Test Čtyř živlů a jeho vztahy k vybraným testům osobnosti

Filip Abramčuk

Abstrakt

Studie se zabývá vztahy mezi testem osobnosti Four Elements (FE) založeného na čtyřech živlech jako metafoře osobnosti a některými dalšími testy osobnosti, k jejichž koncepcím a dimenzím bývají či mohou být živly teoreticky vztahovány (MBTI, EPQ-R,NEO-FFI). Baterie testů byla použita na souboru 56 respondentů. Byly zjištěny signifikantní vztahy živlu ohně k dimenzi extraverze, vzduchu k extraverzi a k vnímajícímu typu, vody k introverzi, cítění a neuroticismu, země k posuzujícímu typu, smyslovému vnímání a svědomitosti. Rozdíly mezi pohlavími ukázaly v některých vztazích na výraznější polarizaci směrem k vyšší korelaci živlů s některými dimenzemi osobnosti. Výsledky částečně podporují některé teoretické závěry o významech živlů a jejich vazbách k některým dimenzím osobnosti a přispívají tak ke konstruktové validitě testu FE.

Klíčová slova

čtyři živly, metafora osobnosti, konceptuální metafora, experiencialismus, osobnostní dimenze, test Four Elements

Literatura

Abramčuk, F. (2005). Typologie osobnosti na základě metafory čtyř živlů. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

Abramčuk, F. (2009). Živly jako metafora osobnosti. Nepublikovaná dizertační práce. Praha: Univerzita Karlova.

Bahbouh, R., et al. (2004). Test Four Elements. Interní materiály společnosti QED Group.

Bahbouh, R., Fajmonová, D., Lukavský, J., Barešová, A., Abramčuk, F., Rozehnalová, E., & Srb, T. (2006). Jak živly (psychometricky) ožívají. Psychologie dnes, 5, 34–37.

Banzhaf, H. (2001). Živly jako obraz člověka. Bratislava: Eugenika.

Barsalou, L.W. (1983). Ad-hoc categories. Memory and Cognition, 11, 211–227.

Briggs, K.C., & Briggs Myers, I. (1995). Myers-Briggs Type Indikator. Gottingen: Beltz Test.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Faktor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee). Praha: Testcentrum.

Johnson, M. (1987). The Body in the Mind: The Bodily Basis of Meaning, Imagination, and Reason. Chicago and London: University of Chicago Press.

Kövecses, Z. (2006). Language, Mind and Culture. A Practical Introduction. New York: Oxford University Press.

Lakoff, G. (2002). Moral Politics. How Liberals and Conservatives Think. Chicago and London: University of Chicago Press.

Lakoff, G. (2006). Ženy, oheň a nebezpečné věci. Co kategorie vypovídají o naší mysli. Praha: Triáda.

Lakoff, G., & Johnson, M. (1999). Philosophy in the Flesh. The Embodied Mind and Its Challenge to Western Thought. New York: Basic Books.

Lakoff, G., & Johnson, M. (2002). Metafory, kterými žijeme. Brno: Host.

Rosch, E. (1978). Principles of Categorization. In Rosch, E., & Lloyd, B.B. Eds.), Cognition and Categorization (28–49). Hillsdale: L. Erlbaum.

Sedláková, M. (2004). Vybrané kapitoly z kognitivní psychologie. Mentální reprezentace a mentální modely. Praha: Grada.

Senka, J., Kováč, T., & Matejík, M. (1992). Eysenckove osobnostné dotazníky pre dospelých. Bratislava: Psychodiagnostika.

Zobrazit celé Skrýt