Postoje ľudí stredného veku k procesom starnutia vo vzťahu k miere ich sebakontroly a starostlivosti o seba

Beáta Ráczová, Lucia Klasová

Abstrakt

Prezentovaná štúdia sa týka výskumu postojov strednej generácie k procesom starnutia vo vzťahu k miere sebakontroly a celkovej životnej spokojnosti. Naším cieľom bolo zistiť vzťah medzi pozitívnym a negatívnym postojom k starnutiu ľudí v strednom veku a mierou starostlivosti o seba a sebakontrolou. Vzorku tvorilo 121 (39 mužov a 82 žien) respondentov/tiek vo vekovom rozpätí 40 – 50 rokov. Vo výskume boli použité 3 metodiky: RAQ (Gething, 1994, Škála zaznamenávajúca postoje k procesom starnutia), Škála sebakontroly SCS (Tangney, Baumeister, Boone, 2004) a dotazník monitorujúci mieru starostlivosti o seba (Lovaš, 2010). Pri analýze bola použitá deskriptívna štatistika, korelačná analýza a jednovchodová analýza rozptylu. Výsledky ukázali, že respondenti s negatívnym postojom vykazujú nižšiu mieru sebakontroly a v súvislosti s tým aj nižšiu mieru starostlivosti o seba, a naopak respondenti s pozitívnym postojom vykazujú vyššiu mieru sebakontroly a vyššiu mieru starostlivosti – čo analýza potvrdila. Výsledky poukazujú na strednú mieru vzťahu medzi sebakontrolou a starostlivosťou o seba. Rodové rozdiely sa preukázali len v starostlivosti o seba.

Klíčová slova

střední věk, stárnutí, sebekontrola, péče o sebe

Literatura

APS. (2007). Attitudes towards ageing: A survey conducted by the Australian Psychological Society. [online]. [cit. 2011–13–02]. Dostupné z WWW: <http://www.psychologyweek.com.au/…Report_F.pdf>.

Árochová, O., & Golecká, L. (2004). Spontánny self-koncept seniorov vo vzťahu k objektívne zachytenej miere ich zdravia. In Ruisel, I., Falat, M., Lupták, D. (Eds.), Sociálne procesy a osobnosť (14–20). Bratislava: Ústav experimentálnej psychológie SAV, CD-ROM.

Baltes, P. B. (1997). On the incomplete architecture of human ontogeny: Selection, optimization, and compensation as foundation of developmental theory. American Psychologist, 52, 366–380.

Brandtstädter, J., & Greve, W. (1994). The Aging self: Stabilizing and protective process. Developmental Review, 14, 52–80.

Chapple, C.; Vaske, J.; & Hope, T. (2010). Sex differences in the causes of selfcontrol: An examination of mediation, moderation, and gendered etiologies. Journal of Criminal Justice, 38, 6, 278–286.

Duckworth, A. L., & Seligman, M. E. P. (2006). Self-discipline gives girls the edge: Gender in Self-Discipline, Grades and Achievement Test Scores. Journal of Educational Psychology 98, 1, 198–208.

Gruss, P. (2009). Perspektivy stárnutí. Praha: Portál.

Hrdlička, M., Kuric, J., & Blatný, M. (2006). Krize středního věku – úskalí a šance. Praha: Portál.

ICAA. (2010). Seven dimensions of active ageing. [cit. 2010–13–03]. Dostupné z WWW: <http://www.icaa.cc>.

Lachman, M. E. (2004). Development in Midlife. Annual Review of Psychology, 55, 305–331.

Mandy, A., Lucas, K., & Hodgson, L. (2007). Clinical Educators´ Reactions to Ageing. The Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice [online], Vol. 5, No 4. Dostupné z WWW: <http://ijahsp.nova.edu/…df/mandy.pdf>.

Lovaš, L. (2010). Sebahodnotenie a sebakontrola v oblasti starostlivosti o seba. In Zborník prací Filozofickej fakulty Univerzity Komenského – Psychologica XL (445–453). Bratislava: Stimul FiF UK.

Ráczová, B. (2011). Sebakontrola v kontexte „problémov“ stredného veku. In Lovaš, L., Mesárošová, M. (Eds.), Psychologické aspekty a kontexty sebaregulácie (51–61). Košice: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika. Dostupné tiež z WWW: <http://www.upjs.sk/…egulacie.pdf>

Potášová, A., Golecká, L. (2004). Intervening program for the aged: Reinforcement of accommodative behavior. Studia psychologica, 46, 4, 311–315. Říčan, P. (2004). Cesta životem. Praha: Portál.

Söderhamn, O. (2000). Self-care activity as a structure: a phenomenological approach. Scandinavian Journal of Occupational Therapy, 7, 183–189.

Stearns, S. C. et. al. (2000). The economic implications of self-care: The effect of lifestyle, functional adaptations, and medical self-care among a national sample of medicare beneficiaries. American Journal of Public Health, 90, 128–136.

Tangney, J. P., Baumeister, R. F., & Boone, A. L. (2004). High self-control predicts good adjustment, less pethology, better grades, and interpersonal success. Journal of Personality, 72, 271 –324.

Wrosch, C. et al. (2006). Self-regulation of common age-related challenges. benefits for older adults´ psychological and physical health. Journal of Behavioral Medicine, 29, 299–306.

Zobrazit celé Skrýt