Číslo 1, ročník 9, 2015

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,
připravili jsme pro Vás další číslo E-psychologie, první v letošním 9. ročníku. Obsah je poměrně pestrý – najdete v něm výzkumné šetření z oblasti dobrovolnictví při krizových událostech od autorek Lucie Balarinové a Jany Zbořilové, Michaela Hrabovecká shrnuje v přehledové studii poznatky o kvalitě života rodičů, kteří vychovávají dítě s diagnózou autismu, a Pavla Presslerová spolu s Kristýnou Rusnákovou zkoumaly problematiku tzv. slabého čtenářství u dětí školního věku – jejich přehledová studie je zaměřena na zmapování tohoto fenoménu.

Do rubriky Zprávy jsme zařadili informaci o projektu NANOK autorky Hany Štěpánkové a kolektivu, v níž je podrobně představena normativní studie kognitivních determinant zdravého stárnutí probíhající od roku 2012. Zpráva o projektu je dvojjazyčná. Domníváme se, že je velmi cenné, když se o projektech v Česku budou dozvídat i kolegové v zahraničí. Rádi bychom v tomto pokračovali, a proto vybízíme řešitele projektů s psychologickou tématikou, aby prostor v E-psychologii využili k souhrnné prezentaci svých výzkumných projektů.
Dalším příspěvkem v rubrice je zpráva Laury Bechyňové o XXII. celostátní konferenci studentů psychologie, která se konala v březnu 2015 v Praze. Číslo uzavírá recenze z pera Jiřího Šípka o výjimečné knize Sonu Shamdasaniho, kterého jsme měli tu čest osobně v Praze uvítat v roce 2010 při vydání Jungovy Červené knihy. Recenzovaná kniha je – jak jinak – opět věnována C. G. Jungovi.

Máme pro Vás i novinky z redakce: podali jsme přihlášku do databáze European Reference Index for the Humanities (ERIH PLUS), současně připravujeme novou grafickou podobu pro E-psychologii, již pro vydání v druhé polovině letošního roku. Rozhodli jsme se také plně pro mezinárodní citační standard Americké psychologické asociace. Nejlepší nakonec – vítáme mezi členy redakční rady PhDr. Hanu Štěpánkovou, Ph.D. z Národního ústavu duševního zdraví v Praze a PhDr. Katarínu Millovou, Ph.D. z Psychologického ústavu Akademie věd ČR v Brně.

Toto číslo E-psychologie vychází s přicházejícím létem. Věříme, že Vás obsah zaujme a povzbudí k tvorbě příspěvku, z Vaší praxe nebo z vlastního výzkumu.
Za celou redakci Vám přeji úspěšné završení první poloviny roku na Vašich pracovištích a hodně odpočinku dle Vašich přání.

Jindřiška Kotrlová
(červen 2015)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze