Implicitní teorie vědecké tvořivosti

Alena Plháková, Eva Reiterová

Abstrakt

Cílem výzkumu bylo zmapovat implicitní teorie tvořivosti matematiků a psychologů. Výzkumu se zúčastnilo 93 studentů psychologie a 80 studentů aplikované matematiky a informatiky Univerzity Palackého v Olomouci, kteří měli za úkol popsat typické mentální aktivity a projevy chování vysoce kreativních matematiků a psychologů. Na základě jejich odpovědí byl vytvořen seznam charakteristických rysů těchto odborníků. Ukázalo se, že implicitní teorie tvořivých matematiků zahrnují dobrou úroveň logického a analytického myšlení, vysokou přirozenou inteligenci, přesnost, pružnost, roztržitost a specifický vztah ke světu, jehož součástí je odtrženost od reality, uzavřenost, slabší komunikační dovednosti a pocit nadřazenosti vůči nematematikům. Hlavními složkami implicitní teorie tvořivého psychologa jsou pozitivní vztah k lidem, zejména ke klientům, schopnost vytvářet nové terapeutické postupy, publikovat a provádět výzkumy. K dalším typickým rysům patří otevřenost novým zkušenostem, vytrvalost, nekonformnost, flexibilita a široký rozhled, a to nejen v oblasti psychologie, ale také ve sféře kultury a umění. Mentální procesy a projevy chování, připisované tvořivým specialistům, zřejmě úzce souvisejí s jejich vědním oborem.

Klíčová slova

implicitní teorie, tvořivost, odbornost, vnitřní motivace

Literatura

Amabile, T. M. (1983). The social psychology of creativity. New York: Springer-Verlag.

Amabile, T. M. (1996). Creativity in context. Boulder, Colo.: Westview Press.

Bačová, V. (2000). Súčasné smery v psychológii. Hľadanie alternatív pozitivizmu. Prešov: Filozofická fakulta Prešovské univerzity.

Barron, F., & Harrington, D. M. (1981). Creativity, intelligence, and personality. Annual Review of Psychology, 32, 439–476.

Crider, A. B, Goethals, G. R, Kavanaugh, R. D, & Solomon, P. R. (1989). Psychology. Glenview, Illinois: Scott, Foresman and Company.

Feist, G. J. (1998). A meta-analysis of personality in scientific and artistic creativity. Personality and Social Psychology Review, 2, 290–309.

Feist, G. J., & Gorman, M. E. (1998). The psychology of science: Review and integration of a nascent discipline. Review of General Psychology, 2(1), 3–47.

Goleman, D. (1997). Emoční inteligence. Praha: Columbus.

Kusá, D. (2007). Autonomy of creator and social processes: Otherness or positive deviance? Československá psychologie, 51 (Suppl.), 80–88.

Lubart, T. I. (1994). Creativity. In Sternberg, R. J. (Ed.), Thinking and problem solving (290–323). San Diego: Academic Press.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Neisser, U. (1979). The concept of intelligence. Intelligence, 3, 217–227.

Penrose, R. (1989). The emperor's new mind: concerning computers, minds, and the laws of physics. Oxford: Oxford University Press.

Plucker, J. A., & Renzulli, J. S. (1999). Psychometric approaches to the study of creativity. In Sternberg, R. J. (Ed.), Handbook of Human Creativity (35–61). Cambridge, MA: Cambridge University Press.

Riggio, R. E., & Carney, D. R. (2007). Social skills inventory manual. Czech version. Menlo Park, CA: Mind Garden.

Rosch, E. (1973). Natural categories. Cognitive Psychology, 4, 328–350.

Runco, M. A., & Bahleda, M. D. (1986). Implicit theories of artistic, scientific, and everyday creativity. Journal of Creative Behavior, 20, 93–98.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1990). Emotional intelligence. Imagination, Cognition, and Personality, 9, 185–211.

Salovey, P., & Mayer, J. D. (1997). What is emotional intelligence? In Salovey, P., & Sluyter, D. J. (Eds.), Emotional development and emotional intelligence (3–31). New York: Basic Books.

Simonton, D. K. (2005). Creativity. In Snyder, C. R. & Lopez, S. J. (Eds.), Handbook of positive psychology (189–197). New York: Oxford University Press.

Sternberg, R. J. (1985). Implicit theories of intelligence, creativity, and wisdom. Journal of Personality and Social Psychology, 49, 607–627.

Sternberg, R. J. (1987). Implicit theories: An alternative to modeling cognition and its development. In Bisandz, J., Brainderd, C. J., & Kail, R. (Eds.), Formal methods in developmental psychology: Progress in cognitive development research (155–192). New York: Springer-Verlag.

Sternberg, R. J., Conway, B. E., Ketron, J. L., & Bernstein, M. (1981). People’s conception of intelligence. Journal of Personality and Social Psychology, 41, 37–55.

Tardy, V. (1972). Můj vztah k matematice. Nepublikovaný rukopis.

Vybíral, Z. (2006). Psychologie jinak. Současná kritická psychologie. Praha: Academia.

Wickes, K. N. S., & Ward, T. B. (2006). Measuring gifted adolescents’ implicit theories of creativity. Roeper Review, 28, 131–139.

Wittgenstein, L. (1979). Filozofické skúmania. Bratislava: Pravda.

Zobrazit celé Skrýt