Diagnostika a intervence u sociálně podmíněného mentálního postižení: kvalitativní studie v praxi českých pedagogicko-psychologických poraden

Lucie Šebánková, David Havelka

Abstrakt

Cílem této pilotní kvalitativní studie bylo podniknout sondu do toho, jak poradenští psychologové vnímají koncept sociálně podmíněného mentálního postižení (dále jen SPMP) – jejich povědomí o tomto konceptu, postoj k němu, diagnostická praxe, potenciální podpůrné intervence. Data byla získávána prostřednictvím polostrukturovaného rozhovoru od 10 respondentů (praxe Me = 6 let), z 9 pedagogicko-psychologických poraden (5 krajů ČR). Získaná data byla analyzována na principu tematické analýzy s prvky zakotvené teorie, skrz techniku otevřeného kódování. Z analýzy vyplynulo, že žádný z respondentů pojem explicitně neužívá, avšak implicitně je v jejich praxi přítomný. Daný koncept by dle nich mohl sloužit jako inspirace k širšímu přemýšlení o etiologii „podezřele“ nízkých hodnot v testech intelektu a o intelektovém potenciálu dítěte. Diagnostiku intelektových a adaptivních schopností v praxi respondenti staví nejčastěji pouze na standardizovaných testech intelektu, testy a škály pro adaptivní chování, sociální a rodinné prostředí, zejména pro nedostatek personálních a časových kapacit, nepoužívají. Diferenciální diagnostiku SPMP od mentálního postižení vnímají respondenti jako složitou, polovina respondentů vidí jako vhodnou cestu dynamickou diagnostiku. Na návaznou podporu a intervenci se respondenti kvůli omezeným kapacitám zaměřují velmi okrajově. Z rozhovorů také vyplynulo několik potenciálních námětů pro praxi – potřeba tvorby jasně vymezené a všeobecně přijímané definice SPMP, větší komplexnosti a hloubky diagnostiky, prohloubení spolupráce s rodinou dítěte ze sociálně znevýhodněného prostředí a dalšími návaznými institucemi.

https://doi.org/10.29364/epsy.441

Klíčová slova

pseudooligofrenie, sociálně podmíněné mentální postižení, zdánlivé mentální postižení, diagnostika, intervence

Literatura

Almas, A. N., Degnan, K. A., Nelson, C. A., Zeanah, C. H., & Fox, N. A. (2016). IQ at age 12 following a history of institutional care: Findings from the Bucharest early intervention project. Developmental Psychology, 52(11), 1858–1866. https://doi.apa.org/doiLanding?…

APA – American Psychiatric Association. (2013a). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, 5th Ed. https://doi.org/…780890425596

APA – American Psychiatric Association. (2013b). DSM-5 Intellectual Disability Fact Sheet. https://www.psychiatry.org/…sability.pdf

Bazalová, B. (2006). Uvedení do Psychopedie. Masarykova univerzita. https://is.muni.cz/…CHOPEDIE.pdf

Boaler, J. (2021). Z každého miminka dokážete udělat Einsteina, říká profesorka ze Stanfordu. Deník N. https://denikn.cz/…e-stanfordu/?…

Camargo-Figuera, F. A., Barros, A. J., Santos, I. S. et al. (2014). Early life determinants of low IQ at age 6 in children from the 2004 Pelotas Birth Cohort: A predictive approach. BMC Pediatr, 14 (1), 308. https://doi.org/…7-014-0308-1

Council of Europe: Committee of ministers. (2. 11. 2020). DH-DD(2020)956: Rule 9.4 Commissioner for Human Rights in D.H. and Others v. Czech Republic. https://rm.coe.int/…yDCTMContent?…

Duyme, M., Dumaret, A. C., Tomkiewicz, S. (1999). How can we boost IQs of “dull children”?: A late adoption study. National Academy of Sciences 96(15), 8790–8794. https://doi.org/…s.96.15.8790

Felcmanová, L. (n.d.). Pedagogická diagnostika žáka, který potřebuje podporu z důvodu sociálního znevýhodnění. In Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. 2015–2022. Univerzita Palackého v Olomouci. http://katalogpo.upol.cz/…nevyhodneni/

Ferguson, H., Bovaird, S., & Mueller, M. (2007). The impact of poverty on educational outcomes for children. Paediatrics & Child Health, 12(8), 701–706. https://doi.org/…pch/12.8.701

Greger, D., Simonová, J., Straková, J. (2015). Spravedlivý start?: Nerovné šance v předškolním vzdělávání a při přechodu na základní školu. Univerzita Karlova. https://pages.pedf.cuni.cz/…vy_start.pdf

Hessl, D., Nguyen, D., Green, C., Chavez, A., Tassone, F., Hagerman, R., Senturk, D., Schneider, A., Lightbody, A., Reiss, A., & Hall, S. (2009). A solution to limitations of cognitive testing in children with intellectual disabilities: The case of fragile X syndrome. Journal of Neurodevelopmental Disorders, 1(1), 33–45. https://doi.org/…9-008-9001-8

Hopko, D. R., Crittendo, J. A., Grant, E., & Wilson S. A. (2005). The impact of anxiety on performance IQ. Anxiety, Stress & Coping, 18(1), 17–35. https://doi.org/…800412336436

Kalil A, Ryan R. (2020). Parenting practices and socioeconomic gaps in childhood outcomes. Future of Children, 30(1), 29–54. http://doi.org/…oc.2020.0004

Katalog – Katalog podpůrných opatření pro žáky s potřebou podpory ve vzdělávání z důvodu zdravotního nebo sociálního znevýhodnění. (2015–2022). Univerzita Palackého v Olomouci. http://katalogpo.upol.cz/…o-postizeni/

Klusáček, J. (2015). Sociální vyloučení, lehké mentální postižení, základní školy praktické. Univerzita Palackého v Olomouci. http://inkluze.upol.cz/…alyza-18.pdf

Klusáček, J. (2014). Nálepkování dětí diagnózou mentální postižení v České republice. COSIV. https://cosiv.cz/…ani_deti.pdf

Kroska, A., Harkness, A. K. (2008). Exploring the Role of Diagnosis in the Modified Labeling Theory of Mental Illness. Social Psychology Quarterly, 71(2), 193–208. https://doi.org/…250807100207

Levin, A. R., Zeanah, C. H., Fox, N.A., Nelson, C. A, Motor. (2014). Outcomes in children exposed to early psychosocial deprivation. The Journal of Pediatrics, 164 (1), 123–129. https://doi.org/….2013.09.026

Libiger, J., Hrdlička, M., Hosák, L. (2015). Psychiatrie a pedopsychiatrie. Karolinum.

Lucká, B., Chadimovská, L., et al. (2019). Metodika ke kurzu „Využívání dynamicko-diagnostického přístupu v poradenské praxi“. NÚV.

Mahdalová, K. (2014). Zázračně vyléčené děti. Česká škola. http://www.ceskaskola.cz/…ylecene.html

Maulik, P. K, Mascarenhas, M. N., Mathers, C. D., Dua, T., & Saxena, S. (2011). Prevalence of intellectual disability: A meta-analysis of population-based studie. Research in Developmental Disabilities, 32 (2), 419–436. https://doi.org/….2010.12.018

Moree, D. (2019). Cesta romských žáků ke vzdělání – Dopady inkluzivní reformy. Nadace OSF. https://osf.cz/…eformy-1.pdf

Ministerstvo spravedlnosti. (2021). Zpráva za rok 2020 o stavu vyřizování stížností podaných k mezinárodním orgánům ochrany lidských práv. https://justice.cz/…81f3cf66afad

MŠMT – Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy. (2019). Seznam podporovaných diagnostických nástrojů. https://www.msmt.cz/file/51460_1_1/

Nikolai, T. (2008). Diskriminují psychologové romské děti? Psychologie dnes (5). https://llp.cz/…romske-deti/

Novák, J. (2010). Ohlas na článek Řadě škol hrozí výmaz…Učitelské noviny, 10(21). http://www.ucitelskenoviny.cz/?…

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání (2015a). Metodická informace k diagnostice rozumových schopností dětí, žáků a studentů ve školských poradenských zařízeních. http://archiv-nuv.npi.cz/…/studie.html

NÚV – Národní ústav pro vzdělávání (2015b). Přehled relevantních diagnostických metod k diagnostice rozumových schopností. http://archiv-nuv.npi.cz/…/studie.html Pipeková, J. (2010). Kapitoly ze speciální pedagogiky. Paido.

Prokop, D., Korbel, V., Dvořák, T., Marková, L., Gardošíková, D., Grossmann, J., Krajšová, J., & Münich, D. (2020). Nerovnosti ve vzdělávání jako zdroj neefektivity. Souhrnná analýza pro Nadaci České spořitelny 2020. https://www.nadacecs.cz/…osti-fin.pdf

Prokop, D. (2020). Jak odhadnete neúspěšnost dětí ve vzdělávání? ‚Překvapivě je to míra exekucí rodin,‘ říká sociolog. Český rozhlas. https://www.irozhlas.cz/…09131854_ako

Prokop, D. (2019). České školství je průměrná muzika za málo peněz. Problém je hlavně v nerovných podmínkách. Hospodářské noviny. https://archiv.ihned.cz/…483490ae9949?…

Rada Evropy (2007). Rozsudek: Věc D.H. a ostatní proti České republice. http://eslp.justice.cz/…BE300471725/$file/DH-rozsudekGC.pdf

Ratti, V., Hassiotis, A., Crabtree, J., Deb, S., Gallagher, P., & Unwin, G. (2016). The effectiveness of person-centred planning for people with intellectual disabilities: A systematic review. Research in Developmental Disabilities, 57, 63–84. https://doi.org/….2016.06.015

Slavíková, I. (2010). Analýza výsledků šetření v PPP. Národní ústav pro vzdělávání. http://archiv-nuv.npi.cz/…oju/ppp.html

Strauss, A., & Corbin, J. (1999). Základy kvalitativního výzkumu – postupy a techniky metody zakotvené teorie. Sdružení Podané ruce.

Stumm, S., & Plomin, R. (2015). Socioeconomic status and the growth of intelligence from infancy through adolescence. Intelligence, 48. http://doi.org/….2014.10.002

Sutton, C. (2016). Promoting child and parent wellbeing : How to use evidence- and strengths-based strategies in practice. Jessica Kingsley Publishers. https://doi.org/…2017.1284234

Šebánková, L. (2021). Sociálně podmíněné mentální postižení – diagnostika a intervence: pilotní studie v české praxi [Bakalářská práce, Masarykova univerzita]. Archiv závěrečných prací MUNI. https://is.muni.cz/th/hme3y/

Švarcová, I. (2006). Mentální retardace. Vzdělání, výchova, sociální péče. Portál.

Tassé, M. J. (2016). Defining intellectual disability: Finally we all agree… almost. Spotlight on Disability Newsletter, 8.

Tzuriel, D. (2015). Dynamická diagnostika učebního potenciálu: teoretické a výzkumné metody. Psychologie pro praxi, 1(2), 9–5. 35. https://karolinum.cz/…l%209-35.pdf

Vágnerová, M. (2004). Psychopatologie pro pomáhající profese. Portál.

Valencia, R. R., & Suzuki, L. A. (2001). Intelligence testing and minority students.  Foundations, performance factors, and assessment issues. SAGE. http://doi.org/…781452231860

Valenta, M., & Müller, O. (2022). Psychopedie – teoretické základy a metoda. Parta.

Valenta, M., Petráš, P., Hanák, P., Michalík, J. (2012). Metodika práce se žákem s mentálním postižením. Univerzita Palackého v Olomouci. http://www.inkluze.upol.cz/…Metodika.pdf

Van IJzendoorn, M., Luijk, M., & Juffer, F. (2008). IQ of children growing up in children's homes: A meta-analysis on IQ delays in orphanages. Merrill-Palmer Quarterly, 54(3), 341–366. http://doi.org/…3/mpq.0.0002

Vláda ČR. (2020). Romská národnostní menšina. https://www.vlada.cz/…nsina-16149/

WHO. (1996). ICD-10 Guide For Mental Retardation. https://www.who.int/…ia/en/69.pdf

Zobrazit celé Skrýt