Číslo 4, ročník 4, 2010

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

poslední číslo E-psychologie roku 2010 se k vám dostává na přelomu dvou letopočtů nebo spíše už v novém roce 2011. Odcházení starého a počátek nového roku je pro většinu z nás příležitostí k pozastavení a zamyšlení. Právě uplynulé sváteční vánoční dny nás možná přivedly k úvaze nad množstvím stresu v našich životech, nad významem klidného rodinného štěstí, nad složitějšími otázkami filozofickými či duchovními. Nové číslo E-psychologie se některých uvedených témat specifickým způsobem dotýká. Ve srovnávací výzkumné studii Lenky Čablové se dočteme o souvislostech mezi stylem výživy a odolností vůči stresu. Příspěvek bychom mohli obrazně umístit na pomezí psychologie výživy a psychologie zdraví, je v něm zdůrazněn celostní přístup k člověku. Druhá výzkumná studie autorky Jany Uhlárikové přináší zajímavou sondu do životní spokojenosti adolescentů v souvislosti s rodinným prostředím. V diskusi a závěru vystupuje do popředí zásadní – ale nikoli nový – poznatek, že každou úplnou rodinu (bohužel) nelze apriorně chápat jako rodinu funkční, a že víc než na struktuře rodiny záleží na její celkové atmosféře a funkčnosti. Vybavuje se mi myšlenka, kterou v souvislosti s funkčností rodiny často vyslovoval prof. Zdeněk Matějček: funkční rodina je ta, která uspokojuje potřeby všech svých členů.

Tentokrát jsme zařadili dva příspěvky z praxe. První z nich připravila Blanka Šestáková s kolektivem. Nese závažné poselství o potřebnosti psychologického sledování pacientů, kteří prošli intenzívní lékařskou péčí při ohrožení života. Psychologická pomoc a sociální opora je nezbytná zejména v období rekonvalescence. Článek Olgy Švestkové a Simony Hoskovcové čtenáře podrobně seznamuje s novou Mezinárodní klasifikací funkčních schopností, disability a zdraví (MKF). Tato problematika má velmi široký interdisciplinární záběr a vyžaduje i znalost legislativy. Článek svým potenciálem a otázkami, které nastoluje, může podnítit smysluplnou diskusi o MKF tak, aby se stala užitečným nástrojem ve zdravotnictví, v sociálních službách, v oblasti školství, v pracovní sféře atd.

V diskusním příspěvku Lenky Krobové se vracíme k problému kontaktu biologických rodičů s dítětem umístěným v náhradní rodinné péči, kterému byly v letošním ročníku E-psychologie věnovány již dva příspěvky. Cenné je, že autorka píše z osobního úhlu pohledu adoptivní matky a studentky psychologie současně.

V rubrice zprávy najdeme jako první pestré informace o květnové konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS ve Vernířovicích, zprostředkované Ivou Štětovskou a Jiřím Hamerníkem. Michal Horažďovský vystihl ve své zprávě unikátní atmosféru slavnostního setkání u příležitosti vydání Jungovy Červené knihy v českém jazyce. Recenze Aleny Javůrkové přehledně hodnotí zajímavou publikaci norských autorů (Faleide, Lian, Faleide) o soudobé psychosomatice, kterou přeložil Jaro Křivohlavý a vydala Grada. Nakonec si můžeme přečíst recenzi Vladimíra Dočkala na knížku Šárky Portešové, v níž je řešen společný výskyt vysokého rozumového nadání a specifických poruch učení, konkrétně dyslexie u dětí.

Dovolte mi, abych za celou redakční radu E-psychologie popřála vám, čtenářům, ale i autorům a recenzentům do nového roku 2011 pevné zdraví, hodně sil a odhodlání čelit případným těžkostem, tvůrčí invenci, radost a potřebnou vnitřní harmonii.

Irena Sobotková

(prosinec 2010)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Příspěvky z praxe

Diskuse

Zprávy

Recenze