Život a dílo Vladimíra Tardyho
(recenze)

Iva Šolcová

Recenzovaná kniha vyšla v edici Paměť jako její 42. svazek. Je výstupem tříletého badatelského úsilí autorek a je opravdovou korunou jejich usilovné práce. Autorky využily ke své práci nejrůznější zdroje: Tardyho publikace, rukopisy, korespondenci a deníky, archivní materiály Filosofické a Pedagogické fakulty UK, archivní materiály Psychologického ústavu AV ČR a další archivní dokumenty. Dalším zdrojem informací byly rozhovory s pamětníky.