Čítanie kníh vo vzťahu k verbálnej a figurálnej tvorivosti adolescentov

Nika Konrádyová, Miriam Slavkovská

Abstrakt

V rámci tohoto výskumu bola pozornosť venovaná zisťovaniu rozdielov vo faktoroch verbálnej a neverbálnej tvorivosti, ktorými sú fluencia, flexibilita a elaborácia medzi čítajúcimi adolescentmi a ich rovesníkmi, ktorí sa tejto aktivite nevenujú, ako aj vplyvu čítania na verbálnu a neverbálnu tvorivosť. Výskumný súbor tvorilo 169 respondentov z druhého stupňa základných škôl, z čoho čitateľov bolo 63 (37,28 %). Chlapcov bolo 89 (52,66 %) a dievčat 80 (47,33 %). Vek respondentov sa pohyboval v rozmedzí 10 až 15 rokov (M= 13,08; SD= 0,82). Dáta boli zozbierané prostredníctvom Torranceho figurálneho testu tvorivého myslenia a upravených testov Guilforda a Torranceho určených na meranie verbálnej tvorivosti. Výsledky poukazujú na to, že medzi čítajúcimi a nečítajúcimi žiakmi sa nachádzajú signifikantné rozdiely vo faktoroch verbálnej a neverbálnej tvorivosti, pričom výnimku predstavuje len figurálna fluencia. Ďalšia analýza poukázala na to, že čítanie má významnejší vplyv na verbálnu tvorivosť v porovnaní s neverbálnou, na ktorú je vplyv minimálny.

https://doi.org/10.29364/epsy.355

Klíčová slova

tvořivost, čtení, žáci základní školy

Literatura

Clark, C., & Foster, A. (2005). Children's and Young People's Reading Habits and Preferences: The Who, What, Why, Where and When. National Literacy Trust. https://eric.ed.gov/?…

Čavojová, V., & Danišková, K. (2008). Tvorivosť – cesta k rozvoju osobnosti. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva.

Dău-Gaşpar, O. (2013). Verbal and figural creativity in contemporary high-school students. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 78, 662–666. https://doi.org/….2013.04.371

De Naeghel, J., Valcke, M., DeMeyer, I., Warlop, N., Van Braak, J., & Van Keer, H. (2014). The role of teacher behavior in adolescents’ intrinsic reading motivation. Reading and Writing, 27(9), 1547–1565. https://doi.org/…5-014-9506-3

Hlavsa, J. & Jurčová, M. (1978). Psychologické metódy zisťovania tvorivosti. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy.

Howard, V. (2011). The importance of pleasure reading in the lives of young teens: Self-identification, self-construction and self-awareness. Journal of Librarianship and Information Science, 43(1), 46–55. https://doi.org/…000610390992

Jennifer, J. M., & Ponniah, R. J. (2015). Pleasure reading cures readicide and facilitates academic reading. i-Manager's Journal on English Language Teaching, 5(4), 1–5. https://eric.ed.gov/?…

Jurčová, M. (1984). Torranceho figurálny test tvorivého myslenia, forma B. Všeobecná a praktická časť. Bratislava: Psychodiagnostické a didaktické testy. Jurčová, M. (2009). Tvorivosť v každodennom živote a vo výskume. Bratislava: Iris.

Karwowski, M., Dul, J., Gralewski, J., Jauk, E., Jankowska, D. M., Gajda, A., Chruszczewsky, M. H., & Benedek, M. (2016). Is creativity without intelligence possible? A necessary condition analysis. Intelligence, 57, 105–117. https://doi.org/….2016.04.006

Kharkhurin, A. V. (2014). Creativity. 4in1: Four-criterion construct of creativity. Creativity Research Journal, 26(3), 338–352. https://doi.org/….2014.929424

McGeown, S. P., Duncan, L. G., Griffiths, Y. M., & Stothard, S. E. (2015). Exploring the relationship between adolescent’s re­ading skills, reading motivation and reading habits. Reading and Writing, 28(4), 545–569. https://doi.org/…5-014-9537-9

McKool, S. S. (2007). Factors that influence the decision to read: An investigation of fifth grade student´s out- of- school reading habits. Reading Improvement, 44, 111–131.

Morgan, P. L. & Fuchs, D. (2007). Is there a bidirectional relationship between children's reading skills and reading motivation? Exceptional children, 73(2), 165–183. https://doi.org/…290707300203

Morni, A., & Sahari, S. H. (2013). The impact of living environment on reading attitudes. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 101, 415–425. https://doi.org/….2013.07.215

Paige, D. D. (2011). Engaging struggling adolescent readers through situational interest: A model proposing the relationships among extrinsic motivation, oral reading proficiency, comprehension, and academic achievement. Reading Psychology, 32(5), 395–425. https://doi.org/….2010.495633

Pečjak, S. & Košir, K. (2008). Reading motivation and reading efficiency in third and seventh grade pupils in relation to teacher´s acti­vities in the classroom. Studia Psychologica, 50(2), 147–168. http://www.studiapsychologica.com/….147-168.pdf

Plucker, J., & Zabelina, D. (2009). Creativity and interdiscipli­narity: one creativity or many creativities? ZDM Mathematics Education, 41(1–2), 5–11. https://doi.org/…8-008-0155-3

Ritchie, S. J., Luciano, M., Hansell, N. K., Wright, M. J., & Bates, T. C. (2013). The relationship of reading ability to creativity: Positive, not negative associations. Learning and Individual Differences, 26, 171–176. https://doi.org/….2013.02.009

Sternberg, R. J. (2002). Kognitivní psychologie. Praha: Portál.

Szobiová, E. (2016). Tvorivosť – poznávanie tajomstiev. Plzeň: Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk.

Vosslamber, A. (2002). Gifted readers: Who are they, and how can they be served in the classroom? Gifted Child Today, 25(2), 14–20. https://doi.org/…/gct-2002-55

Wang, A. Y. (2012). Exploring the relationship of creative thinking to reading and writing. Thinking Skills and Creativity, 7(1), 38–47. https://doi.org/….2011.09.001

Wigfield, A., Guthrie, J. T., Tonks, S., & Perencevich, K. C. (2004). Children's mo­tivation for reading: Domain specificity and instructional influences. The Journal of Educational Research, 97(6), 299–310. https://doi.org/…97.6.299-310

Wilson, J. D. & Casey, L. H. (2007). Understanding the recreational reading patterns of secondary students. Reading Improvement, 44(1), 40–49.

Wollscheid, S. (2014). The impact of the leisure reading behaviours of both parents on children's reading behaviour: Investigating differences between sons and daughters. Poetics, 45, 36–54. https://doi.org/….2014.06.001

Zobrazit celé Skrýt