Číslo 2, ročník 6, 2012

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
máte před sebou letní číslo šestého ročníku naší elektronické E-psychologie. Dny prázdnin a dovolených právě začínají, a tak považujeme za výhodu, že si můžete články číst odkudkoli, kde je připojení k internetu, anebo si je můžete vytisknout a přibalit s sebou.

Číslo je „štíhlejší“ než obvykle, dá-li se to tak vyjádřit. Naši recenzenti jsou pečliví a přísní, ze čtrnácti článků podaných od listopadu 2011 byly čtyři zamítnuty. Preferencí redakce je raději méně článků, zato kvalitních a oboru přínosných.
Tentokrát se můžete začíst do dvou výzkumných studií, dvou zpráv a tří recenzí. Zuzana Škodová a Ivana Paceková ze Slovenska si ve svém výzkumu položily otázku, zda sociálně-psychologický výcvik zaměřený na interpersonální a komunikační dovednosti může u vysokoškolských studentů oborů pomáhajících profesí pozitivně ovlivnit úroveň vyhoření a protektivní osobnostní charakteristiky jako je sebeúcta a smysl pro integritu.
Jan Sebastian Novotný a Petr Okrajek zkoumali vliv některých charakteristik rodinného prostředí na rizikové chování patnáctiletých adolescentů. Zaměřili se na kouření a užívání alkoholu u rodičů, na konflikty rodičů a dětí, na míru zaměstnanosti rodičů, zvažovali i dlouhodobější nemocnost rodičů a celkovou funkčnost rodiny.

Letos v květnu se konala v České republice první konference pozitivní psychologie s mezinárodní účastí. Organizátorka, Alena Slezáčková, nám dává ve zprávě o konferenci nahlédnout do programu této výjimečné akce.
Hana Štěpánková informuje o dění na workshopu, jehož se zúčastnila počátkem června v Lucembursku. Pořádala jej Stálá komise pro geropsychologii při EFPA jako součást Evropského roku aktivního stárnutí a mezigenerační solidarity – EY 2012. Téma workshopu „Zdravé a aktivní stárnutí“ otevřela tak i dalším odborníkům z evropských zemí.

V rubrice recenzí najdete erudované posouzení publikace Jaroslavy Raudenské a Aleny Javůrkové z pera Karla Balcara a klinicko-psychologické zamyšlení Ondřeje Bezdíčka nad knihou Martiny Hřebíčkové. Recenze Dariny Caloňové přichází, dá se říci, pro psychology ve správný čas, neboť od 1. srpna 2012 dochází k legislativním změnám dopravně psychologického vyšetření a sborník příspěvků z konference s tématem dopravní psychologie může přispět k odbornému rozhledu psychologů, kteří se na tuto oblast zaměřují.

Tolik nástin obsahu čísla. Ráda bych Vás spolu s kolegy a kolegyněmi z redakční rady povzbudila nejen k listování a čtení v E-psychologii, ale také k nabídnutí Vašich textů k uveřejnění. Těšíme se na Vaše příspěvky z praxe a do diskuse, na Vaše výzkumná sdělení a přehledy stavu poznání v oblasti, která Vás zajímá. Za okny je léto a tak Vám přeji krásné slunečné i bouřkové dny strávené v pohodě s Vašimi milými.

Jindřiška Kotrlová
červen 2012

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Zprávy

Recenze