Příbuzenská pěstounská péče: když dítě vychovávají prarodiče

Šárka Mošťková, Irena Sobotková

Abstrakt

Článek se zabývá specifickou problematikou příbuzenské pěstounské péče, kdy o dítě pečují jeho prarodiče. Hlavními cíli zde prezentované části výzkumu, která je součástí rozsáhlejšího projektu, bylo charakterizovat proces přijetí vnoučete do pěstounské péče jeho prarodičů, zmapovat příčiny svěření, detekovat způsoby reagování dětí na odloučení od biologických rodičů a v neposlední řadě popsat vztahy vnoučat s jejich rodiči, vzájemný kontakt i očekávání vývoje vztahu do budoucnosti. K těmto cílům je přistupováno z perspektivy prarodičů. Z metodologického hlediska se jedná o kvalitativní výzkum. Metodou sběru dat byly polostrukturované rozhovory s prarodiči pěstouny. Výběrový soubor tvoří 20 žen a mužů, prarodičů, kteří mají v pěstounské péči alespoň jedno vnouče a vychovávají jej minimálně po dobu dvou let. Celkem participanti pečovali o 21 vnoučat. Výsledky výzkumu ukazují, že děti jsou do pěstounské péče prarodičů svěřovány z rozličných důvodů, které jsme uspořádali do tří kategorií: patologický způsob života biologických rodičů (užívání alkoholu, drog, trestná činnost, týrání a zanedbávání dítěte aj.), osobnostní charakteristiky rodičů (nezralost spojená s nízkým věkem, nezodpovědnost, agresivita, labilita aj.) a vliv životních událostí (rozpad partnerského vztahu, opuštění dítěte, odjezd do zahraničí, nezaměstnanost, nedostatek financí aj.). Reakce dětí na odloučení od rodičů se odehrávaly na emoční, kognitivní a behaviorální rovině. V osobním kontaktu s matkou bylo 15 dětí, zatímco osobní kontakt s otcem mělo 8 dětí. Vzhledem k rostoucímu počtu prarodičů pěstounů mohou být získané výsledky užitečné zejména v psychologickém poradenství a pro odborníky pracující s pěstounskými rodinami.

Literatura

Backhouse, J., & Graham, A. (2012). Grandparents raising grandchildren: Negotiating the complexities of role-identity conflict. Child and Family Social Work, 17, 306–315. doi:10.1111/j.1365–2206.2011.00781.x

Dolbin-MacNab, M. L. (2009). Becoming a parent again: An exploration of transformation among grandparents raising grandchildren. In J. A. Mancini, & K. A. Roberto (Eds.), Pathways of human development: Explorations of change (207–226). Plymouth: Lexington Books.

Farmer, E. (2010). Fostering adolescents in England: What contributes to success? In E. Fernandez, & R. P. Barth (Eds.), How does foster care work? International evidence on outcomes (151–163). London: Jessica Kingsley Publishers.

Fritsch, T. A., & Burkhead, J. D. (1981). Behavioral reactions of children to parental absence due to imprisonment. Family Relations, 30, 83–88.

Gabriel, Z., & Novák, T. (2008). Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči. Praha: Grada.

Gibbs, P., & Müller, U. (2000). Kinship foster care moving to the mainstream: Controversy, policy, and outcomes. Adoption Quarterly, 4, 57–87.

Hanušová, L., Jeníčková, N., & Uhlířová, V. (2009). Problematika příbuzenského náhradního rodičovství: konferenční příspěvek Mezinárodní konference „Problémy současné rodiny a náhradní rodinná péče.“ Dostupné na www.blokovygrant.cz/download.php?….

Hayslip, B., & Kaminski, P. L. (2005). Grandparents raising their grandchildren: A review of the literature and suggestions for practice. The Gerontologist, 45, 262–269.

Hayslip, B. (Jr.), & Smith, G. C. (Eds.). (2013). Resilient grandparent caregivers: A strengths-based perspective. New York: Routledge.

Hendl, J. (2008). Kvalitativní výzkum. Základní teorie, metody a aplikace. Praha: Portál.

Hogan, D., Halpenny, A. M., & Greene, S. (2002). Children´s ex­periences of parental separation. Dublin: Children’s Research Centre, Trinity College Dublin. Dostupné na https://www.tcd.ie/…paration.pdf.

Hong, J. S., Algood, C. L., Chiu, Y.-L., & Lee, S. A.-P. (2011). An ecological understanding of kinship foster care in the United States. Journal of Child and Family Studies, 20, 863–872.

Jahodová, P. (2013). Úskalí pěstounské péče prarodičů v souvislosti s budoucím začleněním dětí do společnosti. Diplomová práce (Mgr.). Olomouc: Univerzita Palackého, Cyrilometodějská teologická fakulta. Ddostupné na http://theses.cz/id/exwlky.

Kiraly, M., & Humpreys, C. (2013). Family contact for children in kinship care: A literature review. Australian Social Work, 66, 358–374. doi: 10.1080/031240­7X.2013.812129.

Leathers, S. J. (2003). Parental visiting, conflicting allegiances, and emotional and behavioral problems among foster children. Family Relations, 53, 53–63.

Lee, C. M., & Bax, K. A. (2000). Children’s re­actions to parental separation and divorce. Paediatrics and Child Health, 5, 217–218.

Le Prohn, N. S. (1994). The role of the kinship foster parent: A comparison of the role conceptions of relative and non-relative foster parents. Children and Youth Services Review, 16 (Special Double Issue Kinship Foster Care), 65–84. doi:10.1016/0190–7409(94)90016–7

Macaskill, C. (2002). Safe contact? Children in permanent placement and contact with their birth relatives. Dorset: Russell House Publishing.

Matějček, Z., a kol. (1999). Náhradní rodinná péče. Praha: Portál.

Máčelová Jankovýchová, S. (2012). Konstrukce posouzení a řešení životní situace dítěte, u kterého se uvažuje o svěření do náhradní rodinné péče prarodičů. Bakalářská práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné z http://is.muni.cz/…60331/fss_b/.

Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). Qualitative data analysis: An expanded sourcebook. Thousand Oaks: Sage Publications.

Miovský, M. (2006). Kvalitativní přístup a metody v psychologickém výzkumu. Praha: Grada.

Mošťková, Š. (2016). Příbuzenská pěstounská péče vykonávaná prarodiči. In E. Maierová, L. Viktorová, & M. Dolejš (Eds.), PhD existence 2016. Česko-slovenská psychologická konference (nejen) pro doktorandy a o doktorandech. Sborník odborných příspěvků (189–196). Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

MPSV (nedat.). Roční výkaz MPSV o výkonu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2006–2015. Dostupné na http://www.mpsv.cz/cs/7260.

Neil, E., Beek, M., & Schofield, G. (2003). Thinking about and managing contact in permanent placements: the differences and similarities between adoptive parents and foster carers. Clinical Child Psychology and Psychiatry, 8(3), 401–418.

Parsons, R. (2015). Prarodičem snadno a rychle (a dobře). Kostelní Vydří: Karmelitánské nakladatelství.

Paulová, I. (2013). Specifická traumata prarodičů při náhradní příbuzenské péči. Bakalářská práce. Zlín: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií.

Sinclair, I. (2005). Fostering now: Messages from research. London: Jessica Kingsley.

Sobotková, I. (2003). Pěstounské rodiny: jejich fungování a odolnost. Praha: MPSV.

Sobotková, I. (2010). Biologické rodiny dětí, které jsou navrhovány do náhradní rodinné péče. E-psychologie, 4 (1), 51–57. Dostupný z http://e-psycholog.eu/…obotkova.pdf.

Sobotková, I., & Očenášková, V. (2013). Pěstounská péče očima dospělých, kteří v ní vyrostli: trendy vs. zkušenosti. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci.

Stryker, S., & Burke, P. J. (2000). The past, present, and future of an identity theory. Social Psychology Quarterly, 63, 284–297.

Uhlířová, V. et al. (2010). Dítě ve výchově příbuzných. Praha: Občanské sdružení Rozum a cit.

Uzlová, K. (2013). Psychologická analýza svěřování dítěte do péče prarodičů. Bakalářská práce. Plzeň: Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta pedagogická.

Úmluva o právech dítěte. Dostupné na http://www.osn.cz/…h-ditete.pdf.

Vágnerová, M. (2007). Vývojová psychologie II. Dospělost a stáří. Praha: Karolinum.

Vanschoonlandt, F., Vanderfaeillie, J., Van Holen, F., De Maeyer, S., & Andries, C. (2012). Kinship and non-kinship foster care: Differences in contact with parents and foster child’s mental health problems. Children and Youth Services Review, 34, 1533–1539.

Zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů. Dostupné na http://www.mpsv.cz/…ane_deti.pdf.

Žáková, A. (2016). Prarodiče v roli rodičů: zkušenost prarodičovských pěstounek. Diplomová práce. Brno: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií. Dostupné na http://is.muni.cz/…71732/fss_m/.

Zobrazit celé Skrýt