Koncepce a teoretická východiska práce s rodičovskou skupinou Klubu rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí

Lenka Lacinová, Petra Škrdlíková

Abstrakt

Příspěvek přibližuje principy a základní teoretická východiska jedné z forem pomoci rodičům neklidných a hyperaktivních dětí. Popisuje cíle a náplň práce rodičovských skupin pořádaných Klubem rodičů a přátel neklidných a hyperaktivních dětí při Centru pro rodinu a sociální péči v Brně.

Klíčová slova

rodiče hyperaktivních dětí, ADHD, rodičovské skupiny

Literatura

Adesida, O., & Foreman, D. (1999). A Support Group for Parents of Children with Hyperkinetic Disorder: An Empowerment Model. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 4, 567 – 578.

Campbell, R., & Likesová P. (1999). Znáte mě vůbec? Praha: Návrat domů.

Campbell, R. (2001). Hledám svou cestu. Praha: Návrat domů.

Cassidy, J. (1999). The Nature of the Child’s Ties. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (1 – 20). New York: Guilford Press.

Cloud, H., & Townsend, J. (1999). Děti a hranice. Praha: Návrat domů.

Corneau, G. (2004). Anatomie lásky. Praha: Portál.

Čáp, J. (1996). Rozvíjení osobnosti a způsob výchovy. Praha: ISV.

Drtílková, I., & Šerý, O. (2007). Hyperkinetická porucha/ADHD. Praha: Galén.

Egbert, N. & Polk, D. (2006). Speaking the Language of Relational Maintenance: A Validity Test of Chapman‘s (1992) Five Love Languages. Communication Research Reports, 23, 19 – 26.

Erikson, E. H. (2002). Dětství a společnost. Praha: Argo.

Grych, J. H., & Fincham, F. D. (Eds.) (2001). Interparental Conflict and Child Development: Theory, Research and Application. New York: Cambridge University Press.

Harrison, C., & Sofronoff, K. (2002). ADHD and Parental Psychological Distress: The Role of Demographics, Child Behavioural Characteristics, and Parental Cognitions. Journal of the American Academy of Child and Adolescent Psychiatry, 41, 703–711.

Hesse, E. (1999). The Adult Attachment Interview: Historical and current Perspectives. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (395 – 433). New York: Guilford Press.

Chapman G., & Campbell R. (2005). Děti a pět jazyků lásky. Praha: Návrat domů.

Kastová, V. (2004). Otcové – dcery, matky – synové. Praha: Portál.

Kulísek, P. (2000). Problémy teorie raného citového přilnutí (attachment). Československá psychologie, 44, 404–423.

Lacinová, L. (2002). Proměny současné rodiny s malými dětmi. In I. Plaňava & M. Pilát (Eds.): Děti, mládež a rodiny v období transformace. Brno: Barrister & Principal, 149–157.

Lacinová, L., Michalčáková, R., & Ježek, S. (v tisku). Škála dětské percepce konfliktu mezi rodiči: česká verze dotazníku pro adolescenty. Československá psychologie.

Langmeier, J., Balcar, K., & Špitz, J. (2000). Dětská psychoterapie. (Druhé, rozšířené a přepracované vydání). Praha: Portál.

Matějček, Z. (1992). Dítě a rodina v psychologickém poradenství. Praha: SPN. Matějček, Z. (2003). Co děti nejvíc potřebují. Praha: Portál.

Marvin, R. S., & Britner, P. A. (1999). Normative Development: The Ontogeny of Attachment. In J. Cassidy, P. Shaver (Eds.), Handbook of attachment theory and research (44 – 67). New York: Guilford Press.

Orr, J. M., Miller, R. B., & Polson, D. M. (2005). Toward Standard of Care for Child ADHD: Implications for Marriage and Family Therapists. Journal of Marital and Family Therapy, 31, 191 – 205.

Paclt, I. a kol. (2007). Hyperkinetická porucha a poruchy chování. Praha: Grada.

Plaňava, I. (2000). Manželství a rodiny. Brno: Doplněk.

Prekopová, J. (1996). Malý tyran. Praha: Portál.

Prekopová, J., & Schweizerová, Ch. (2008). Neklidné dítě. Praha: Portál.

Spratt, E. G., Saylor, C. F., & Macias, M. M. (2007). Assesing Parenting Stress in Multiple Samples of Children with Special Needs (CSN). Families, Systems, & Health, 25, 435 – 449.

Thomas, A., & Chess, S. (Eds) (1977). Temperament and Development. New York: Brunner/Mazel Publications.

Trapková, L., & Chvála, V. (2004). Rodinná terapie psychosomatických poruch. Praha: Portál.

Zobrazit celé Skrýt