E-psychologie je elektronický odborný recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností, z.s. Přijímá původní články z výzkumu, přehledové a metodické studie, které jako odborné příspěvky procházejí standardním zaslepeným recenzním řízením. V rámci nerecenzovaných rubrik nabízí prostor pro příspěvky do diskuze, zprávy z odborných akcí a recenze knih, a pro poznatky z příbuzných oborů. Publikované texty nereprezentují stanoviska redakce E-psychologie ani ČMPS. Texty je možné zasílat v češtině, slovenštině či angličtině. Vychází 4× ročně. První číslo vyšlo v prosinci 2007.

Otevřený přístup
E-psychologie je časopis s otevřeným přístupem, což znamená, že veškerý obsah je k dispozici bezplatně. Uživatelé mohou číst, stahovat, kopírovat, distribuovat, tisknout, hledat nebo odkazovat na plné texty článků nebo je používat pro jakýkoli jiný zákonný účel, aniž by o to požádali vydavatele nebo autora. Vydavatel se hlásí k otevřenému přístupu, jak jej definuje BOAI.

Statut E-psychologie (15. 8. 2023)

Vedoucí redaktorka
PhDr. Hana Georgi, Ph.D. (Pražská vysoká škola psychosociálních studií) ORCID
E-mail: hana.georgi@pvsps.cz

Redakční rada
Mgr. Radek Heissler (Národní ústav duševního zdraví)
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. (Policejní prezidium MV ČR)
Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity, Brno)
Mgr. Kateřina Lukavská, Ph.D.(Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy, Praha)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (Filozofická fakulta Ostravské univerzity)
Doc. Mgr. et Mgr. Tomáš Nikolai, Ph.D. (Neurologická klinika 1. LF UK a VFN, Praha)
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (Lékařská fakulta Masarykovy univerzity, Brno)

Výkonná redakce, kontakt
PhDr. Jindřiška Kotrlová (Českomoravská psychologická společnost, z.s.)
Daniel Espitia (Katedra psychologie FF UK)
E-mail: e.psyjournal@e-psycholog.eu

Přihlašování příspěvků:
Své příspěvky prosíme vkládejte do systému: ZDE.

International Editorial Board

PhDr. Andrea Baranovská, Ph.D. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
Prof. Carmel Céfai (Department of Psychology, Centre for Resilience & Socio-Emotional Health, University of Malta, Malta)
Dr Rajneesh Choubisa (Birla Institute of Technology & Science, Pilani (Rajasthan), Indie)
Dr Hana D'Souza (School of Psychology, Cardiff University, UK)
Doc. Dr. Polona Gradišek (Pedagogická fakulta, Univerzita v Ljubljani, Slovinsko)
Dr. Charles Martin-Krumm (University of Western Brittany, CREAD Research Laboratory, Francie)
Dr. Johan C. Potgieter (Faculty of Health Sciences, North-West University, Potchefstroom, Jihoafrická republika)
Prof. Dr. Udo Rudolph (Technische Universität Chemnitz, Německo)

Recenzní řízení
Recenzní řízení je oboustranně anonymní a procházejí jím výzkumné, metodické a přehledové studie, příspěvky z praxe. Na každý příspěvek jsou vypracovány minimálně dva posudky.
Při zaslání upravené verze článku do redakce je autor povinen uvést, které připomínky přijal, případně se kterými nesouhlasí. Upravený příspěvek je poskytnut původním recenzentům k vyjádření.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Redakce dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl pracovníkem stejného pracoviště jako autor a spoluautoři. Recenzenti nesmějí být ani v jiném konfliktu zájmů ohledně recenzované stati.

E-psychologie je indexována v databázích EBSCO, DOAJ, BMČ, ERIH PLUS a CEJSH, je přístupná také přes rozhraní EZB a v Digitální knihovně AV ČR.

Překlady a korektury anglických textů – Mgr. Linda Skolková, Mgr. Lenka Philippová, Iva Hamerníková, Mgr. Alžběta Krejčová
Jazyková korektura českých textů – Mgr. Iva Sokolová
Jazyková korektura slovenských textů – Mgr. Janka Bartošová
Webdesign a redakční systém – Mgr. Pavel Cindr, Mgr. Jakub Kotrla

E-psychologie je vydávána s finanční podporou Akademie věd ČR.

Stránky jsou archivovány Národní knihovnou ČR

Na základě smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a Českomoravskou psychologickou společností, z.s. jsou články vydané v E-psychologii zpracovány a trvale uchovávány v originální podobě v systému, který je vytvářen v rámci projektu WebArchiv.Časopis není evidován podle zákona č. 46/200 Sb. u MK ČR. Je šířen pouze prostřednictvím internetu a nepodléhá evidenci MK podle tiskového zákona (vyjádření MK ČR zde).

E-psychologie používá MySQL a PHP.

Crossref logo