Osobnostné aspekty zvládania záťaže

Katarína Millová, Tomáš Kohoutek, Marek Blatný

Abstrakt

Cieľom výskumu bola analýza vzťahu medzi osobnostnými štýlmi a zvládaním záťaže. Skúmali sme copingové stratégie na troch hierarchicky usporiadaných úrovniach, ktoré vychádzajú z modelu zvládania R. S. Lazarusa a osobnostné štýly, ktoré vychádzajú z teórie PSI J. Kuhla. Analyzovali sme údaje 139 vysokoškolských študentov (55 mužov a 84 žien). Zistili sme, že najčastejšie využívanou copingovou stratégiou bola sociálna opora a príklonové stratégie zamerané na problém, najvyšší výskyt dosahovali optimistický, lojálny a ochotný osobnostný štýl. Hlavným cieľom výskumu bolo skúmanie vzťahu osobnostných štýlov a copingových stratégií. Osobnostné štýly, pre ktoré je charakteristická vysoká kladná emotívnosť (podieľa sa na tvorbe daného správania), korelujú s príklonovými (aktívnymi) copingovými stratégiami. Osobnostné štýly, pre ktoré sú charakteristické negatívne emócie (tlmia voľné procesy a správanie), korelujú predovšetkým s odklonovými (izolačnými, vyhýbajúcimi sa) stratégiami zvládania záťažových situácií.

Klíčová slova

copingové strategie, osobnostní styly, coping, osobnost

Literatura

Blatný, M., & Osecká, L. (1998). Zdroje sebehodnocení a životní spokojenosti: osobnost a strategie zvládání. Československá psychologie, 42, 385 – 394.

Bréda, M. (2003). Osobnost, copingové strategie a somatopsychická symptomatologie. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita.

Folkman, S., & Lazarus, R. S.(1980). An analysis of coping in middle-aged community sample. Journal of Health and Social Behavior, 21, 219 – 239.

Klinger, E., Man, F., & Stuchlíková, I. (1997). Současné vybrané teorie motivace. Československá psychologie, 41, 415 – 428.

Kuhl, J., & Kazén, M. (2002). PSSI – Inventář stylů osobnosti a poruch osobnosti. Praha: Testcentrum.

Stuchlíková, I. (2002). Základy psychologie emocí. Praha: Portál.

Suls, J., David, J. P., & Harvey, J. H. (1996). Personality and coping: Three generations of research. Journal of Personality, 64, 711 – 735.

Šolcová, I., & Kebza, V. (1999). Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, 43, 19 – 38.

Kebza, V., & Šolcová, I. (2000). Psychologické a zdravotní aspekty nezaměstnanosti. In Buchtová, B. (Ed.). Psychologické a medicínské problémy nezaměstnanosti (13–16). Brno: Masarykova univerzita.

Šolcová, I., & Kebza, V. (2001). Nezaměstnanost a zdraví. Československá psychologie, 45, 127 – 134.

Šolcová, I., & Kebza, V. (2003). Prediktory sociální opory u české populace. Československá psychologie, 47, 220 – 229.

Švancara, J. (2002). Profil stylu osobnosti VŠ studentů. In Blatný, M. et al. (Eds.). Sociální procesy a osobnost: sborník příspěvků (123 – 127). Brno: Psychologický ústav AV ČR.

Švancara, J. (2005). Systém EOS J. Kuhla: Assessment a rozvíjení osobnostních kompetencí. In Heller, D., Procházková, D., & Sobotková, I. (Eds.). Svět žen a svět mužů: polarita a vzájemné obohacování (255–265). Olomouc: Univerzita Palackého.

Tobin, D. L., Holroyd, K. A., & Reynolds, V.C. (1984). Users manual for the Coping Strategies Inventory. Ohio: Ohio University.

Tobin, D. L., Holroyd, K. A., Reynolds, R. V., & Wigal, J. K. (1989). The hierarchical factor structure of the Coping Strategy Inventory. Cognitive Therapy and Research, 13, 343 – 361.

Zobrazit celé Skrýt