Číslo 1, ročník 8, 2014

Editorial

Milé čtenářky a milí čtenáři,
první číslo 8. ročníku E-psychologie přichází v období, kdy jaro je v plném proudu. Doufáme, že vás příspěvky tohoto čísla přitáhnou ke čtení a zamyšlení i přes lákadla v podobě slunce, čerstvých jarních barev a vzduchu. Koneckonců v dnešní době chytrých telefonů a jiných zařízení není tak úplně nemožné čtení a pobyt v přírodě, na zahrádce kavárny či restaurace účelně spojit.
E-psychologie se rozhodnutím Rady vlády pro vědu a výzkum znova ocitla na seznamu uznávaných neimpaktovaných časopisů. Chtěla bych na tomto místě poděkovat především šéfredaktorce paní docentce Ireně Sobotkové a dobré výkonné duši časopisu doktorce Jindřišce Kotrlové. Bez jejich snahy a úsilí by se tato skutečnost nestala realitou. Nicméně „boj“ tak úplně nekončí. Metodika hodnocení výsledků výzkumných organizací a hodnocení výsledků ukončených programů (platná pro léta 2013 až 2015) stanovuje, že pokud je odborným periodikem vědecký recenzovaný časopis, který není zařazen v Metodikou jmenovaných databázích, bude výsledek v něm publikovaný ohodnocen bodovým hodnocením, pokud periodikum bude zařazeno na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v ČR. Toto kritérium E-psychologie naplnila. Nicméně výsledek druhu Jrec je hodnocen pouze v oborových skupinách tzv. SHVa a SHVb, kam obor psychologie nespadá. Co to ale vše znamená pro E-psychologii? Protože chceme udržet kvalitu příspěvků, které se nyní objevují v recenzním řízení časopisu, ale vzhledem k uvedeným skutečnostem by se už nadále objevovat nemusely, redakční rada se shodla, že dalším krokem ve snaze, aby časopis mohl dobře prosperovat, bude zvýšené úsilí dostat jej mezi časopisy zařazené do databáze Scopus. Není a nebude to snadná cesta, ale doufáme, že ji zvládneme úspěšně. Držte nám (ale i sobě) palce a věnujte nám pokud možno i nadále přízeň v podobě svých příspěvků, přestože se vám zatím za vaše úsilí nemůže dostat ohodnocení v podobě tzv. RIVových bodů. Děkujeme.

A co si tedy můžete v prvním čísle 2014 přečíst? Přehledová studie Lucie Hubertové je věnována přehledu poznatků o vlivu sociálního a kulturního kontextu na formování identity u dospívajících imigrantů vietnamského původu. Autorka shrnuje poznatky zahraničních studií a její přehled přímo vybízí další výzkumníky v oblasti psychologie adolescentů a národnostních menšin ke generování smysluplných výzkumných otázek, které by mohly najít prostřednictvím empirických výzkumů odpovědi v tuzemském kontextu. Výzkumná studie tentokrát sahá do oblasti klinické psychologie. Její autorka Iveta Ondroušková představuje možnosti kresebné projektivní techniky Figure Drawing Test (FDT) pro proces diagnostiky mentální anorexie.
Rubrika recenze přináší představení dvou knih z rozličných stran spektra psychologie. Jarmila Kubáňková se věnuje knize Romana Peška, Jána Praška, Petra Štípka Kognitivně behaviorální terapie v praxi: Pro terapeuty, studenty a poučené laiky, kterou vydalo nakladatelství Portál. Její podrobná a v dobrém slova smyslu kritická recenze může být vodítkem pro váhající potenciální kupce této knihy. Pokud vás zajímá, jak se autoři knihy vypořádali s tak širokým vymezením cílové čtenářské skupiny, nahlédněte do recenze, částečné zodpovězení této otázky v ní určitě naleznete. Další recenzovanou knihou je Psychologie efektivního leadershipu kolektivu brněnských autorů (Jakub Procházka, Martin Vaculík a Petr Smutný), kterou přečetla a k jejímuž čtení v závěru recenze vybízí Jitka Šebová Šafaříková.
Závěrem se můžete podívat, co se dělo na jednání Stálého výboru pro psychologii krizí, katastrof a traumatu EFPA letos v březnu v Praze očima Štěpána Vymětala a také se vrátit k průběhu workshopu Potřeby osob se sluchovým či zrakovým postižením při katastrofách – 1. Mezinárodní workshop projektu EUNAD, který se konal na podzim loňského roku. Hedvika Boukalová, Simona Hoskovcová, a Štěpán Vymětal o něm referují ve své zprávě podrobně a zájemci naleznou i internetové odkazy na materiály z této akce.

A nyní mně už nezbývá nic jiného než vám všem popřát hodně jarní energie, která vydrží až do dnů letní dovolené.

Lenka Lacinová
(duben 2014)
Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze