Meaning of life and alcohol addiction

Martin Slabý

Abstract

The objective of our research was to find out what is the relation between the level of alcohol consumption and the meaning of life experience in the whole life context among chosen patients at the Mental Hospital Kroměříž, Department 20. For this purpose, we made qualitative analyses of half-structured interviews of six respondents and used the data gained by numerical assessment scales and standardized diagnostic methods of Existential scale and the AUDIT questionnaire. We found out that all respondents perceive values as important in their lives (for example different forms of relationships between people, meaning of work or helping others). Generally, the respondents perceive their lives as meaningful and replenishing as other people. On the other hand, all respondents described inner vacancy and feeling of meaninglessness as a result of high level (as they felt it) alcohol consumption. Two respondents stated that a small amount of alcohol helped them feel life more meaningful. In conclusion we can state that most respondents agreed in a statement in half-structured interview, a self-assessment at the numeric assessment scale and statements captured by standardized diagnostic methods of Existential scale and the AUDIT questionnaire.

(Fulltext in Czech)

Keywords

dependence on alcohol, meaning of life, existential analysis

Literature

Babor, T., F, Higgins-Biddle, J. C., Saunders, J. B., & Monteiro, M. G.(2001). AUDIT, The Alcohol Use Disorders Identification Test, Guidelines for Use in Primary Care. Second Edition. World Health Organization [online], [cit. 2009–08–08]. Dostupný z WWW: <http://apps.who.int/…SB_01.6a.pdf>.

Blatný, M., Čermák, I. & et al. (2004). Manuál Brněnského výzkumu celoživotního vývoje člověka. Zprávy – Psychologický ústav AV ČR. Roč. 10, č. 4.

Bolek, T. (2001). Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Brno: Filozofická fakulta MU.

Doležalová, P. (2006). Kvalita života drogově závislých v terapeutických komunitách. Adiktologie, VI, 1, s. 13–25.

Frankl, V. E. (1990). Dynamika a hodnoty. Československá psychologie, 34, č. 6. Freedman, J. a kol. (2009). Narativní psychoterapie. Praha: Portál.

Halama, P., & Timuľák, L. (2004). Zmeny zmyslu života v resocializácii drogovo závislých z pohľadu klientov. Logoterapie. Človek při hľadaní seba samého – logoteoretický prístup. Zborník príspevkov z 2. vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou. Trnava, s. 137–147.

Kavenská, V. (2007). Existenciální kontext závislosti na alkoholu. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Kubáčková, E. (2007). Možnosti využití principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální a terapeutické práci s drogově závislými klienty Psychiatrické léčebny Kroměříž. Brno, Filozofická fakulta MU.

Längle, A. (1993). Personale Existenzanalyze, in Wertbegegnug. Phänomene und methodische Zugänge. Wien: GLE-Verlag.

Längle, A. (1997): Süchtig sein. Entstehung, Formen und Behandlung von Abhängigkeiten. Wien, Facultas Universitätsverlag.

Längle, A. (2000). Die existentielle Wirklichkeit. Ein existenzanaly­tisches Verständnis fundamentalen Bezogenseins. Fazekas T (Hg) Die Wirklichkeit der Psychotherapie. Beiträge zum Wirklichkeistbe­griff. Klagenfurt: Kitab.

Längle, A. (2001). ESK – Existenciální škála. Praha: Testcentrum.

Längle, A. (2002). Smysluplně žít: Aplikovaná existenciální analýza. Brno: Cesta.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha, Grada.

Pazderová, M. (2000). Psychologické aspekty závislosti. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Samková, D. (2012). Smysl života u závislých na alkoholu. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Slabý, M. (2007). Smysl života a závislost na alkoholu v kontextu adiktologie v pojetí existenciální analýzy Alfrieda Längleho. Brno: Fakulta sociálních studií MU.

Slabý, M. (2009). Systemický přístup a existenciální analýza v kontextu adiktologie. Olomouc: Filozofická fakulta UP.

Štěpánková, M. (1995). Analýza smyslu života u pacientů závislých na alkoholu. Brno: Filozofická fakulta MU.

Tumpachová, N. N. (2005). Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách. Adiktologie, 5(4), 504–515.

Show all Hide