Subjektívna pracovná úspešnosť a výkonová motivácia

Mária Bariaková, Zuzana Birknerová, Miriama Palková

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá skúmaním vzťahu medzi pracovnou úspešnosťou (delenou na objektívnu a subjektívnu pracovnú úspešnosť) a výkonovou motiváciou. Výskumnú vzorku tvorilo 83 zamestnaných osôb. Zisťovaný bol celkový vzťah medzi subjektívnou pracovnou úspešnosťou (meranou spokojnosťou s kariérou) a výkonovou motiváciou. Taktiež bola zisťovaná súvislosť medzi subjektívnou a objektívnou pracovnou úspešnosťou (meranou počtom zvyšovaní platu, počtom povýšení a pracovnou pozíciou). Výsledky preukázali, že čím vyššia je miera výkonovej motivácie, tým vyššia je miera subjektívnej pracovnej úspešnosti. Tak isto sa potvrdil predpoklad, že miera subjektívnej pracovnej úspešnosti stúpa s narastajúcou výškou pracovnej pozície, s počtom povýšení a s počtom zvyšovaní platu.

Klíčová slova

objektivní pracovní úspěšnost, subjektivní pracovní úspěšnost, výkonová motivace

Literatura

Aryee, S., Chay, Y. W., Tan, H. H. (1994). An examination of the antecedents of subjective career success among a managerial sample in Singapore. Human Relation, 47, 487–509.

Bariaková, M. (2010). Rozprava o pracovnej úspešnosti a jej činiteľoch. In Popelková, M., Juhásová, A., Pohánka, M. (Eds.). V. medzinárodná konferencia doktorandov odborov psychológia a sociálna práca. Zborník z konferencie. Nitra: Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva, s. 81–86. CD ROM.

Bedrnová, E., Nový, I. et al. (1998). Psychologie a sociologie řízení. Praha: Managment Press.

Džuka, J. (2005). Motivácia a emócie človeka. Prešov: Filozofická fakulta PU.

Fields, D. L. (2002). Taking the measure of work: a guide to validated scales for organizational research and diagnosis. Thousand Oaks, CA: Sage Publications.

Frankovský, M., Štefko, R., Baumgartner, F. (2006). Behavioral-situational approach to examinig Social Intelligence. Studia Psychologica, 48, 3, 251–258. Fuchsová, K., Kravčáková, G. (2004). Manažment pracovnej motivácie. Bratislava: Iris.

Greenhaus, J. H., Parasuraman, S., Wormley, W. M. (1990). Effects of race on organizational experiences, job performance evaluations and career outcomes. Academy of Management Journal, 1, 33, p. 64–86.

Helus, Z., Hrabal, V., Kubiš, V., Mareš, J. (1979). Psychologie školní úspěšnosti žáků. Praha, SPN.

Heslin, P. A. (2005). Conceptualizing and evaluating career success. Journal of Organizational Behavior, 26, 113–136.

Hoskovcová, S., Niederlová, M. (2007). Dotazník motivace k výkonu LMI: Zjištění o studentech ekonomie. Psychologie v ekonomické praxi, 42 (3–4), 59–62.

Jaskolka, G., Beyer, J. M., Trice, H. M. (1985). Measuring and predicting managerial success. Journal of Vocational Behavior, 26, 189–205.

Judge, T. A., Cable, D. M., Boudreau, J. W., Bretz, R. D. (1994). An empirical investigation of the predictors of executive career success [online]. [cit. 2010–02–15]. Dostupný z WWW: http://digitalcommons.ilr.cornell.edu/cahrswp/233.

Mehrabian, A. (1998). The achieving tendency (work, career and life success achievement) Test (MACH) and Optional Software [online]. [cit. 2011–03–23]. Dostupný z WWW: http://www.kaaj.com/…les/ach.html.

Nakonečný, M. (1992). Motivace pracovního jednání a její řízení. Praha: Management Press.

Nakonečný, M. (1996). Motivace lidského chování. Praha: Academia.

Rozier, C. K., Raymond, M. J., Goldstein, M.S., & Hamilton, B. L. (1998). Gender and physical therapy career success factors. Physical Therapy, 78 (7), 690–704.

Schuler, H., Prochaska, M. (2003). Dotazník motivace k výkonu- LMI. Praha: Testcentrum.

Uhlář, P., Hermochová, S., Byczkowská, J, Hošek, P. (2005). Vybrané psychické charakteristiky skupiny úspěšných zaměstnanců. Psychologie v ekonomické praxi,40, 97–108.

Zobrazit celé Skrýt