Imaginativní schopnosti a tvořivost

Ivana Vidláková

Abstrakt

Článek je zaměřen na teoretické souvislosti vztahu imaginativních schopností a tvořivosti. Existence vztahu byla proklamována mnohými autory, avšak empirické studie nepodaly jednoznačné závěry. Přestože narůstá jak počet odborníků věnujících se systematicky této problematice, tak počet výzkumů zaměřených na toto téma, výsledky nepřinášejí očekávané ucelení informací a získání komplexního přehledu.

Práce uvádí výsledky výzkumů, směřujících k zjištění proměnných, které ovlivňují fenomén imaginace i tvořivosti. Věnujeme se tématu jejich vzájemného vztahu a pokoušíme se ve výzkumech mnoha autorů a různých teorií najít pojítka, která by mohla tento vztah zprostředkovat. Diskutujeme i otázku vztahu imaginace a kreativity k aktivitě hemisfér.

V článku poukazujeme na skutečnost, že v empirickém výzkumu byla přijata dvě stanoviska. První z nich se soustředí na individuální odlišnosti, zaměřuje se na hypotetický vztah mezi výpovědí probanda o mentální imaginaci a měřením divergentního myšlení. Tento přístup má dlouhou historii a ve výzkumu převažuje. Druhý přístup se zaměřuje na proces generování představ a snaží se během tohoto procesu zachytit tvořivý impuls. Analýzy měření jsou tedy založeny v první řadě na předpokladu, že individuální odlišnosti v úrovni mentální imaginace, zjišťované metodou výpovědi probanda o představivosti (self-reported mental imagery), korelují se subtesty divergentního myšlení, a druhým předpokladem je, že těsnější vztah se projeví, vezmeme-li v úvahu intervenující proměnné (inteligenci, kognitivní styl aj.).

Klíčová slova

imaginace, představivost, tvořivost

Literatura

Anderson, R. E., & Helstrup, T. (1993). Visual discovery in mind and on paper. Memory and Cognition, 21, 283 - 293.

Campos, A., & González, M. A. (1993). Vividness of imagery and creativity. Perceptual and Motor Skills, 77, 923 – 928.

Campos, A., & González, M. A. (1995). Effects of mental imagery on creative perception. Journal of Mental Imagery, 19, 67 – 76.

Campos, A., & Pérez, M. M. (1989). High and low imagers and their scores on creativity. Perceptual and Motor Skills, 68, 403 – 406.

Dacey, J. S., & Lennon, K. H. (2000). Kreativita: souhra biologických, psychologických a sociálních faktorů. Praha: Grada Publishing.

Durnell, A. J., & Weherick, N.E. (1976). The relations of reported imagery to cognitive performance. British Journal of Psychology, 67, 501 – 506.

Einstein, A. (1961). Jak vidím svět. Praha: Československý spisovatel.

Ernst, C. H. (1976). Verbal and nonverbal processing systems in high and low imagers: A study of system differentiation. Unpublished manuscript.

Finke, R. A. (1996). Imagery, creativity, and emergent structure. Consciousness and Cognition, 381 – 393.

Finke, R. (1997). Mental imagery and visual creativity. In M. A. Runco (Ed.), The creativity research handbook, (Vol. 1). Cresskill, NJ: Hampton Press.

Finke, R. A., & Slayton, K. (1988). Explorations of creative visual synthesis in mental imagery. Memory and Cognition, 16, 252 – 257.

Forisha, B. L. (1978a). Mental imagery and creativity: Review and speculations. Journal of Mental Imagery, 2, 209 – 238.

Forisha, B. L. (1978b). Mental imagery and creativity in men and women. Perceptual and Motor Skills, 47, 1255 – 1264.

Forisha, B. L. (1981). Patterns of creativity and mental imagery in men and women. Journal of Mental Imagery, 5, 85 – 96.

Forisha, B. L. (1983). Relationship between creativity and mental imagery: A question of cognitive style. In A. A. Sheikh (Ed.), Imagery: Current Theory, Research, and Application (pp. 310 – 339). New York: J. Wiley & Sons.

González, M. A., Campos, A., & Pérez, M. M. (1997). Mental imagery and creative thinking. The Journal of Psychology, 131, 357 – 364.

Khatena, J. (1975a). Relationship of autonomous imagery and creative self-perceptions. Perceptual and Motor Skills, 40, 357 – 358.

Khatena, J. (1975b). Vividness of imagery and creative self-perceptions. Gifted Child Quarterly, 19, 33 – 37.

Khatena, J. (1978). Frontiers of creative imagination imagery. Journal of Mental Imagery, 2, 33 – 46.

LeBoutillier, N., & Marks, D. (2003). Mental imagery and creativity: A meta-analytic review study. British Journal of Psychology, 94, 29 – 44.

Loverock, D., & Modigliani, V. (1995). Visual imagery and the brain: A review. Journal of Mental Imagery, 19 (1–2), 91–132.

Malina, J., et al. (Eds.). (1993). O tvořivosti, vědě, politice a umění. Sv. I. – III. Boskovice: Albert.

Martindale, C. (1989). Personality, situation and creativity. In J. A. Glover, R. R. Ronning, C. R. Reynolds (Eds.), Handbook of creativity (pp. 211 – 232). New York: Plenum Press.

Paivio, A. (1971). Imagery and verbal processes. Oxford: Holt, Rinehart & Winston.

Parrot, C. A., & Strongman, K. T. (1985). Utilization of visual imagery in creative performance. Journal of Mental Imagery, 9, 53 – 66.

Rhodos, J. W. (1981). Relationship between vividness of mental imagery and creative thinking. Journal of Creative Behavior, 15, 90 – 98.

Richardson, A. (1969). Mental imagery. New York: Springer.

Samuels, M., & Samuels, N. (1975). Creativity. In M. Samuels (Ed.), Seeing with the Mind‘s Eye (pp. 239 – 264). New York: The Bookworks.

Schmeidler, G. R. (1965). Visual imagery correlated to a measure of creativity. Journal of Consulting Psychology, 29, 78 – 80.

Shaw, G. A, & Belmore, S. B. (1982 – 83). The relationships between imagery and creativity. Imagination, Cognition and Personality, 2, 115 – 123.

Shaw, G. A, & DeMers, S. T. (1986). The relationship of imagery to originality, flexibility and fluency in creative thinking. Journal of Mental Imagery, 10, 65 – 74. Szobiová, E. (2004). Tvorivosť: od záhady k poznaniu. Bratislava: Stimul.

Zobrazit celé Skrýt