Forenzní psychologie v české psychologické literatuře – náhled do historie do začátku druhé světové války

Veronika A. Polišenská

Abstrakt

Historie forenzní psychologie v Čechách a na Slovensku je popsána v řadě psychologických a kriminologických publikacích obvykle v rámci úvodních kapitol. Tyto texty se však liší v různých aspektech: vymezení začátku forenzní psychologie či popsání historického vývoje forenzní psychologie. Cílem tohoto článku je nahlédnout do historie forenzní psychologie do začátku druhé světové války a poukázat na to, jak je prezentována v české a slovenské psychologické literatuře. Na základě této exkurze byly také doplněny různé informace dohledáním primárních zdrojů.

https://doi.org/10.29364/epsy.337

Klíčová slova

forenzní psychologie, historie, zdroje

Literatura

Čírtková, L. (2013). Forenzní psychologie. Plzeň: Aleš Čeněk.

Čírtková, L., & Červinka, F. (1994). Forenzní psychologie. Praha: Support.

Heretik, A. (1992). Úvod do forenznej psychológie pre posluchačov právnických fakúlt. Právnická fakulta Univerzity Komenského v Bratislave.

Heretik, A. (2010). Forenzná psychológia pre psychológov, právnikov, lekárov a iné pomáhajúce profesie. Bratislava: Eurokodex.

Houbová, D. a kol. (2008). Psychologie pro právníky. Plzeň: Aleš Čeněk.

Netík, K., & Netíková, D. (1994). Vybrané kapitoly z forenzní psychologie pro právníky. Praha: Karolinum.

Netík, K., Netíková, D., & Hájek, S. (1997). Psychologie v právu. Praha: C.H. Beck.

Matoušková, I. (2013). Aplikovaná forenzní psychologie. Praha: Grada.

Pavlovský, P. a kol. (2012). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada.

Pavlovský, P. a kol. (2001). Soudní psychiatrie a psychologie. Praha: Grada.

Sochůrek, J. (2002). Nástin vybraných problémů forenzní psychologie. Liberec: Technická univerzita.

Straus, J., Vavera F., & Novák, Z. (2005). Dějiny forenzní psychologie v českých zemích. Policista, 5.

Výrost, J., & Slaměník, I. (eds.) (1998). Aplikovaná sociální psychologie I.: Člověk a sociální instituce. Kapitola: Člověk a zákon. Praha: Portál.

Záhorská, J. (2007). Psychologická intervence při vyšetřování trestných činů. Praha: Portál.

Zobrazit celé Skrýt