., Song Z., Wanberg, C.R., & Kinicki, A.J. (2005). Psychological and physical well-being during unemployment: A meta-analytic study. Journal of Applied Psychology, 90 (1), 53–76.

Mikšík, O. (2001). Zjišťování bazální struktury a dynamiky autoregulace, integrovanosti a psychické odolnosti osobnosti dotazníkem SPARO. Praha: Diaros.

Murphy, G., & Athanasou, J. A. (1999). The effect of unemployment on mental health. Journal of Occupational and Organizational Psychology, 72, 83–200.

Novosad, L. (2002). Kapitoly ze základů speciální pedagogiky. Somatopedie. Liberec: Technická univerzita v Liberci.

Šolcová, I., & Kebza V. (1999). Sociální opora jako významný projektivní faktor. Československá psychologie, 43, 1, 19–38.

Šolcová, I., & Kebza V. (2001). Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, 45 (2), 127–132.

Šolcová, I., & Kebza V. (2006). Subjektivní zdraví: Současný stav poznatků a výsledky dvou českých studií. Československá psychologie, 50, 1, 1–15.

Vágnerová, M. (2008). Psychopatologie pro pomáhající profese. (4. vydání). Praha: Portál.

Warr, P. (1985). Twelve questions about unemployment and health. In R. Roberts, R. Finegan, D. Gallie, (Eds.), New approaches to economic life. Manchester: Manchester University Press.

Zwicker, B. (1934). K sociologii nezaměstnanosti. I. Sociologická revue, 4 (4), 296–305.

Zwicker, B. (1935). K sociologii nezaměstnanosti. II. Sociologická revue, 5 (1–2), 35–43.

Yterdahl, T., Fugelli, P. (2000). Health and quality of life among long-term unemployed. Tidsskr. Nor. Laegeforen, 120, 11, 1308 – 1311.

Show all Hide