Čtenářské profily dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s typicky se vyvíjejícími vrstevníky

Eva Richterová, Gabriela Seidlová Málková

Abstrakt

Tato studie sleduje čtenářské profily dětí z 1. a 4. ročníku základních škol s vývojovou dysfázií. V návaznosti na předchozí výzkum testuje předpoklad, že čtenářské výkony dětí s vývojovou dysfázií jsou signifikantně horší ve srovnání s výkony stejně starých vrstevníků, a to jak v rovině elementárního čtení, tak v rovině porozumění čtenému. V souladu s teoretickými poznatky /zejména tzv. Jednoduchý model čtení (Gough & Tunmer, 1986)/ ověřuje předpoklad, že obtíže dysfatických dětí se výrazně manifestují v oblasti porozumění čtenému i v oblasti dekódování (techniky čtení). Na studii participovalo 67 dětí s vývojovou dysfázií ze speciálních a základní škol a 253 běžně se vyvíjejících dětí ze základních škol. Dětem byla administrována baterie testů zaměřená na komplexní hodnocení čtenářských dovedností a na posouzení jazykových schopností souvisejících s vývojem čtenářství. Výsledky studie prokazují statisticky významně slabší výkony dysfatických dětí v prvních ročnících pouze v oblasti porozumění jazyku, konkrétně v úloze porozumění slyšenému textu. Ve čtvrtém ročníku se pak statisticky významné rozdíly ve prospěch běžně se vyvíjejících dětí objevují ve všech administrovaných čtenářských úlohách – tedy tam, kde je hodnocena přesnost čtení i porozumění čtenému. Zvláštní pozornost je věnována charakteristice deficitů starších dětí s vývojovou dysfázií v oblasti dekódování a porozumění čtenému.

Klíčová slova

vývojová dysfázie, vývoj čtenářských dovedností, dekódování, porozumění čtenému, porozumění slyšenému

Literatura

Bartlett, Ch. W., Flax, J. F., Logue, M. W., Vieland, V. J., Basset, A. S., Tallal, P., & Brzustowicz, L. M. (2002). A major susceptibility locus for specific language impairment is located on 13q21. American Journal of Human Genetics, 71, 45–55.

Bishop, D. V. M. (2001). Genetic influences on language impairment and literacy problems in children: same or different? Journal of Child Psychology and Psychiatry, 42(02), 189–198.

Bishop, D. V. M., & Adams, C. (1990). A prospective study of the relationship between specific language impairment, phonological disorders and reading retardation. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 31(7), 1027–1050.

Bishop, D. V. M., & Edmundson, A. (1987). Language-impaired 4-year-olds distinguishing transient from persistent impairment. Journal of Speech and Hearing Disorders, 52(2), 156–173.

Bishop, D.V.M., & Snowling, M. (2004). Developmental dyslexia and specific language impairment: Same or different? Psychological Bulletin, 130(6), 858–886.

Bishop, D.V.M., & McDonald, D. (2009). Identifying language impairment in children: Combining language test scores with parental report. International Journal of Language & Communication Disorders, 44(5), 600–615.

Botting, N., Simkin, Z., & Conti-Ramsden, G. (2006). Associated reading skills in children with a history of specific language impairment (SLI). Reading and Writing, 19(1), 77–98.

Caravolas, M., Lervåg, A., Defior, S., Seidlová Málková, G., & Hulme, Ch. (2013). Different patterns, but equivalent predictors, of growth in reading in consistent and inconsistent orthographies. Psychological Science, 20(10), 1–10.

Caravolas, M., Lervåg, A., Mousikou, P., Efrim, C., Litavský, M., Onochie-Quintanilla, E., Salas, N., Schöffelová, M., Defior, S., Mikulajová, M., Seidlová Málková, G., & Hulme, C. (2012). Common patterns of prediction of literacy development in different alphabetic orthographies. Psychological Science, 23(6), 678–686.

Caravolas, M., Volín, J. ( 2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníku ZŠ. Praha: IPPP.

Cataldo, S., & Ellis, N. (1988). Interactions in the development of spelling, reading and phonological skills. Journal of Research in Reading, 11(2), 86–109.

Catts, H. W., Fey, M. E., Tomblin, J. B., & Zhang, X. (2002). A longitudinal investigation of reading outcomes in children with language impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 45(6), 1142–1157.

Catts, H. W., Hogan, T., & Fey, M. E. (2003). Subgrouping poor readers on the basis of individual differences in reading-related abilities. Journal of Learning Disabilities, 36(2), 151–164.

Conti‐Ramsden, G., & Botting, N. (2008). Emotional health in adolescents with and without a history of specific language impairment (SLI). Journal of Child Psychology and Psychiatry, 49(5), 516–525.

Dreyer, L. G., & Katz, L. (1992). An examination of „The simple view of reading“. Haskins Laboratories Status Report on Speech Research, SR-111/112, 161–166.

Durdilová, L., & Klenková, J. (2014). Hodnocení slovní zásoby dětí před zahájením školní docházky. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Durkin, K., & Conti‐Ramsden, G. (2007). Language, social behavior, and the quality of friendships in adolescents with and without a history of specific language impairment. Child Development, 78(5), 1441–1457.

Flax, J. F., Realpe-Bonilla, T., Hirsch, L. S., Brzustowicz, L. M., Bartlett, C. W., & Tallal, P. (2003). Specific language impairment in families: Evidence for co-occurrence with reading impairments. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 46(3), 530–543.

Gough, P. B. (1996). How children learn to read and why they fail. Annals of Dyslexia, 46(1), 1–20.

Gough, P. B., & Tunmer, W. E. (1986). Decoding, reading, and reading disability. Remedial and Special Education, 7(1), 6–10.

Hoover, W. A., & Gough, P. B. (1990). The simple view of reading. Reading and Writing, 2(2), 127–160.

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2009). Developmental disorders of language learning and cognition. Chichester: Wiley-Blackwell.

Jagerčíková, Z., & Kucharská, A. (2012). Počátky gramotnosti u česky mluvících dětí s vývojovou dysfázií ve srovnání s běžně se vyvíjejícími vrstevníky. Počáteční gramotnost. Pedagogika, 61(1–2), 150–163.

Kucharská, A. (2014). Rizika vzniku dyslexie. Vývojové profily pregramotnostních schopností a dovedností a prekurzory gramotnosti v rizikových skupinách. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Kucharská, A., Seidlová Málková, G., Sotáková, H., Špačková, K., Presslerová P., & Richterová, E. (2014). Porozumění čtenému. Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Leonard, L. B. (2000). Children with Specific Language Impairment. Cambridge: MIT Press.

Mikulajová, M., & Rafajdusová, I. (1993). Vývinová dysfázia: špecificky narušený vývin reči. Bratislava: Dialóg.

Nation, K., & Norbury, C. (2005). Why reading comprehension fails: insights from developmental disorders. Topics in Language Disorders, 25(1), 21–32.

Norbury, C., & Nation, K. (2011). Understanding variability in reading comprehension in adolescents with autism spectrum disorders: Interactions with language status and decoding skill. Scientific Studies of Reading, 15(3), 191–210.

Rice, M. L., Tomblin, J. B., Hoffman, L., Richman, W. A., & Marquis, J. (2004). Grammatical tense deficits in children with SLI and nonspecific language impairment relationships with nonverbal IQ over time. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 47(4), 816–834.

Ricketts, J. (2011). Research review: Reading comprehension in developmental disorders of language and communication. Journal of Child Psychology and Psychiatry, 52(11), 1111–1123.

Scarborough, H. S., & Fowler, A. E. (1993). The relationship between language disorders and reading disabilities. American Speech-Language Hearing Association, Special Interests Division – Neurophysiology Speech and Language Disorders, 3, 12–15.

Seidlová Málková, G., & Smolík, F. (2014). Diagnostika jazykového vývoje: Diagnostická baterie pro posouzení vývoje jazykových znalostí a dovedností dětí předškolního věku. Praha: Grada.

Smolík, F. (2009). Vývojová dysfázie a struktura raných jazykových schopností. Československá psychologie, 53(1), 40–54.

Spaulding, T. J., Plante, E., & Farinella, K. A. (2006). Eligibility criteria for language impairment: Is the low end of normal always appropriate? Language, Speech, and Hearing Services in Schools, 37, 61–72.

Stothard, S. E., Snowling, M. J., Bishop, D. V. M., Chipchase, B. B., & Kaplan, C. A. (1998). Language-impaired preschoolers a follow-up into adolescence. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 41(2), 407–418.

Tomblin, J. B., Records, N. L., Buckwalter, P., Zhang, X., Smith, E., & O´Brien, M. (1997). Prevalence of specific language impairment in kindergarten children. Journal of Speech, Language and Hearing Research, 40, 1245–1260.

Tomická, V. (2012). Narušená komunikační schopnost a čtenářská gramotnost. Pedagogika, 1–2, 178–189.

Whitehouse, A. J., Line, E. A., Watt, H. J., & Bishop, D. V. M. (2009). Qualitative aspects of developmental language impairment relate to language and literacy outcome in adulthood. International Journal of Language & Communication Disorders, 44(4), 489–510.

Zobrazit celé Skrýt