Social support: a summary of the research in the Czech Republic and Slovakia and inspiration to the future – gifted children

Zdeněk Krpoun

Abstract

The paper acquaints the reader with the subject of social support and summarizes research in this field in the Czech Republic and Slovakia. Introducing the issues of gifted, twice-exceptional and underachieved children, the paper also points at the broad range of research possibilities in future. There is also a list of literature related to given phenomena.

(Fulltext in Czech)

Keywords

social support, giftedness, twice-exceptional, underachievement

Literature

Baďurová, R. (2005). Životní události, vnímaná sociální opora, somatické obtíže a nemoci během těhotenství jako prediktory prenatální mateřské anxiety a deprese. Československá psychologie, 49, 5, 399–411.

Baštecká, B. (2005). Terénní krizová práce: psychosociální intervenční týmy. Praha: Grada.

Baštecký, J., Šavlík, J., Šimek, J. (1993). Psychosomatická medicína. Praha: Grada-Avicenum.

Baum, S. M., Owen, S. V. (2004). To be gifted & learning disabled: strategy for helping brights students with learning & attention difficulties. Mansfeld Center: Creative Learning Press.

Besnoy, K. D. (2006). Successful strategies for twice exceptional students. Texas: Prufrock Press.

Callard-Szulgit, R. (2008). Twice exceptional kids: a guide for assisting students who are both academically gifted and learning disabled. Lanham: Rowman & Littlefield Education.

Cohen, S:, Underwood, L. G., Gottlieb, B. H. (2000). Social support measurement and intervention. New York: Oxford University Press.

Dočkal, V. (2005). Zaměřeno na talenty aneb nadání má každý. Praha: Lidové noviny.

Dvořáková, J., Portešová, Š., Budínová, L., Tyrlík, M. (2006). Osobnostní a zájmové charakteristiky rozumově nadaných školsky podvýkonných žáků. Československá psychologie, 50, 6, 523–532.

Field, T., Harding, J., Yando, R., Gonzales, A. et al.(1998). Feelings and attitudes of gifted students. Adolescence, 33 (130), 331–342.

Gecková, A., Pudelský, M., Tuinstra, J. (2000). Kontakty s rovesníkmi, sociálna sieť a sociálna podpora z pohladu adolescentov. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 35, 2, 121–136.

Gecková, A., Pudelský, M., Van Dijk, J. P. (2001). Vplyv percipovanej sociálnej opory na subjektívne hodnotenie zdravia a socioe-ekonomické rozdiely v sociálnej opore adolescentov. Československá psychologie, 45, 1, 7–18.

Johnsen, S., K., Witte, M., Robins, J. (2006). Through their eyes: Students` perspectives of a University-Based Enrichment Program – the university for young people project. Gifted Child Today, 29, 3, 56–61.

Heřman, D, Kebza, V. (2006). Vybrané psychosociální souvislosti a kvalita života u souboru pacientů s implantovaným kardiostimulátorem. Československá psychologie 50, 4, 372–382.

Holoche-Ertl, S., Kubinger, K., Hohensinn, Ch. (2008). Identifying children who may be cognitively gifted: the gap between practical demands and scientific supply. Psychology Science, 50, 2, 97–111.

Hříbková, L. (1991). Modely, strategie a metody k identifikaci talentu. Československá psychologie, 35, 1, 47–57.

Hříbková, L. (2009). Nadání a nadaní. Pedagogické přístupy, modely, výzkumy a jejich vztah ke školské praxi. Praha: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta.

Kebza, V. (2005). Psychosociální determinanty zdraví. Praha: Academia.

Koubeková, E. (2002). Sebeúcta – významný korelát sociálnej opory. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 37, 4, 335–344.

Kožený, J., Tišanská, L. (2003). Dotazník sociální opory – MOS: Vnitřní struktura nástroje. Československá psychologie, 47, 2, 135–143.

Křivohlavý, J. (1999a). Moderátor zvládání zátěže typu sociální opory. Československá psychologie, 43, 2, 106–118.

Křivohlavý, J. (1999b). Zjišťování sociální opory dětí. Psychológia a patopsychológia dieťata, 34, 1, 65 – 71. Křivohlavý, J. (2001). Psychologie zdraví. Praha: Portál.

Lazarus, R. S. (1966). Psychological stress and coping processes. New York: McGraw-Hill.

Lazarus, R. S., Folkman, S. (1984). Stress, apprasil and coping. New York: Springer.

Laznibatová, J. (2007). Nadané dieťa, jeho vývin, vzdelávanie a podporovanie. Bratislava: IRIS.

Lee, S.-Y., Olszewski-Kubilius, P., Peternel, G. (2009). follow-up with studenst after 6 years of participation in project EXCITE. The Gifted Child Quarterly, 53, 2, 137–156.

Madarasová-Gecková, A., Šímová, E., Van Dijk, J. P. (2003). Starí rodičia jako zdroj sociálnej opory. Československá psychologie, 47, 1, 31–41.

Madarasová-Gecková, A., Tavel, P., Gajdošová, B., Orosová, O., Žežula, O., Van Dijk, J. P. (2008). Socioekonomické a psychosociálne faktory zmyslu pre integritu u adoslescentov. Československá psychologie 52, 2, 132–144.

Mareš, J. a kol.(2001). Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus. Mareš, J. a kol. (2002). Sociální opora u dětí a dospívajících II. Hradec Králové: Nucleus.

Mareš, J. a kol. (2003). Sociální opora u dětí a dospívajících III. Hradec Králové: Nucleus.

Mareš, J., Ježek, S., Tomášek, F. (2001). Česká verze dotazníku sociální opory u dětí a dospívajících CASSS-CZ. In Mareš, J. a kol., Sociální opora u dětí a dospívajících I. Hradec Králové: Nucleus. s. 91–101.

McQueen, K., S. (2011). Perceived social support and the self-concepts of gifted adolescents. Journal for the Education of the Gifted Children, 34, 3, 367–396.

Medveďová, L. (2004). Zdroje stresu a zdroje jeho zvládania deťmi a adolescentmi. Psychológia a patopsychológia dieťaťa, 39, 2–3, 108–120.

Mohapl, P. (1992). Úvod do psychologie nemoci a zdraví. Olomouc: Vydavatelství Univerzity Palackého.

Montgomery, D. (2009). Able, gifted and talented underachievers. West Sussex: John Wiley & Sons.

Portešová, Š., Čihounková, J., Jančová, P., Budíková, P. (2008). Analýza profilu výkonu v testu WISC – III u mimořádně rozumově nadaných dětí s dyslexií. Československá psychologie, 52, 4, 338–350.

Portešová, Š., Šamánková, L. (2007). Problémy identifikace rozumově nadaných dětí (nadané děti s SPU). In Šimoník, O., Škrabánková, J., Šťáva, J. (eds.), Dimenze pedagogické práce s nadanými žáky: sborník anotací referátů z mezinárodního semináře: Pedagogická fakulta MU, 15. listopad 2007, Brno. [CD-ROM] Brno: MSD.

Olszewski-Kubilius, P. (2000). The transition from childhood giftedness to adult creative productivness: Psychological characteristics and social supports. Roeper Review, 23, 2, 65–71.

Schofield, N. J, Hotulainen, R. (2004). Does all cream rise? The plight of unsupported gifted children. Psychology Science, 46, 3, 379–386.

Snopek, M., Hublová, V. (2008). Sociální opora a její vztah k životní spokojenosti, sebehodnocení a osobnosti u adolescentů: rodové rozdíly. Československá psychologie 52, 5, 500–509.

Svoboda, M., Krejčířová, D., Vágnerová, M. (eds.).(2009). Psychodiagnostika dětí a dospívajících. Praha: Portál.

Širůček, J., Širůčková, M., Macek, P. (2007). Sociální opora rodičů a vrstevníků a její význam pro rozvoj problémového chování v adolescenci. Československá psychologie 51, 5, 476–488.

Šolcová, I., Kebza, V. (1999). Sociální opora jako významný protektivní faktor. Československá psychologie, 43, 1, 19–38.

Šolcová, I., Kebza, V. (2003). Prediktory sociální opory u české populace. Československá psychologie, 47, 3, 220–229.

Štětovská, I., Hamerník, J. (2006). Vzkaz v láhvi, aneb sociální opora na internetu (111–114). In Koukola, B, Mareš, J. (eds.), Psychologie zdraví a kvalita života. Brno: MSD.

Tišanská, L, Kožený, J. (2004). Osobnost, anticipovaná sociální opora a adaptace seniorek na stárnutí: Test modelu životní spokojenosti. Československá psychologie 48, 1, 27–37.

Wechsler, D. (2002). Wechslerova inteligenční škála pro děti WISC- III. Praha: Testcentrum.

Show all Hide