The forensic psychology in Czech psychological literature – peek into history until Second World War

Veronika A. Polišenská

Abstract

The history of forensic psychology in Czech Republic and Slovakia is described in many psychological or criminological publications usually in the introductory chapters. These texts, however, differ in different aspects: definition of the beginning of forensic psychology and the description of the historical development of forensic psychology. The aim of this article is to present how forensic psychology’s his­tory till the beginning of WWII is represented in Czech and Slovak psychological literature, and further to fill in missing information by searching for primary sources.

https://doi.org/10.29364/epsy.337

(Fulltext in Czech)

Keywords

forensic psychology, history, sources

Literature

Čírtková, L. (2013). Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk.

Čírtková, L., & Červinka, F. (1994). Forenzní psychologie. Praha: Support.

Heretik, A. (1992). Úvod do forenznej psychológie pre posluchačov právnických fakúlt. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Heretik, A. (2010). Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Bratislava: Eurokodex.

Houbová, D. a kol. (2008). Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk.

Netík, K., & Netíková, D. (1994). Vybrané kapitoly z forenzní psychologie pro právníky. Praha: Karolinum.

Netík, K., Netíková, D., & Hájek, S. (1997). Psychologie v právu. Praha: C.H. Beck.

Matoušková, I. (2013). Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada.

Pavlovský, P. a kol. (2012). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada.

Pavlovský, P. a kol. (2001). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada.

Sochůrek, J. (2002). Nástin vybraných problémů forenzní psychologie. Liberec: Technická univerzita.

Straus, J., Vavera F., & Novák, Z. (2005). Dějiny forenzní psychologie v českých zemích. Policista, 5.

Výrost, J., & Slaměník, I. (eds.) (1998). Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. Kapitola: Člověk a zákon. Praha: Portál.

Záhorská, J. (2007). Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha: Portál.

Show all Hide