Číslo 3, ročník 3, 2009

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

po letních měsících prázdnin a dovolených vám nové číslo E-psychologie přináší nabídku kvalitního, zajímavého a inspirativního čtení – dnes již tradiční. Za tradiční lze označit i to, že autorky a autoři opět přispívají do všech tradičně obsazovaných pěti rubrik.

Za tradiční lze tedy označit i to, že rubrika diskuse autorky a autory zatím nepřitahuje. Přesně to spočítala pro editoriál minulého čísla I. Sobotková. A vlastně rovněž tradiční je to, že autoři zatím ve svých statích příspěvky svých kolegů v E-psychologii necitují. Výjimkou byli v tomto ohledu K. Mausch (č. 2, roč. 2, 2008) citující paralelní stať své kolegyně a příležitostné spoluautorky E. Ryś, a pak S. Kouřilová (č. 2, roč. 3, 2009), která svůj příspěvek „Strukturální přístup k sociálním reprezentacím“ vypracovala jako reakci na příspěvek „Teorie sociálních reprezentací“ P. Nováka (č. 1, roč. 3, 2009).

S narůstajícím počtem ročníků, čísel a samotných statí E-psychologie jako každý odborný časopis nevyhnutelně začleňuje každý příspěvek do dvou odlišných typů tradic. Tím prvním typem jsou články, které ani s jinými diskutovat či je citovat nemohou. Otvírají pro daný časopis natolik nové téma, že by odkazy na články v časopise dosud publikované působily nesmyslně. Ty druhé však ve struktuře svého tématu nějaký smysluplný styčný bod s dosud publikovanými články mají. Autorky a autoři pak nemusí přihlásit svou spoluúčast na společném diskurzu jen vystoupením v rubrice Diskuse či citací. Dalším formálním prostředkem je volba termínů v názvu a klíčových slov. Pro tento prostředek pak E-psychologie nabízí službu elektronického vyhledávání.

S pomocí dané služby tak můžeme třeba zjistit, že ke sbírce čtyř příspěvků týkajících se rodiny (č. 1, roč. 1, 2007) se později připojila stať L. Lacinové a P. Škrdlíkové (č. 4, roč. 2, 2008); nebo že E-psychologie obsahuje již sbírku pěti příspěvků týkajících se adolescentů (č.1, roč. 1, 2007; č. 3, roč. 2, 2008; č. 1, roč. 3, 2009).

V tomto novém čísle si s pomocí vyhledávače můžeme zjistit např. to, že O. Pechová zřejmě otevírá pro náš časopis zcela nové téma: svou výzkumnou studií „Diskriminace na základě sexuální orientace“, ve které informuje o vlastním dotazníkovém šetření u téměř 500 respondentů -stručně řečeno- neheterosexuální orientace. Obdobně J. Berthótyová svou statí „Vliv volnosti ve výchově na psychickou odolnost předškolních dětí“, ve které srovnává přístup k tzv. volnosti ve výchově v mateřské škole a v rodině, nepřidává jen další příspěvek do výše zmíněné sbírky věnované rodině. Nebo, že R. Procházka možná s K. Mauschem a jeho statí „Noopsychosomatické poruchy. Empirická studie mezi studenty pedagogiky v Polsku” (č. 2, roč. 2, 2008) zakládá sbírku studií týkajících se problematiky psychosomatických poruch: a to se svou pečlivě vypracovanou přehledovou studií „Soudobé koncepce alexithymie“, ve které se vyrovnává s diskusí definice daného pojmu v odborné literatuře, a to s citlivostí vůči rozdílným přístupům k pojetí etiologie daného jevu na půdě různých disciplín (výklad psychoanalytický a psychodynamický, sociologický, kognitivně neuropsychologický, neurochemický). Nebo, že L. Zatloukal -svou přesvědčivou kazuistikou tzv. solution-focused brief therapy klienta s anamnézou několika let psychiatrického léčení a několika diagnóz psychotického okruhu, kterou nazval „Žiji ve strachu – využití přístupu zaměřeného na řešení při práci s psychiatrickým pacientem“– přispívá do sbírky statí, které jsou si tematicky jistě ještě bližší, než jak naznačuje společné klíčové slovo „psychoterapie“: těmi předcházejícími jsou statě B. Nour Mohammadi „PCA – dobrý přístup pro dobrý život“ (č. 1, roč. 2, 2008) a R. Hytycha „Hledání opravdové důvěry“ (č. 2, roč. 3, 2009).

Tolik tedy co se týče pozvánky k úvahám o možném využití práce s názvy, klíčovými slovy a naším elektronickým vyhledávačem. Zbývá dokončit započatou pozvánku k textům našeho nového čísla.

V rubrice Zprávy nabízí R. Humpolíček informaci o vynalézavém projektu inovace přípravy studentů v praktických dovednostech v přímé práci s klienty v Akademickém centru poradenství a supervize na FF MU v Brně. I. Štětovská a J. Hamerník informují o letošní konferenci Sekce psychologie zdraví ČMPS. G. Chytilová informuje o programu červnové iniciační konference Pracovní skupiny pro raný vývoj při ČMPS.

V rubrice Recenze se K. Balcar věnuje knize W. J. Seltzer „Sedm němých let. Příběhy z rodinné psychoterapie“, ceněné zvláště za názornou prezentaci tzv. dialogické metody rodinné terapie. Mimořádně angažovanou recenzní stať o knize I. Markové „Dialogičnost a sociální reprezentace. Dynamika mysli“ nabízí Z. Vybíral. J. Kahánková doporučuje knihu V. Šolce „Psýché, Matrix, Realita. Hledání dimenzí reality očima psychologa“ od jungiánsky orientovaného autora, inspirovaného slavnou filmovou trilogií.

Nakonec už jen potěšující zpráva: nově je E-psychologie dostupná v databázi EBSCO, a to včetně full-textů.

Miroslav Klusák

(Říjen 2009)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Příspěvky z praxe

Zprávy

Recenze