Adaptace Walker-McConnellovy stupnice sociální kompetence a školní přizpůsobivosti do českého prostředí

Tereza Tetourová ORCID logo
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Filip Děchtěrenko ORCID logo
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Jiří Lukavský ORCID logo
Psychologický ústav Akademie věd České republiky
Anna Frombergerová ORCID logo
Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
Cyril Brom ORCID logo
Matematicko-fyzikální fakulta Univerzity Karlovy

Abstrakt

V České republice je nedostatek vhodných nástrojů pro posouzení sociálních kompetencí žáků. Cílem předložené studie bylo ověřit psychometrické charakteristiky zahraničního nástroje zvaného Walker-McConnellova stupnice sociální kompetence a školní přizpůsobivosti a podniknout tak první kroky k jeho adaptaci do českého prostředí. Nástroj je určený pro učitele (či další pedagogické pracovníky), kteří zaznamenávají své pozorování frekvence daných projevů sociálního chování u jednotlivých žáků. Stupnici vyplnilo 15 třídních učitelů a 15 asistentů pedagoga za celkem 307 žáků 1. až 5. ročníku z 15 tříd, přičemž se jednalo vždy o jednoho třídního učitele a jednoho asistenta pedagoga z každé třídy. Byla provedena analýza shody hodnotitelů a konfirmační faktorová analýza, která odhalila nízkou shodu původního nástroje s daty. Z tohoto důvodu byla původní verze stupnice modifikována a vytvořena zkrácená verze stupnice za zachování původních subškál. Limitem studie je skutečnost, že neproběhla plná validace stupnice. Navazujícím krokem ve validaci stupnice je ověření platnosti nástroje alternativní diagnostickou metodou. Nástroj je zamýšlen pro využití ve školní poradenské praxi.

https://doi.org/10.29364/epsy.477

Klíčová slova

stupnice, sociální kompetence, mladší školní věk, adaptace, psychometrické vlastnosti

Literatura

Achenbach, T. M., & Edelbrock, C. (1983). Manual for the child behavior checklist and revised child behavior profile. University of Vermont, Department of Psychiatry.

Alter, P., Walker, J., & Landers, E. (2013). Teachers’ Perceptions of Students’ Challenging Behavior and the Impact of Teacher Demographics. Education and Treatment of Children, 36(4), 51–69. http://www.jstor.org/stable/42900226

Bednářová, J., & Šmardová, V. (2015). Školní zralost: co by mělo umět dítě před vstupem do školy (2. vyd.). Edika.

Braun, R. (1997). Dotazník B-3. Audendo, občanské sdružení.

Braun, R. (1998). Dotazník B-3: Příručka. Diagnostika vztahů v třídním kolektivu. Audendo, občanské sdružení.

Shen, J., Zhang, N., Zhang, C., Caldarella, P., Richardson, M. J., & Shatzer, R. H. (2009). The impact of gender on Chinese elementary school teachers’ perceptions of student behavior problems. New Horizons in Education, 57(2), 17–31. https://doi.org/…410802654909

Collaborative for Academic, Social, and Emotional Learning. (2023). What Is the CASEL Framework? CASEL. https://casel.org/…l-framework/

Čermák, I., & Urbánek, T. (1998). Výzkumné a diagnostické možnosti Achenbachova a Edelbrockova Testu poruch chování dítěte. In Blatný, M. et al. (Eds.), Sociální procesy a osobnost. 32–38. Masarykova univerzita.

Demaray, M. K., Ruffalo, S. L., Carlson, J., Busse, R. T., Olson, A. E., Mcmanus, S. M., & Leventhal, A. (1995). Social Skills Assessment: A Comparative Evaluation of Six Published Rating Scales. School Psychology Review, 24(4), 648–671. https://doi.org/…995.12085793

Doll, E. A. (1947). Vineland social maturity scale. Educational Test Bureau.

Dryburgh, N. S. J., Khullar, T. H., Sandre, A., Persram, R. J., Bukowski, W. M., & Dirks, M. A. (2020). Evidence Base Update for Measures of Social Skills and Social Competence in Clinical Samples of Youth. Journal of Clinical Child and Adolescent Psychology, 49(5), 573–594. https://doi.org/…2020.1790381

Gillernová, I., & Krejčová, L. (2012). Sociální dovednosti ve škole. Grada.

Gomes, R., & Pereira, A. (2014). Influence of Age and Gender in Acquiring Social Skills in Portuguese Preschool Education. Psychology, 05, 99–103. http://dx.doi.org/…h.2014.52015

Gresham, F. M. (2016). Social skills assessment and intervention for children and youth. Cambridge Journal of Education, 46(3), 319–332. https://doi.org/…2016.1195788

Gresham, F. M., & Elliott, S. N. (2008). Social skills improvement system: Rating scales manual. Pearson Assessments.

Grover, R. L., Nangle, D. W., Buffie, M., & Andrews, L. A. (2020). Defining social skills. In D. W. Nangle, C. A. Erdley, & R. A. Schwartz-Mette (Eds.), Social skills across the life span: Theory, assessment, and intervention (pp. 3–24). Academic Press. https://doi.org/…52-5.00001-9

Hajovsky, D.B., Caemmerer, J.M., & Mason, B.A. (2021). Gender differences in children’s social skills growth trajectories. Applied Developmental Science, 26(3), 488–503. https://doi.org/…2021.1890592

Howes, C. (1987). Social competence with peers in young children: Developmental sequences. Developmental Review, 7(3), 252–272. DOI: 10.1016/0273–2297(87)90014–1

Hrabal, V. (1979). SO-RA-D: sociometricko-ratingový dotazník. Psychodiagnostické́ a didaktické testy.

Hrabal, V. (2005). Sociometricko-ratingový dotazník (2. vyd.). Institut pedagogicko-psychologického poradenství ČR Praha.

Hu, L. T., & Bentler, P. M. (1999). Cutoff criteria for fit indexes in covariance structure analysis: Conventional criteria versus new alternatives. Structural Equation Modeling, 6(1), 1–55. https://doi.org/…519909540118

Hönigová, S., & Mrázková, J. (2015). Model spolupráce v rámci systému školního poradenství při stanovování podpůrných opatření. Testfórum, 5, 79–92. https://doi.org/…/TF2015-5-42

Jones, S., & Bouffard, S. (2012). Social and Emotional Learning in Schools: From Programs to Strategies. Sharing Social Policy Report, 26(4), 1–33. https://doi.org/…12.tb00073.x

Martinez-Yarza, N., Santibáñez, R. & Solabarrieta, J. (2023). A Systematic Review of Instruments Measuring Social and Emotional Skills in School-Aged Children and Adolescents. Child Indicators Research, 16, 1475–1502). https://doi.org/…-023-10031-3

Meier, C. R., DiPerna, J. C., & Oster, M. M. (2006). Importance of Social Skills in the Elementary Grades. Education and Treatment of Children, 29(3), 409–419. http://www.jstor.org/stable/42899893

Merrell, K. W. (2001). Assessment of Children's Social Skills: Recent Developments. Best Practices, and New Directions, Exceptionality, 9(1&2), 3–8. https://doi.org/…2001.9666988

Merrell, K. W. (2002). School Social Behavior Scales, Second Edition. Assessment-Intervention Resources.

Mikulková, G., & Šrahůlková, K. (Eds.) a kol. (2014). Integrovaná síť školních a školských integrovaných služeb – postupy a doporučení jejího rozvoje. Národní ústav pro vzdělávání.

Lane, K. L., Menzies, H. M., Barton-Arwood, S. M., Doukas, G. L., & Munton, S. M. (2005). Designing, Implementing, and Evaluating Social Skills Interventions for Elementary Students: Step-by-Step Procedures Based on Actual School-Based Investigations. Preventing School Failure, 49(2), 18–26. https://doi.org/…005.10823217

Salvia, J., & Ysseldyke, J. (1998). Assessment (7th ed.). Houghton Mifflin.

Selimović, Z., Selimović, H., & Opić, S. (2018). Development of social skills among elementary school children. International Journal of Cognitive Research in Science, Engineering and Education, 6(1), 17–30. https://doi.org/…rsee1801017S

Silvern, L. E., & Katz, P. A. (1986). Gender roles and adjustment in elementary-school children: A multidimensional approach. Sex Roles, 14, 181–202. https://doi.org/…7/BF00288248

Smékalová, E., & Palová, K. (2016). Sociálně-emocionální učení na českých školách a preventivní program Druhý krok. Adiktologie, 16(3), 246–254.

Smolkowski, K., Walker, H., Marquez, B., Kosty, D., Vincent, C., Black, C., Cil, G., & Strycker, L. A. (2022). Evaluation of a Social Skills Program for Early Elementary Students: We Have Skills. Journal of Research on Educational Effectiveness, 15(4), 717–747. https://doi.org/…2022.2037798

Spruijt, A. M., Dekker, M. C., Ziermans, T. B., & Swaab, H. S. (2019). Linking Parenting and Social Competence in School-Aged Boys and Girls: Differential Socialization, Diathesis-Stress, or Differential Susceptibility? Frontiers in Psychology, 9, 1–19. https://doi.org/…g.2018.02789

Svoboda, M., Krejčířová, D., & Vágnerová, M. (2015). Psychodiagnostika dětí a dospívajících (3. vyd.). Portál.

Šmahaj, J., & Palová, K. (2020) Školní psychologové a sociálně-emocionální učení. In E. Maierová, L. Viktorová, M. Dolejš, & T. Dominik (Eds.), PHD EXISTENCE 2020 „Člověk a čas“: Sborník odborných příspěvků z 10. konference Katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity Palackého (s. 225–233). Univerzita Palackého v Olomouci.

R Core Team. (2022). R: A language and environment for statistical computing. R Foundation for Statistical Computing.

MŠMT. (2021). Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání.

Rose-Krasnor, L. (1997). The Nature of Social Competence: A Theoretical Review, 6(1), 111–135. https://doi.org/…97.tb00097.x

Rosseel, Y. (2012). lavaan: An R Package for Structural Equation Modeling. Journal of Statistical Software, 48(2), 1–36. https://doi.org/…jss.v048.i02

Thorová, K. (2015). Vývojová psychologie: proměny lidské psychiky od početí po smrt. Portál.

Vyhláška 73/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných (2005). https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2005-73

Walker, H. M., & McConnell, S. R. (1988). The Walker-McConnell Scale of Social Competence and School Adjustment. TX: Pro-Ed.

Walker, H. M., McConnell, S. R., & Lewis, T. (1991). The Walker-Mcconnell Scale of Social Competence and School Adjustment: A Social Skills Rating Scale for Teachers. Behavioral Disorders, 16(2), 159–160. https://doi.org/…299101600208

Wang, Y., Yang, Z., Zhang, Y., Wang, F., Liu, T., & Xin, T. (2019). The Effect of Social-Emotional Competency on Child Development in Western China. Frontiers in Psychology, 10, 1282. https://doi.org/…g.2019.01282

Zobrazit celé Skrýt