Číslo 4, ročník 8, 2014

Editorial

Vážení příznivci a čtenáři E-psychologie,
dovoluji si vás za celou redakční radu pozdravit v novém roce 2015 a popřát vám, abyste se v něm cítili zdrávi, spokojeni, naplněni jak odborně vědecky, tak i lidsky, společensky. Přejeme vám, aby vás po celý rok provázel optimismus, elán v rozvoji vaší kariéry a touha po nových informacích potřebných k vašemu odbornému růstu. Doufáme, že náš časopis k tomu přispívá a vy nám zachováte přízeň i v nadcházejícím období.

Jak víte, E-psychologie je již rok řazena v seznamu neimpaktovaných recenzovaných časopisů. Je skoro již každoročním pravidlem, že podmínky uznávání vědecké práce Rada pro výzkum, vývoj a inovace stále mění a dochází ke zpřísnění. Redakční rada se proto usilovně připravuje, aby byl časopis přijat do některé z uznávaných databází – nejlépe do databáze Scopus, případně ERIH. Držte nám pěsti a přejte nám úspěch, jistě by se tím prestiž E-psychologie zvýšila. Pro úspěšné zařazení do mezinárodních databází bychom potřebovali, aby se v našem časopise objevovalo více kvalitních článků ze zahraničí. Redakční rada je přesvědčena, že je užitečné, aby se česká odborná veřejnost mohla dozvídat nové poznatky psychologie v mateřském jazyce – česky, případně slovensky. Chceme vám být co nejblíže. Přesto je v současných podmínkách prospěšné, aby se poměrově zvýšila skladba příspěvků od zahraničních autorů. Prosíme proto ty z vás, kteří máte možnost ovlivnit své kolegy a spolupracovníky ze zahraničí, abyste je vyzvali k možnosti v E-psychologii publikovat v anglickém jazyce.

Pojďme se nyní podívat na nabídku příspěvků tohoto čísla.
Ve výzkumných studiích jsou publikovány výstupy z práce studentské vědecké a odborné činnosti studentky bratislavské psychologie V. Matuškové a jejího kolegy – učitele M. Jakubka k jedné z mnemotechnických strategií používaných při výuce cizích jazyků – tzv. KWM – metody klíčového slova. Vlastní výzkum byl prováděn na šedesáti jednom studentovi středních škol. Podle publikovaných závěrů je tato metoda ve srovnání s klasickým mechanickým učením úspěšnější pro utváření slovní zásoby.

Druhou výzkumnou studií je práce K. Medalové a R. Procházky k raným maladaptivním schématům (EMS), attachmentu a strategiím zvládání stresu u klinické a neklinické populace. Respondenty byli pacienti se závislostí na alkoholu z PN Kroměříž a kontrolní skupinou pak studenti jednooborové psychologie a posluchači soukromé školy zaměřené na další vzdělávání a seberozvoj. V provedeném výzkumu se ukázalo, že raná maladaptivní schémata mohou hrát roli i ve vztazích dospělých – jako je vyhýbání se, úzkostnost a partnerská spokojenost. Dalším z cílů, který se podařilo výzkumem realizovat, bylo vytvoření české verze dotazníku YSQ (Young Schema Questionnaire), který vykazoval dobré psychometrické vlastnosti.

Do rubriky Diskuse zaslala aktuální článek „Školní psycholog – ohrožený druh?“ psycholožka E. Smékalová. Píše, že počet školních psychologů a školních speciálních pedagogů pracujících jako školní specialisté ve školách postupně narůstá, a to mimo jiné též díky projektům Evropské unie. Projektová podpora však končí, což přináší nejen nutnost hledání trvalých systémových zdrojů pro financování školních specialistů, ale také otázku, kdo bude zajišťovat metodickou podporu, vzdělávání a vůbec kvalitní rámec školního poradenství. Autorka se zamýšlí, jak postupovat dál, zmiňuje také, co nabízí olomoucká katedra psychologie pro školní specialisty.

To, že je důležité připomínat české psychologické obci a zejména mladým psychologům, že mezi českými odborníky existují vzory hodné k následování, ukazuje stať docenta J. Srnce k významnému životnímu jubileu doktorky Hany Drábkové, st. Autor popisuje její profesní kariéru a provázanost s profesní orientací jejího otce a vlastních dětí.

Na závěr jsou pro vás připraveny tři recenze zajímavých publikací. První kniha vznikla v kolektivu autorky M. Kosové a nese název Logoterapie: Existenciální analýza jako hledání cest; druhá kniha je pak Yaloma, I. D. – Pohled do slunce. O překonávání strachu ze smrti, třetí a poslední recenzí je dílo autora Milgrama S. – Poslušnosť voči autorite. Experimentálny prístup: experiment odhaľujúci časť ľudskej prirodzenosti.

Vážení čtenáři, celá redakce vám přeje příjemně strávený čas při čtení tohoto čísla.

Pavel Michálek
leden 2015

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Diskuse

Zprávy

Recenze