„Nechť je slyšena druhá strana“: Červená kniha v kontextu Jungova pojetí aktivní imaginace

Vladimír Chrz

Abstrakt

Studie se zaměřuje na kontext, který umožňuje porozumění Jungově Červené knize (Liber Novus). Tato kniha je chápána jako dokument o Jungově vlastní aktivní imaginaci. Aktivní imaginace je proces zprostředkovávající mezi vědomou, záměrnou snahou já na jedné straně, a spontánní, autonomní aktivitou nevědomí na straně druhé. Studie se zaměřuje na několik základních aspektů aktivní imaginace a jejich realizaci v Červené knize.

Klíčová slova

Červená kniha, aktivní imaginace, dialog, transcendentní funkce

Literatura

Fordham, M. (1967). Active Imagination: Deintegration or Desintegration? Journal of Analytical Psychology, 12, 51–66.

Hillman, J. (1983). Healing fiction. Woodstock: Spring Publications.

Hillman, J. (2007). Mythical figures. Dallas: Spring Publications.

Chodorow, J. (1997). Jung on Active Imagination. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Chrz, V. (2010). Styly dialogického jednání: návrh konceptuálního rámce. In: Zábrodská, K., Čermák, I. (eds.) Kvalitativní přístupy a metody ve vědách o člověku IX. Individualita a jedinečnost v kvalitativním výzkumu. Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Chrz, V. (2011). Podoby a formy aktivní imaginace. Československá psychologie (v tisku).

Jung, C. G. (1956). Mysterium Coniunctionis: An Inquiry into the Separation and Synthesis of Psychic Opposites in Alchemy. London: Routledge.

Jung, C. G. (1971). Psychological Types. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Jung, C. G. (1993). Analytická psychologie. Její teorie a praxe. Praha: Academia.

Jung, C. G. (1996). Sto dopisů. Praha: Sagittarius.

Jung, C. G. (1997). Transcendentní funkce. Výbor z díla II. – Archetypy a nevědomí. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1998). Vztahy mezi já a nevědomím. Výbor z díla III. – Osobnost a přenos. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (1999). Výbor z díla V. – Snové symboly individuačního procesu. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2001). Výbor z díla IV. – Obraz člověka a obraz Boha. Brno: Nakladatelství Tomáše Janečka.

Jung, C. G. (2010). Červená kniha. Praha: Portál.

Jung, C. G., Jaffé, A. (1998). Vzpomínky, sny a myšlenky. Brno: Atlantis.

Kastová, V. (2010). Imaginace jako prostor setkání s nevědomím. Praha: Portál. Kubin, A. (2008). Země snivců. Brno: Dokořán.

Miller, D. L. (1978). Hades and Dionysos: The Poetry of Soul. Journal of the American Academy of Religion, 46, 3, 331–335.

Miller, J. C. (2004). The Transcendent Function: Jung's Model of Psychological Growth through Dialogue with the Unconscious. New York: State University of New York Press.

Nietzsche, F. (2008). Zrození tragédie. Praha, Vyšehrad.

Pokorný, P. (1994). Píseň o perle: Tajné knihy starověkých gnostiků. Praha: Vyšehrad.

Poláková, J. (2008). Smysl dialogu: o směřování k plnosti lidské komunikace. Praha: Vyšehrad.

Romanyshyn, R. (2007). The Wounded Researcher: Research With Soul in Mind. New Orleans: Spring Journal Books.

Schopenhauer, A. (1998). Svět jako vůle a představa. Pelhřimov: Nová tiskárna Pelhřimov.

Ulanov, A. B. (1997). Transference, the transcendent function, and transcendence. Journal of Analytical Psychology, 42, 119–138.

Wasserstrom, S. (1999). Religion after Religion: Gershom Scholem, Mircea Eliade, and Henry Corbin at Eranos. Princeton, New Jersey: Princeton University Press.

Whitmont, E. C. (1993). The Alchemy of Healing: Psyche and Soma. Berkeley: North Atlantic Books.

Zobrazit celé Skrýt