Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden

Lucie Šebánková
David Havelka ORCID logo

Abstrakt

Cílem této pilotní kvalitativní studie bylo podniknout sondu do toho, jak poradenští psychologové vnímají koncept sociálně podmíněného mentálního postižení (dále jen SPMP) – jejich povědomí o tomto konceptu, postoj k němu, diagnostická praxe, potenciální podpůrné intervence. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru od 10 respondentů (praxe Me = 6 let), z 9 pedagogicko-psychologických poraden (5 krajů ČR). Získaná data byla analyzována na principu tematické analýzy s prvky zakotvené teorie, skrz techniku otevřeného kódování. Z analýzy vyplynulo, že žádný z respondentů pojem explicitně neužívá, avšak implicitně je v jejich praxi přítomný. Daný koncept by dle nich mohl sloužit jako inspirace k širšímu přemýšlení o etiologii „podezřele“ nízkých hodnot v testech intelektu a o intelektovém potenciálu dítěte. Diagnostiku intelektových a adaptivních schopností v praxi respondenti staví nejčastěji pouze na standardizovaných testech intelektu, testy a škály pro adaptivní chování, sociální a rodinné prostředí, zejména pro nedostatek personálních a časových kapacit, nepoužívají. Diferenciální diagnostiku SPMP od mentálního postižení vnímají respondenti jako složitou, polovina respondentů vidí jako vhodnou cestu dynamickou diagnostiku. Na návaznou podporu a intervenci se respondenti kvůli omezeným kapacitám zaměřují velmi okrajově. Z rozhovorů také vyplynulo několik potenciálních námětů pro praxi – potřeba tvorby jasně vymezené a všeobecně přijímané definice SPMP, větší komplexnosti a hloubky diagnostiky, prohloubení spolupráce s rodinou dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí a dalšími návaznými institucemi.

https://doi.org/10.29364/epsy.441

Klíčová slova

pseudooligofrenie, sociálně podmíněné mentální postižení, zdánlivé mentální postižení, diagnostika, intervence

Literatura

Almas, A. N., Degnan, K. A., Nelson, C. A., Zeanah, C. H., & Fox, N. A. (2016). IQ at age 12 following a history of institutional care: Findings from the Bucharest early intervention project. Developmental Psychology, 52(11), 1858–1866. https://doi.apa.org/doiLanding?…

APA – American Psychiatric Association. (2013a). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Ed. https://doi.org/…780890425596

APA – American Psychiatric Association. (2013b). DSM-5 Intellectual Disability Fact Sheet. https://www.psychiatry.org/…sability.pdf

Bazalová, B. (2006). Uvedení do Psychopedie. Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/…CHOPEDIE.pdf

Boaler, J. (2021). Z každého miminka dokážete udělat Einsteina, říká profesorka ze Stanfordu. Deník N. https://denikn.cz/…e-stanfordu/?…

Camargo-Figuera, F. A., Barros, A. J., Santos, I. S. et al. (2014). Early life determinants of low IQ at age 6 in children from the 2004 Pelotas Birth Cohort: A predictive approach. BMC Pediatr, 14 (1), 308. https://doi.org/…7-014-0308-1

Council of Europe: Committee of ministers. (2. 11. 2020). DH-DD(2020)956: Rule 9.4 Commissioner for Human Rights in D.H. and Others v. Czech Republic. https://rm.coe.int/…yDCTMContent?…

Duyme, M., Dumaret, A. C., Tomkiewicz, S. (1999). How can we boost IQs of “dull children”?: A late adoption study. National Academy of Sciences 96(15), 8790–8794. https://doi.org/…s.96.15.8790

Felcmanová, L. (n.d.). Pedagogická diagnostika žáka, který potřebuje podporu z důvodu sociálního znevýhodnění. In Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. 2015–2022. Univerzita Palackého v Olomouci. http://katalogpo.upol.cz/…nevyhodneni/

Ferguson, H., Bovaird, S., & Mueller, M. (2007). The impact of poverty on educational outcomes for children. Paediatrics & Child Health, 12(8), 701–706. https://doi.org/…pch/12.8.701

Greger, D., Simonová, J., Straková, J. (2015). Spravedlivý start?: Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Univerzita Karlova. https://pages.pedf.cuni.cz/…vy_start.pdf

Hessl, D., Nguyen, D., Green, C., Chavez, A., Tassone, F., Hagerman, R., Senturk, D., Schneider, A., Lightbody, A., Reiss, A., & Hall, S. (2009). A solution to limitations of cognitive testing in children with intellectual disabilities: The case of fragile X syndrome. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 1(1), 33–45. https://doi.org/…9-008-9001-8

Hopko, D. R., Crittendo, J. A., Grant, E., & Wilson S. A. (2005). The impact of anxiety on performance IQ. Anxiety, Stress & Coping, 18(1), 17–35. https://doi.org/…800412336436

Kalil A, Ryan R. (2020). Parenting practices and socioeconomic gaps in childhood outcomes. Future of Children, 30(1), 29–54. http://doi.org/…oc.2020.0004

Katalog – Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. (2015–2022). Univerzita Palackého v Olomouci. http://katalogpo.upol.cz/…o-postizeni/

Klusáček, J. (2015). Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické. Univerzita Palackého v Olomouci. http://inkluze.upol.cz/…alyza-18.pdf

Klusáček, J. (2014). Nálepkování dětí diagnózou mentální postižení v České republice. COSIV. https://cosiv.cz/…ani_deti.pdf

Kroska, A., Harkness, A. K. (2008). Exploring the Role of Diagnosis in the Modified Labeling Theory of Mental Illness. Social Psychology Quarterly, 71(2), 193–208. https://doi.org/…250807100207

Levin, A. R., Zeanah, C. H., Fox, N.A., Nelson, C. A, Motor. (2014). Outcomes in children exposed to early psychosocial deprivation. The Journal of Pediatrics, 164 (1), 123–129. https://doi.org/….2013.09.026

Libiger, J., Hrdlička, M., Hosák, L. (2015). Psychiatrie a pedopsychiatrie. Karolinum.

Lucká, B., Chadimovská, L., et al. (2019). Metodika ke kurzu „Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi“. NÚV.

Mahdalová, K. (2014). Zázračně vyléčené děti. Česká škola. http://www.ceskaskola.cz/…ylecene.html

Maulik, P. K, Mascarenhas, M. N., Mathers, C. D., Dua, T., & Saxena, S. (2011). Prevalence of intellectual disability: A meta-analysis of population-based studie. Research in Developmental Disabilities, 32 (2), 419–436. https://doi.org/….2010.12.018

Moree, D. (2019). Cesta romských žáků ke vzdělání – Dopady inkluzivní reformy. Nadace OSF. https://osf.cz/…eformy-1.pdf

Ministerstvo spravedlnosti. (2021). Zpráva za rok 2020 o stavu vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv. https://justice.cz/…81f3cf66afad

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2019). Seznam podporovaných diagnostických nástrojů. https://www.msmt.cz/file/51460_1_1/

Nikolai, T. (2008). Diskriminují psychologové romské děti? Psychologie dnes (5). https://llp.cz/…romske-deti/

Novák, J. (2010). Ohlas na článek Řadě škol hrozí výmaz…Učitelské noviny, 10(21). http://www.ucitelskenoviny.cz/?…

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání (2015a). Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních. http://archiv-nuv.npi.cz/…/studie.html

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání (2015b). Přehled relevantních diagnostických metod k diagnostice rozumových schopností. http://archiv-nuv.npi.cz/…/studie.html Pipeková, J. (2010). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Paido.

Prokop, D., Korbel, V., Dvořák, T., Marková, L., Gardošíková, D., Grossmann, J., Krajšová, J., & Münich, D. (2020). Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity. Souhrnná analýza pro Nadaci České spořitelny 2020. https://www.nadacecs.cz/…osti-fin.pdf

Prokop, D. (2020). Jak odhadnete neúspěšnost dětí ve vzdělávání? ‚Překvapivě je to míra exekucí rodin,‘ říká sociolog. Český rozhlas. https://www.irozhlas.cz/…09131854_ako

Prokop, D. (2019). České školství je průměrná muzika za málo peněz. Problém je hlavně v nerovných podmínkách. Hospodářské noviny. https://archiv.ihned.cz/…483490ae9949?…

Rada Evropy (2007). Rozsudek: Věc D.H. a ostatní proti České republice. http://eslp.justice.cz/…BE300471725/$file/DH-rozsudekGC.pdf

Ratti, V., Hassiotis, A., Crabtree, J., Deb, S., Gallagher, P., & Unwin, G. (2016). The effectiveness of person-centred planning for people with intellectual disabilities: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 57, 63–84. https://doi.org/….2016.06.015

Slavíková, I. (2010). Analýza výsledků šetření v PPP. Národní ústav pro vzdělávání. http://archiv-nuv.npi.cz/…oju/ppp.html

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu – postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení Podané ruce.

Stumm, S., & Plomin, R. (2015). Socioeconomic status and the growth of intelligence from infancy through adolescence. Intelligence, 48. http://doi.org/….2014.10.002

Sutton, C. (2016). Promoting child and parent wellbeing : How to use evidence- and strengths-based strategies in practice. Jessica Kingsley Publishers. https://doi.org/…2017.1284234

Šebánková, L. (2021). Sociálně podmíněné mentální postižení – diagnostika a intervence: pilotní studie v české praxi [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Archiv závěrečných prací MUNI. https://is.muni.cz/th/hme3y/

Švarcová, I. (2006). Mentální retardace. Vzdělání, výchova, sociální péče. Portál.

Tassé, M. J. (2016). Defining intellectual disability: Finally we all agree… almost. Spotlight on Disability Newsletter, 8.

Tzuriel, D. (2015). Dynamická diagnostika učebního potenciálu: teoretické a výzkumné metody. Psychologie pro praxi, 1(2), 9–5. 35. https://karolinum.cz/…l%209-35.pdf

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál.

Valencia, R. R., & Suzuki, L. A. (2001). Intelligence testing and minority students.  Foundations, performance factors, and assessment issues. SAGE. http://doi.org/…781452231860

Valenta, M., & Müller, O. (2022). Psychopedie – teoretické základy a metoda. Parta.

Valenta, M., Petráš, P., Hanák, P., Michalík, J. (2012). Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci. http://www.inkluze.upol.cz/…Metodika.pdf

Van IJzendoorn, M., Luijk, M., & Juffer, F. (2008). IQ of children growing up in children's homes: A meta-analysis on IQ delays in orphanages. Merrill-Palmer Quarterly, 54(3), 341–366. http://doi.org/…3/mpq.0.0002

Vláda ČR. (2020). Romská národnostní menšina. https://www.vlada.cz/…nsina-16149/

WHO. (1996). ICD-10 Guide For Mental Retardation. https://www.who.int/…ia/en/69.pdf

Zobrazit celé Skrýt