Meaning of life in the context of alkohol dependence

Veronika Kavenská

Abstract

The aim of the study was to find out how much feel alcohol addicts meaningful in their life and if they vary in this degree from ordinary population. Next focus of research was on question, if there is a quantitative difference in this feeling between the state at the beginning and the state in the end of the treatment. Research was conducted on 62 alcohol addicts who undergo medical treatment in chosen psychiatric clinics in Czech and Slovakia republic. For data collecting was used standardized questionnaire Logo-test (Balcar, 1992) with “common population” values construct on a sample of 121 university students. Results of the research prove that the alcohol addicts did statistically significant vary from ordinary population in the feeling meaningful in their life. The significant difference was found as well between the state at the beginning and state in the end of the treatment. 39 % of patients have improved, 13 % have become worse and 48 % haven’t change.

(Fulltext in Czech)

Keywords

dependence on alcohol, meaning of life, existential therapy, Logo-test

Literature

Anderson, P., & Baumberg, B. (2006). Zpráva pro Evropskou unii. Souhrn [online]. [cit. 2008–09–14]. Dostupné z WWW: <http://ec.europa.eu/…um_cz_en.pdf>

Balcar, K. (1992). Logo-test. Chrudim: Nakladatelství Mach.

Balcar, K. (1995). Životní smysluplnost a osobnost. Československá psychologie, 6, 496–502.

Balcar, K. (1995). Standardizace dotazníku „Logo-test“ na vzorku studujících českých vysokých škol. Československá psychologie, 5, 400–405.

Bolek, T. (2001). Vývoj smysluplnosti života klientů v terapeutické komunitě pro drogově závislé. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Frankl, V. E. (1994). Vůle ke smyslu. Brno: Cesta.

Frankl, V. E (2006). Lékařská péče o duši. Brno: Cesta.

Grofová, Ch. (1998). Žízeň po celistvosti. Praha: Chvojkovo nakladatelství.

Halama, P. (2000). Teoretické a metodologické přístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 44, 216–236.

Halama, P. (2003). Možnosti logoterapie v terapii drogovo závislých [online]. Konference Logoterapia – psychoterapia pre tretie tisícročie, 30. – 31.5. 2003, Svit. [cit 2007–10–10]. Dostupné z WWW: <http://katpsych.truni.sk/…y/halama.htm>

Halama, P., & Timuľák, L. (2004). Zmeny zmyslu života v resocializácii drogovo závislých z pohľadu klientov – pilotný kvalitatívny výskum. In Halama, P., Klčovanská, E., & Mráz, M. (Eds.), Logoterapia: Človek pri hľadaní seba samého – logoteoretický prístup. Zborník príspevkov z 2. vedeckej konferencie (137–147). Trnava: Filozofická fakulta TU.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence. Otázky na vrcholu života. Praha: Grada Publishing.

Kubáčková, E. (2007). Možnosti využití principů logoterapie a existenciální analýzy při sociální a terapeutické práci s drogově závislými klienty Psychiatrické léčebny Kroměříž. Nepublikovaná bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita.

Kudrle, S. (nedatováno). Závislost jako spirituální učitel? [online]. [cit 2008–09–23]. Dostupné z WWW:<http://www.adiktologie.cz/…S.Kudrle.pdf>

Längle, A. (2002). Smysluplně žít. Brno: Cesta.

Nešpor, K., & Csémy, L. (2006). Spiritualita u návykových nemocí. Zdravotnické noviny, 27–28, 16–17.

Pavlíčková, H. (2000). Logoterapie v léčbě osob závislých na alkoholu. Nepublikovaná diplomová práce. Ostrava: Ostravská univerzita.

Pazderová, M. (2000). Psychologické aspekty závislosti. Nepublikovaná diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Řehan, V. (1987). Obsahová analýza životopisů léčených alkoholiků. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Faculta Philosophica. Paedagogica – Psychologica, 25, 123–139.

Řehan, V. (1981). Sebeuvědomění, sociální úzkost a konformita. Acta Universitatis Palackianae Olomucensis. Faculta Philosophica. Psychologica, 29, 111–118.

Řehan, V. (2007). Adiktologie 1. Olomouc: Univerzita Palackého.

Říčan, P. (2007). Psychologie náboženství a spirituality. Praha: Portál.

Schermer, V. L. (2007). Duch a duše: Nové paradigma v psychologii, psychoanalýze a psychoterapii. Praha: TRITON.

Stríženec, M. (2007). Novšie psychologické pohľady na religiozitu a spiritualitu. Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV.

Thompson, G. (2006). Addiction as a Substitute for Meaningful Living. 2006 [online]. [cit. 2008–03–15]. Dostupné z WWW: http://www.meaning.ca/…Thompson.htm

Tumpachová, N. (2005). Hodnocení smyslu života v průběhu psychoterapie osob závislých na návykových látkách. Adiktologie, 5/4, 505–515.

Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR. (2002). Světové šetření o zdraví (6. díl). Kouření tabáku a spotřeba alkoholu [online]. [cit. 2007–10–08]. Dostupné z WWW: <http://www.uzis.cz/download.php?…>.

Yalom, I. D. (2006). Existenciální psychoterapie. Praha: Portál.

Zahradník, M.(2006). Alkoholizmus a samovraždy. Alkoholismus a drogové závislosti, 41, 50–54.

Show all Hide