Prožívaná smysluplnost v kontextu osobnostních rysů budoucích učitelů

Miroslava Jirásková, Alena Petrová, Ivo Jirásek

Abstrakt

Výzkumná studie je zaměřena na prožívání životní naplněnosti a existenciálního zakotvení u souboru vysokoškolských studentů, budoucích učitelů (n = 346, z toho 294 žen) ve věku 19–27 let. Data z Logo-testu a NEO pětifaktorového osobnostního inventáře byla podrobena analýze v kontextu vybraných osobnostních rysů. Výsledky přesvědčivě prokazují dostatečně smysluplný a existenciálně zakotvený život u většiny našich respondentů (95,6 %), pouze výrazná menšina (4,4 %) vykazuje existenciální frustraci. Zjištěny byly intersexuální diference a významná pozitivní vazba mezi mírou prožívaného životního smyslu a osobnostních rysů extraverze, přívětivosti, otevřenosti vůči zkušenosti a svědomitosti. Negativní korelace se projevila ve vztahu subjektivního prožívání smyslu a osobnostní charakteristiky neuroticismus.

https://doi.org/10.29364/epsy.418

Klíčová slova

životní naplněnost, existenciální frustrace, logoterapie, raná dospělost

Literatura

Arnett, J. J. (2000). Emerging adulthood: A theory of development from the late teens through the twenties. American Psychologist, 55(5), 469–480. https://doi.org/…66X.55.5.469

Balcar, K. (1995a). Standardizace dotazníku „Logo-test“ na vzorku studujících českých vysokých škol. Československá psychologie, 39(5), 400–405.

Balcar, K. (1995b). Životní smysluplnost a osobnost. Československá psychologie, 39(6), 496–502.

Bernardini, J. (2014). The infantilization of the postmodern adult and the figure of kidult. Postmodern Openings / Deschideri Postmoderne, 5(2), 38–55.

Blatný, M., Millová, K., Jelínek, M., & Osecká, T. (2010a). Životní smysluplnost: Osobnostní souvislosti a antecedenty Československá psychologie, 54(3), 225–234.

Blatný a kol. (2010b). Psychologie osobnosti. Grada.

Bou-Hamad, I., Hoteit, R., & Harajli, D. (2021). Health worries, life satisfaction, and social well-being concerns during the COVID-19 pandemic: Insights from Lebanon. PLoS ONE, 16(7), 1–16. https://doi.org/…pone.0254989

Cakirpaloglu, P. (2012). Úvod do psychologie osobnosti. Grada.

Cetinkaya, B. (2020). Investigation of prospective teachers’ spiritual well-beings and life satisfactions in terms of specified variables. International Journal of Educational Methodology, 6(4), 691–701. https://doi.org/…ijem.6.4.691

Costa, P. T., & McCrae, R. R. (1992). Four ways five factors are basic. Personality and Individual Differences, 13(6), 653–665. https://doi.org/…16/0191-8869(92)90236-I

Delle Fave, A., Brdar, I., Freire, T., Vella-Brodrick, D., & Wissing, M. P. (2011). The eudaimonic and hedonic components of happiness: Qualitative and quantitative findings. Social Indicators Research, 100(2), 185–207. https://doi.org/…5-010-9632-5

Dobríková, P., Pčolková, D., AlTurabi, L. K., & West, D. J. (2015). The effect of social support and meaning of life on the quality-of-life care for terminally ill patients. American Journal of Hospice & Palliative Medicine, 32(7), 767–771. https://doi.org/…909114546208

Dymecka, J., Gerymski, R., & Machnik-Czerwik, A. (2021). Fear of COVID-19 as a buffer in the relationship between perceived stress and life satisfaction in the Polish population at the beginning of the global pandemic. Health Psychology Report, 9(2), 149–159. https://doi.org/….2020.102136

Eryilmaz, A., & Basal, A. (2021). Student and teacher perspectives: Developing the scale of coping strategies for pessimism and subjective well-being model based on coping strategies for COVID-19 and goal striving. International Online Journal of Education and Teaching, 8(1), 546–563. https://eric.ed.gov/?…

Frankl, V. E. (1994). Člověk hledá smysl: úvod do logoterapie. Psychoanalytické nakladatelství.

Frankl, V. E. (1996). Lékařská péče o duši: Základy logoterapie a existenciální analýzy. Cesta.

Frankl, V. E. (1997). Vůle ke smyslu: vybrané přednášky. Cesta.

Fry, P. S. (1998). The development of personal meaning and wisdom in adolescence: A reexamination of moderating and consolidating factors and influences. In P. T. P. Wong & P. S. Fry (Eds.), The human quest for meaning: A handbook of psychological research and clinical applications. (pp. 91–110). Lawrence Erlbaum Associates Publishers.

George, L. S., & Park, C. L. (2016). Meaning in life as comprehension, purpose, and mattering: Toward integration and new research questions. Review of General Psychology, 20(3), 205–220. https://doi.org/…7/gpr0000077

Gilligan, C. (1998). Remembering Larry. Journal of Moral Education, 27(2), 125–140. https://doi.org/…724980270201

Hábl, J. (2014). Amputovaná humanita aneb jak cizí je Komenského pedagogická antropologie té naší. Gymnasion: časopis pro zážitko vou pedagogiku, 8(2), 13–16.

Halama, P. (2000). Teoretické a metodologické prístupy k problematike zmyslu života. Československá psychologie, 44(3), 216–236.

Halama, P. (2007). Zmysel života z pohľadu psychológie. SAP.

Hayward, K. (2013). ‚Life stage dissolution‘ in Anglo-American advertising and popular culture: Kidults, Lil' Britneys and Middle Youths. Sociological Review, 61(3), 525–548. https://doi.org/…7-954x.12032

Hermassi, S., Hayes, L. D., Salman, A., Sanal-Hayes, N. E. M., Abassi, E., Al-Kuwari, L., Aldous, N., Musa, N., Alyafei, A., Bouhafs, E. G., & Schwesig, R. (2021). Physical activity, sedentary behavior, and satisfaction with life of university students in Qatar: Changes during confinement due to the COVID-19 pandemic. Frontiers in Psychology, 12, 1–14. https://doi.org/….2021.704562

Hogenová, A. (1998). Proč nemáme hrdiny? In A. Hogenová (Ed.), Hermeneutika sportu (pp. 69–72). Karolinum.

Hřebíčková, M. (2011). Pětifaktorový model v psychologii osobnosti: Přístupy, diagnostika, uplatnění. Grada.

Hřebíčková, M., & Urbánek, T. (2001). NEO pětifaktorový osobnostní inventář (podle NEO Five-Factor inventory P. T. Costy a R. R. McCraee). Testcentrum.

Jirásek, I. (2005). Filosofická kinantropologie: setkání filosofie, těla a pohybu. Univerzita Palackého.

Jirásek, I. (2013). Verticality as non-religious spirituality. Implicit Religion, 16(2), 191–201.

Jirásek, I. (2015). Spiritualita a zdraví: ideové podloží pro zkoumání empirických dat. Československá psychologie, 59(2), 174–186.

Jirásek, I., & Svoboda, J. (2015). Putování a smysl života: proměna člověka v zimní přírodě. Univerzita Palackého.

Jirásková, M. (2020). Prožívání životní naplněnosti a existenciálního zakotvení v kontextu vybraných osobnostních rysů u budoucích učitelů. Disertační práce. Univerzita Palackého, Pedagogická fakulta, Olomouc.

Jirásková, M. & Petrová, A. (2018). Budoucí učitelé a jejich smysl v životě. In Sapere Aude 2018: Učitel, žák, psycholog (Recenzovaný sborník z mezinárodní konference, roč. VIII., pp. 19–27). Magnanimitas.

Kebza, V. & Šolcová, I. (2003) Well-being jako psychologický a zároveň mezioborově založený pojem. Československá psychologie, 47, 333–345.

Kennett, P., & Lomas, T. (2015). Making meaning through mentoring: Mentors finding fulfilment at work through self-determination and self-reflection. International Journal of Evidence Based Coaching and Mentoring, 13(2), 29–44.

Klčovanská, E., & Masničáková, M. (1998). Experiencing of existential meaningfulness of Slovak university students. Studia Psychologica, 40(4), 271–276.

Křeménková, L., & Novotný, J. S. (2015). Role víry v prožívání smysluplnosti života u vysokoškolských studentů. Psychologie a její kontexty, 6(1), 79–95.

Křivohlavý, J. (2004). Pozitivní psychologie. Portál.

Křivohlavý, J. (2006). Psychologie smysluplnosti existence: Otázky na vrcholu života. Grada.

Křivohlavý, J., & Petříková, F. (2001). Faith, meaningfulness and quality of life. Studia Psychologica, 43(3), 211–214.

Kvintova, J., Sigmund, M., & Hrebickova, H. (2014). Life satisfaction and subjective health assessment in future teachers compared with current university students of physical culture and natural science. e-Pedagogium, 14(2), 15–30. https://doi.org/…epd.2014.015

Lopes, A. R., & Nihei, O. K. (2021). Depression, anxiety and stress symptoms in Brazilian university students during the COVID-19 pandemic: Predictors and association with life satisfaction, psychological well-being and coping strategies. PLoS ONE, 16(10), 1–22. https://doi.org/…pone.0258493

Lukas, E. (1989). Meaningful education. International Forum for Logotherapy, 12(1), 5–11.

Lukasová, E. S. (1992). LOGO-TEST: Zkouška k měření „prožívané smysluplnosti“ a „existenciální frustrace“. (K. Balcar, Trans.). Mach.

Lukasová, E. S. (1997). Logoterapie ve výchově. Portál.

Machovec, M. (2012). Smysl lidské existence (5th ed.). Akropolis.

Martela, F., Ryan, R. M., & Steger, M. F. (2018). Meaningfulness as satisfaction of autonomy, competence, relatedness, and beneficence: Comparing the four satisfactions and positive affect as predictors of meaning in life. Journal of Happiness Studies, 19(5), 1261–1282. https://doi.org/…2-017-9869-7

Martela, F., & Steger, M. F. (2016). The three meanings of meaning in life: Distinguishing coherence, purpose, and significance. The Journal of Positive Psychology. https://doi.org/…2015.1137623

Maslow, A. H. (2014). O psychologii bytí. (H. Antonínová, Trans.). Praha: Portál.

Maslow, A. H. (2017). Náboženství, hodnoty a vrcholné zážitky. (I. Žampachová, Trans.). Nadační fond Holar.

McAdam, J. E. (2019). Narratives of change: The role of storytelling, artefacts and children’s li­terature in building communities of inquiry that care. Cambridge Journal of Education, 49(3), 293–307. https://doi.org/…2018.1524001

McMahan, E. A., & Estes, D. (2011). Hedonic versus eudaimonic conceptions of well-being: Evidence of differential associations with self-reported well-being. Social Indicators Research, 8(1), 93–108. https://doi.org/…5-010-9698-0

McMahan, E. A., & Renken, M. D. (2011). Eudaimonic conceptions of well-being, meaning in life, and self-reported well-being: Initial test of a mediational model. Personality and Individual Differences, 51(5), 589–594. https://doi.org/….2011.05.020

Morse, J. L., Lee, H., Haddock, S. A. & Henry, K. L. (2021). Meaning in life trajectories among college students: Differential effects of a mentoring program. Journal of Happiness Studies. https://doi.org/…-021-00399-w

Ondrušová, J. (2010). Smysluplnost života ve stáří. Česká geriatrická revue, 8(1–2), 50–55.

Paulík, K. (2010). Psychologie lidské odolnosti. Grada.

Petrová, A. (2005a). Existenciální pojetí osobnosti a subjektivní prožívání smyslu života ve vztahu k pohlaví, věku a religiozitě. Habilitační práce. Univerzita Palackého, Olomouc.

Petrová, A. (2005b). K problematice psychologie existence. Votobia.

Pugnerova, M., & Kvintova, J. (2008). Life-satisfaction and selected personality traits of teachers in elementary schools. e-Pedagogium, 8(1), 67–77.

Riethof, N., & Bob, P. (2019). Burnout syndrome and logotherapy: Logotherapy as useful conceptual framework for explanation and prevention of burnout. Frontiers in Psychiatry, 10, 382. https://doi.org/…t.2019.00382

Rogers, C. R. (1995). Ako byť sám sebou. Iris.

Rogers, C. R. (1998). Způsob bytí. Portál.

Ryan, R. M., & Deci, E. L. (2001). On happiness and human potentials: A review of research on hedonic and eudaimonic well-being. Annual Review of Psychology, 52, 141–166. https://doi.org/…ych.52.1.141

Salikhova, N. R. (2016). Types of meaningfulness of life and values of future teachers. International Journal of Environmental and Science Education, 11(8), 1943–1950. https://doi.org/…se.2016.568a

Seligman, M. E., & Csikszentmihalyi, M. (2000). Positive psychology: An introduction. The American Psychologist, 55(1), 5–14.

Shen, P., & Slater, P. (2021). The effect of occupational stress and coping strategies on mental health and emotional well-being among university academic staff during the COVID-19 Outbreak. International Education Studies, 14(3), 82–95. https://eric.ed.gov/?…

Slezáčková, A. (2012). Průvodce pozitivní psychologií. Grada.

Smékal, V. (2005). O lidské povaze: Krátká zamyšlení nad psychickou a duchovní kulturou osobnosti. Cesta.

Sobková, P., & Tavel, P. (2010). Životní smysluplnost a emocionalita. E-psychologie, 4(2), 12–21. https://e-psycholog.eu/clanek/88

Soudková, M. (2004). Psychologie pomáhá každodennímu životu. Doplněk.

Strauss, A. L., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu: Postupy a techniky metody zakotvené teorie. Albert.

Šolcová, I., & Kebza, V. (1999). Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, 43(1), 19–38.

Tavel, P. (2009). Aktuálnosť témy zmyslu života u detí a mládeže a možnosti psychologickej práce s ňou. Psychiatria-Psychoterapia-Psychosomatika, 16(1), 37–42.

Tavel, P., & Kanálik, T. (2008). Praktické možnosti psychologickej práce s témou zmyslu života u detí a mládeže. E-psychologie, 2(1), 36–46. https://e-psycholog.eu/clanek/12

van Gennep, A. (2018). Přechodové rituály: Systematické studium rituálů. (H. Beguivinová, Trans.). Portál.

Wullur, M. M., & Werang, B. R. (2020). Emotional exhaustion and organizational commitment: Primary school teachers’ perspective. International Journal of Evaluation and Research in Education, 9(4), 912–919. https://eric.ed.gov/?…

Zobrazit celé Skrýt