Fonematické uvědomování a jeho role ve vývoji gramotnosti

Eliška Kulhánková, Gabriela Málková

Abstrakt

Obecně se soudí, že dítě se začíná učit číst a psát tehdy, když nastoupí do první třídy. Nicméně proces osvojování gramotnosti začíná už dříve, v předškolním věku. V době před začátkem formálního vzdělávání se u dítěte vyvíjí klíčové kognitivní dovednosti a schopnosti, které jsou pro rozvoj čtení a psaní nezbytné. Jednou z těchto dovedností je i fonematické uvědomování (dále také FU). Cílem tohoto textu je blíže seznámit českého čtenáře se současným pojetím pojmu FU v aktuální mezinárodní odborné literatuře. Důraz bude kladen na prezentaci aktuálních poznatků o významu FU pro rozvoj gramotnosti v alfa-betických jazycích.

Příspěvek jsme rozdělili na dvě části (teoretickou a praktickou). V teoretické části představujeme přístup, v němž má pojem FU ústřední místo, a to psycholingvistické pojetí gramotnosti. FU se obvykle definuje jako vědomá dovednost jedince členit slova na jednotlivé fonémy a manipulovat s nimi. Pojem FU (stejně tak jako psycholingvistický přístup ke gramotnosti) se historicky vyvíjel v souvislosti s novými přístupy k dyslexii, konkrétně spolu s teorií fonologického deficitu v dyslexii. Aby dítě mohlo začít číst a psát, musí porozumět alfabetickému principu, tj. tomu, že grafémy psaného jazyka reprezentují fonémy jazyka mluveného. Tento vývojový krok předpokládá znalost písmen abecedy, dovednost fonematického uvědomování a schopnost obě tyto dovednosti propojit tj. vytvářet korespondence grafém-foném. Od této chvíle může dítě začít dekódovat, tj. převádět grafickou podobu řeči na mluvený kód (čtení) a naopak, řeč kódovat na její psanou podobu (psaní). Vliv FU je výrazný především v počátečních fázích osvojování psaného jazyka, ale jeho význam přesahuje i do dalších fází vývoje gramotnosti.

Druhou část textu jsme nazvali aplikační. V tomto oddílu se pokoušíme propojit mezinárodní poznatky o vývoji gramotnosti a roli FU s tradičními přístupy k této problematice u nás.

Klíčová slova

fonematické uvědomování, vývoj gramotnosti, psycholingvistický přístup ke gramotnosti

Literatura

Adams, M. J. (1990). Beginning to read: Thinking and learning about print. Cambridge, MA MIT Press.

Barron, R. W. (1991). Proto-literacy, literacy and the acquisition of phonological awareness. Learning and Individual Differences, 3, 3, s. 243–255.

Bond, G. L., & Dykstra, R. (1967). The cooperative research program on first grade reading instruction. Reading Research Quarterly, 2, 5–142.

Bradley, L., & Bryant, P. E. (1983). Categorising sounds and learning to read – a causal connection. Nature, 301, 419–21.

Byrne, B., & Fielding-Barnsley, R. (1989). Phonemic awareness and letter knowledge in the child´s acquisition of the alphabetic principle. Journal of Educational Psychology, 81, 3, 313–321.

Caravolas, M. (2004). Spelling development in alphabetic writing systems: A cross-linguistic perspective. European Psychologist, 9, 1, 3–14.

Caravolas, M., & Volín, J. (2001). Phonological spelling errors among dyslexic children learning a transparent orthography: The case of czech. Dyslexia. An International Journal of Research and Practise, 7, 229 – 245.

Caravolas, M., & Volín J. (2005). Baterie diagnostických testů gramotnostních dovedností pro žáky 2. až 5. ročníků ZŠ. Praha: IPPP.

Caravolas, M., Hulme, C., & Snowling, M. J. (2001). The foundations of spelling ability: Evidence from a 3-year longitudinal study. Journal of Memory and Language, 45, 751 – 774.

Caravolas, M., Volín, J., & Hulme, C. (2005). Phoneme awareness is a key component of alphabetic literacy skills in consistent and inconsistent orthographies: Evidence from Czech and English children. Journal of Experimental Child Psychology, 92, 107–139.

Elbro, C. (1997). Early linguistic abilities and reading development: A review and a hypothesis about underlying differences in distinctiveness of phonological representations of lexical items. Reading and Writing, 8, 453–85.

Frith, U. (1985). Beneath the surface of developmental dyslexia. In: Patterson, K., Coltheart, M., & Marshall, J. (Eds.). Surface Dyslexia: Neuropsychological and Cognitive Studies of Phonological Reading. Hove: Lawrence Erlbaum, 301–30.

Hatcher, P. J. (2000). Sound Linkage. An integrating programme for overcoming reading difficulties. London: Whurr Publishers, 2nd edition.

Hatcher, P.J., Hulme, Ch., & Ellis, S.W. (1994). Ameliorating early reading failure by integrating the teaching of reading and phonological skills: The phonological linkage hypothesis. Child Development, 65, 41–57.

Hulme, C., & Snowling, M. J. (2005). Reading development and dyslexia. Prezentace ze dne 14.10. Praha: Pedagogická fakulta UK.

Hulme, C., Caravolas, M., Málková, G., & Brigstock, S. (2005). Phoneme isolation ability is not simply a consequence of letter – sound knowledge. Cognition, 97, B1 – B11.

Kutálková, D. (1996). Logopedická prevence-průvodce vývoje dětské řeči. Praha: Portál.

Liberman, I. Y., & Shankweiler, D. (1979). Speech, the alphabet and reaching to read. In L. Resnick, & Weaver, P. (Eds.). Theory and practise of early reading (109–132). Hillsdale. NJ: Erlbaum.

Málková, G. (v tisku). Vztah fonematického uvědomování a znalosti písmen v počátcích rozvoje čtení a psaní. Pedagogika.

Matějček, Z. (1995). Dyslexie – specifické poruchy učení. Praha: H&H.

Matějček, Z., & Vágnerová, M. (Eds.), et al. (2006). Sociální aspekty dyslexie. Praha: Karolinum.

Mikulajová, M. (2008). Možnosti ranej predikcie vývinových porúch písanej reči. Československá psychologie, 52, 1, 59–69.

Mikulajová, M, & Dostálová, A. (2004). V krajině slov a hlásek. Trénink jazykových schopností podle D. B. Elkonina. Metodická příručka. Bratislava: Dialog.

Muter, V. (2004). Phonological skills, learning to read, and dyslexia. In Turner, M. & Rack, J. (Eds.). The study of dyslexia. (91–123). New York: Klewer Academic/ Plenum Publisher.

Pokorná, V. (2001). Teorie a náprava vývojových poruch učení a chování. Praha: Portál.

Snowling, M. J. (2001). Dyslexia (2.ed). Oxford: Blackwell.

Sodoro, J., Allinder, R. M., & Rankin-Ericsson, J. K. (2002). Assessment of phonological awareness: Review of Methods and Tools. Educational Psychology Review, 14, 3.

Škodová, E., Michek, F., & Moravcová, M. (1995). Hodnocení fonematického sluchu u předškolních dětí. Praha: Realia a.s.

Treiman, R. (2005). Linguistic constraints on literacy development: Introduction to special issue. Journal of Experimental Child Psychology, 92, 103–106.

Vellutino, F. R. (1979). Dyslexia: Theory and Research. Cambridge, MA: MIT Press.

Vellutino, F. R., & Fletcher, J. M. (2005). Developmental dyslexia. In Snowling, M., & Hulme, C. (Eds.). The science of reading: A handbook. (363–378). Oxford: Blackwells Publishers.

Wimmer, H., Landerl, K., Linortner, R., & Hummer, P. (1991). The relationship of phonemic awareness to reading acquisition: More consequence than precondition but still important. Cognition, 40, s. 219–249.

Zelinková, O. (2003). Poruchy učení. Praha: Portál.

Zobrazit celé Skrýt