Číslo 4, ročník 2, 2008

Editorial

Vážené čtenářky a vážení čtenáři našeho časopisu,

rok se s rokem sešel, přišel čas vánoční a já spolu s redakcí Vám s radostí představujeme poslední letošní číslo našeho časopisu E-psychologie.

Čas vánoční si mnozí z nás spojujeme se světem dětí, s rozzářenýma dětskýma očima, které září vedle světel stromečků nejen nad hmotnými dary, ale hlavně snad nad atmosférou a rodinnou pohodou, které svátky vánoční přináší. Možná shodou okolností, či souběhem událostí, které by C. G. Jung patrně nazval synchronicitou, se značná část tohoto vánočního vydání E-psychologie věnuje právě období dětství, či dětskému světu. Ve studii Elišky Kulhánkové a Gabriely Málkové si můžeme přečíst o fonematickém uvědomování a jeho roli ve vývoji gramotnosti, tedy o procesu osvojování gramotnosti a lingvistických dovedností již v předškolním věku. V článku Lenky Lacinové a Petry Škrdlíkové se dozvíme o koncepci a teoretických východiscích práce s rodičovskou skupinou, především u rodičů neklidných a hyperaktivních dětí. Zpráva Aleny Slezáčkové referuje o Centru pro klinický výzkum kvality života nemocných dětského věku. Vidíme, že česká psychologie děti a jejich svět nezanedbává a snaží se přispět k jeho pochopení.

Ke svátkům vánočním však patří také představivost, tvořivost, tradice, imaginace, ale i, z oblasti více světské, a přece nezanedbatelné, jídlo. Všechny tyto pojmy, či klíčová slova, najdeme v tomto čísle našeho časopisu. Článek Ivany Vidlákové pojednává o imaginativní schopnosti a tvořivosti, které se spojují nejen s procesy fantazijními, ale také s procesem poznání. Výzkumná studie Aleny Plhákové a Evy Reiterové se zabývá implicitní teorií vědecké tvořivosti u studentů psychologie a matematiky a ukazuje rozdíly v implicitních teoriích mezi těmito obory. Článek Ivy Sládkové a Zbyňka Vybírala pak představuje analýzu online diskusních fór, které se zabývají poruchami příjmu potravy. Autoři hledali subjektivní významy, které dívky připisují faktorům vzniku tohoto onemocnění. Téma to je jistě méně vánoční, avšak o to důležitější.

Spolu s Vánocemi však náš časopis E-psychologie může slavit první ucelený rok svého fungování, ve kterém jsme představili čtyři čísla plná zajímavých odborných článků a studií, což věřte, stálo mnoho úsilí i času všech zúčastněných. Především bych rád za všechny poděkoval vedoucí redaktorce Ireně Sobotkové a Jindřišce Kotrlové, které na sebe vzaly díl práce a zodpovědnosti největší. Samozřejmě patří dík také celé redakci, autorům všech článků, oponentům těchto článků, ale i Vám, čtenářům, bez kterých by časopis nebyl časopisem. Vám všem přejeme klidné a hezké Vánoce a úspěšný nový rok!

David Šmahel

(Prosinec 2008)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze