Organizačné občianske správanie, organizačná spravodlivosť a socio-demografické ukazovatele

Denisa Rovenská

Abstrakt

Kvalitu a efektivitu organizácie určuje nielen manažment, organizačná štruktúra či kultúra, ale aj jej zamestnanci a aktivity, ktoré determinujú ich vzťah k danej organizácii. Správanie zamestnancov nezahŕňa len formálne určené aktivity, ale najmä aktivity, ktoré sú na báze dobrovoľnosti. Daná dobrovoľnosť sa prejavuje predovšetkým v rámci organizačného občianskeho správania (z angl. organizational citizenship behavior, ďalej len OCB). Mieru OCB určujú viaceré organizačné faktory, medzi ktoré patrí aj organizačná spravodlivosť. Cieľom predkladaného príspevku bolo objasniť charakter vzťahu medzi organizačným občianskym správaním, organizačnou spravodlivosťou a vybranými socio-demografickými ukazovateľmi. Zámer sa tiež sústredil na poznanie miery organizačného občianskeho správania, ktoré respondenti vykazujú a tiež, v akej miere vnímajú jednotlivé dimenzie organizačnej spravodlivosti. Pre naplnenie spomenutého cieľa sa 210 respondentov s priemerným vekom 34,82 rokov (SD = 10,97) vyjadrilo k otázkam, ktoré zaznamenávali mieru organizačného občianskeho správania pomocou dotazníka Organizational Citizenship Behavior Checklist (OCB-C) a mieru organizačnej spravodlivosti prostredníctvom škály Organizational Justice Scale. Výsledky ukázali, že v priemere respondenti vykazovali nižšiu mieru OCB (M = 2,28; SD = 0,67) a v rámci organizačnej spravodlivosti v najvyššej miere vnímali interpersonálnu spravodlivosť (M = 3,78; SD = 1,05). Analýza charakteru vzťahov medzi vybranými premennými ukázala, že dimenzie organizačnej spravodlivosti, odpracované roky v organizácii a rod boli prediktormi OCB, resp. OCB-O a OCB-I. Konkrétne výsledky sú súčasťou príspevku.

https://doi.org/10.29364/epsy.350

Klíčová slova

organizačně občanské chování, organizační spravedlnost, socio-demografické ukazatele, lineární model

Literatura

Adams, J. S. (1963). Toward an understanding of inequity. Journal of Abnormal and Social Psychology, 67(5), 422–436.

Ahmed, S. W., & Khan, T. (2016). Does motivation lead to organizational citizenship behavior? – A theoretical review. Global Journal of Management and Business Research: A Administration and Management, 16(7), 43–49. https://journalofbusiness.org/…ew/2004/1906

Andrijauskienė, M., & Dumčiuvienė, D. (2018). National culture as a determinant of firms’ innovative performance. Forum Scientiae Oeconomia, 6(1), 47–68.

Apaydin, C., & Şirin, H. (2016). The relationship between organizational citizenship behavior, group cohesiveness and workplace deviance behavior of Turkish teachers. International Education Studies, 9(10), 58–69. https://files.eric.ed.gov/…J1116062.pdf

Baldwin, S. (2006). Organizational justice. Briton: Institute for Employment Studies, University of Sussex Campus.

Bies, R. J., & Moag, J. F. (1986). Interactional justice: Communication criteria of fairness. In R. J. Lewecki, B. H. Sheppard, & M. H. Bazermann (Eds.), Research on negotiations in organizations (pp. 43–55). Greenwich: JAI Press.

Bonner, J. M., Greenbaum, R. L., & Mayer, D. M. (2014). My boss is morally disengaged: The role of ethical leadership in explaining the interactive effect of supervisor and employee moral disengagement on employee behaviors. Journal of Business Ethics, 137(4), 731–742. https://doi.org/…1-014-2366-6

Bourdage, J. S., Lee, K., Lee, J. H., & Shin, K. H. (2012). Motives for organizational citizenship behavior: Personality correlates and coworker ratings of OCB. Human Performance, 25(3), 179–200. https://doi.org/….2012.683904

Bukhari, Z. U., & Ali, U. (2009). Relationship between organizational citizenship behavior and counterproductive work behavior in the geographical context of Pakistan. International Journal of Business and Management, 4(1), 85–92. http://citeseerx.ist.psu.edu/…doc/download?…

Cohen, A. (1993). Age and tenure in relation to organizational commitment: Meta Analysis. Basic and Applied Social Psychology, 14(2), 143–159. /doi.org/10.1207/s15324­834basp1402_2

Colquitt, J. A. (2001). On the dimensionality of organizational justice: A construct validation of a measure. Journal of Applied Psychology, 86(3), 386–400.

Colquitt, J. A., Greenberg, J., & Zapata-Phelan, C. P. (2005). What is organizational justice? A historical overview. In J. Greenberg, & J. A. Colquitt (Eds.), The Handbook of Organizational Justice (pp. 3–56). Mahwah, NJ: Erlbaum.

Colquitt, J. A., & Rodell, J. B. (2011). Justice, trust, and trustworthiness: A longitudinal analysis integrating three theoretical perspectives. Academy of Management Journal, 54(6), 1183–1206. https://doi.org/…mj.2007.0572

Cropanzano, R., Bowen, D. E., & Gilliland, S.W. (2007). The management of organizational justice. Justice Academy of Management Perspectives, 21(4), 34–48. https://doi.org/…007.27895338

Čopková, R. (2016). Morálne zdôvodňovanie v kontexte na cieľ orientovaného správania. Človek a spoločnosť, 19(3), 9–18. http://www.clovekaspolocnost.sk/jquery/pdf.php?…

De León, M. C. D., & Finkelstein, M. A. (2011). Individualism/co­llectivism and organizational citizenship behavior. Psicothema, 23(3), 401–406. https://www.unioviedo.net/…ew/9078/8942

Decoster, S., Stouten, J., Camps, J., & Tripp, T. M. (2014). The role of employees' OCB and leaders' hindrance stress in the emergence of self-serving leadership. The Leadership Quarterly, 25(4), 647–659. https://doi.org/….2014.02.005

Dirican, A. H., & Erdil, O. (2016). An exploration of academic staff's organi­zational citizenship behavior and counterproductive work behavior in relation to demographic characteristics. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 235, 351–360. https://doi.org/….2016.11.043

Eagly, A. H. (2009). The his and hers of prosocial behavior: An examination of the social psychology of gender. American Psychologist, 64(8), 644–658.

Ertürk, A. (2007). Increasing organizational citizenship behaviour of Turkish academicians: Mediating role of trust in supervisor on the relationship between organizational justice and citizenship behaviors. Journal of Managerial Psychology, 22(3), 257–270. https://doi.org/…940710733089

Farrell, S. K., & Finkelstein, L. M. (2007). Organizational citizenship behavior and gender: Expectations and attributions for performance. North American Journal of Psychology, 9(1), 81–95.

Foote, D. A., & Tang, T. L. P. (2008). Job satisfaction and organizational citizenship behavior (OCB): Does team commitment make a difference in self‐directed teams? Management Decision, 46(6), 933–947. https://doi.org/…740810882680

Greenberg, J. (1987). A taxonomy of organizational justice theories. The Academy of Management Review, 12(1), 9–22. https://doi.org/…1987.4306437

Greenberg, J. (1993). Stealing in the name of justice: Informational and interpersonal moderators of theft reactions to underpayment inequity. Organizational Behavior and Human Decision Processes, 54, 81–103. https://doi.org/…hd.1993.1004

Heilman, M. E., & Chen, J. J. (2005). Same behaviour, different consequences: Reactions to men’s and women’s altruistic citizenship behavior. Journal of Applied Psychology, 90(3), 431–441. https://doi.org/…010.90.3.431

Chou, S. Y., & Pearson, J. (2011). A demographic study of information technology professionals’ organisational citizenship behavior. Journal of Management Research, 3(2), 1–15. https://doi.org/…jmr.v3i2.625

Ilies, R., Fulmer, I. S., Spitzmuller, M., & Johnson, M. D. (2009). Personality and citizenship behavior: The mediating role of job satisfaction. Journal of Applied Psychology, 94(4), 945–959.

Iqbal, H. K., Aziz, U., & Tasawar, A. (2012). Impact of organizational justice on organizational behavior: An empirical evidence from Pakistan. World Applied Sciences Journal, 19(9), 1348–1354. https://doi.org/…12.19.09.750

Jafari, P., & Bidarian, S. (2012). The relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior. Procedia – Social and Behavioral Sciences, 47, 1815–1820. https://doi.org/….2012.06.905

Judge, T. A., Scott, B. A., & Ilies, R. (2006). Hostility, job attitudes, and workplace deviance: Test of a multilevel model. Journal of Applied Psychology, 91(1), 126–138.

Kidder, D. L. (2002). The influence of gender on the performance of organizational citizenship behaviors. Journal of Management, 28(5), 629–648. https://doi.org/…6/S0149-2063(02)00159–9

Köverová, M. (2019). Job satisfaction, compassion satisfaction and compassion fatigue in helping professionals in Slovakia. In Psychológia práce a organizácie 2018: Zborník príspevkov (pp. 231–243). Košice: UPJŠ v Košiciach.

Kuehn, K. W., & Al‐Busaidi, Y. (2002). Citizenship behavior in a non‐western context: An examination of the role of satisfaction, commitment and job characteristics on self‐reported OCB. International Journal of Commerce and Management, 12(2), 107–125. https://doi.org/…108/eb047446

Leventhal, G. S. (1976). The distribution of rewards and resources in groups and organizations. Advances in Experimental Social Psychology, 9, 91–131. https://doi.org/…6/S0065-2601(08)60059–3

Lind, E. A., & Tyler, T. R. (1988). The Social Psychology of Procedural Justice. New York: Plenum Press.

McNeely, B. L., & Meglino, B. M. (1994). The role of dispositional and situational antecedents in prosocial organizational behavior: An examination of the intended beneficiaries of prosocial behavior. Journal of Applied Psychology, 79(6), 836–844.

Mohammad, J., Habib, F. Q., & Zakaria, S. (2010). Organizational citizenship behavior and commitment: Do age and tenure make any difference? BMQR, 1(3), 28–49.

Moorman, R. H. (1991). Relationship between organizational justice and organizational citizenship behavior: Do fairness perception influence employee citizenship? Journal of Applied Psychology, 76, 845–855.

Nandan, T., & Azim, A. M. M. (2015). Organizational justice and organizational citizenship behavior: Mediating role of psychological capital. American International Journal of Social Science, 4(6), 148–156.

Nielsen, T. M., Hrivnak, G. A., & Shaw, M. (2009). Organizational citizenship behavior and performance: A meta-analysis of group-level research. Small Group Research, 40(5), 555–577. https://doi.org/…496409339630

Oren, L., Tziner, A., Nahshon, Y., & Sharoni, G. (2013). Relations between OCBs, organizational justice, work motivation and self-efficacy. Academy of Economic Studies, 15(34), 505–516. https://www.econstor.eu/…i34-p505.pdf

Organ, D. W. (1988). Organizational citizenship behavior: The good soldier syndrome. Lexington: Lexington Books.

Organ, D. W. (1997): Organizational citizenship behavior: It's construct clean-up time. Human Performance, 10(2), 85–97. https://doi.org/…043hup1002_2

Organ, D. W., & Lingl, A. (1995). Personality, satisfaction, and organizational citizenship behavior. The Journal of Social Psychology, 135(3), 339–350. https://doi.org/…1995.9713963

Organ, D. W., Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B. (2006). Organizational citizenship behavior: Its nature, antecedents, and consequences. USA: Sage Publications.

Podsakoff, P. M., Mackenzie, S. B., Paine, J. B., & Bachrach, D. G. (2000). Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical and empirical literature and suggestions for future research. Journal of Management, 26(3), 513–563. https://doi.org/…6/S0149-2063(00)00047–7

Rioux, S. M., & Penner, L. A. (2001). The causes of organizational citizenship behavior: A motivational analysis. Journal of Applied Psychology, 86(6), 1306–1314. https://doi.org/…10.86.6.1306

Rovenská, D. (2017). Vývoj konceptu procedurálnej spravodlivosti a jej súčasné postavenie v sociálnej psychológii. Československá psychologie, 61(2), 169–182.

Schraggeová, M., & Rošková, E. (2016). Záväzok k organizácii vo vzťahu k organizačnému občianskemu správaniu a úmyslu zotrvať v organizácii. Československá psychologie, 60(1), 38–50.

Smith, C., Organ, D. W., & Near, J. P. (1983). Organizational citizenship behavior: Its nature and antecedents. Journal of Applied Psychology, 68(4), 653–663.

Sousa, F., H., & Vala, J. (2002). Relational justice in organizations: The group-value model and support for change. Social Justice Research, 15, 99–121. https://doi.org/…019967705790

Spector, P. E., & Fox, S. (2009). Organizational citizenship behavior checklist (OCB- C). http://shell.cas.usf.edu/…bcpage.html/.

Spector, P. E., & Che, X. X. (2014). Re-examining citizenship: How the control of measurement artifacts affects observed relationships of organizational citizenship behavior and organizational variables. Human Performance, 27(2), 165–182. https://doi.org/….2014.882928

Sunshine, J., & Heuer, L. (2002). Deservingness and perceptions of procedural justice in citizen encounters with the police. In M. Ross, & D. T. Miller (Eds.), The justice motive in everyday life (pp. 397–416). New York: Cambridge University Press.

Thibaut, J., & Walker, L. (1975). Procedural justice: A psychological analysis. Hillsdale, NJ: Erlbaum.

Tyler, T. R. (1989). The psychology of procedural justice: A test of the group value model. Journal of Personality and Social Psychology, 57, 830–838.

Wagner, S. L., & Rush, M. C. (2000). Altruistic organizational citizenship behavior: Context, disposition, and age. The Journal of Social Psychology 140, 379–391. https://doi.org/…540009600478

Wanxian, L., & Weiwu, W. (2007). A demographic study on citizenship behavior as in-role orientation. Personality and Individual Differences, 42, 225–234. https://doi.org/….2006.06.014

Williams, L. J., & Anderson, S. E. (1991). Job satisfaction and organizational commitment as predictors of organizational citizenship and in-role behaviors. Journal of Management, 17, 601–617. https://doi.org/…639101700305

Williams, S., Pitre, R., & Zainuba, M. (2002). Justice and organizational citizenship behavior intentions: Fair rewards versus fair treatment. The Journal of Social Psychology, 142(1), 33–44. https://doi.org/…540209603883

Zeinabadi, H., & Salehi, K. (2011). Role of procedural justice, trust, job satisfaction, and organizational commitment in organizational citizenship behavior (OCB) of teachers: Proposing a modified social exchange model. Social and Behavioral Sciences, 29, 1472–1481. https://doi.org/….2011.11.387

Zhao, H., Peng, Z., & Chen, H. K. (2014). Compulsory citizenship behavior and organizational citizenship behavior: The role of organizational identification and perceived interactional justice. Journal of Psychology, 152(2), 177–196. https://doi.org/….2013.768591

Zobrazit celé Skrýt