Dostupnost a kvalita péče o duševní zdraví pro cizince v Praze

Martin Tušl, Markéta Niederlová

Abstrakt

Výzkumná práce se zabývá tématem dostupnosti a kvality péče o duševní zdraví pro cizince, kteří žijí v Praze. Úvodní část stručně nastiňuje situaci imigrace a cizinců v České republice, a to zejména v hlavním městě. Dále jsou popsány některé rizikové faktory, které souvisejí s duševním zdravím cizinců žijících v České republice. Shrnuty jsou také některé poznatky o kulturní kompetenci v péči o duševní zdraví kulturně a jazykově odlišných klientů, a teoretickou část uzavírá kapitola o současná situaci péče o duševní zdraví v České republice. Empirická část má formu kvalitativní studie, jejímž cílem bylo zmapovat zkušenosti cizinců s péčí o duševní zdraví v Praze a identifikovat hlavní překážky, se kterými se cizinci setkávají v souvislosti s dostupností a kvalitou služeb v Praze. Výzkumný vzorek sestával z 27 účastníků, přičemž 20 bylo anglicky a 7 rusky hovořících. Sběr dat probíhal prostřednictvím online dotazníku a následných polo strukturovaných rozhovorů. Výsledky identifikovaly 4 bariéry v souvislosti s dostupností (cena, jazyk, informace, dostupnost), a 2 bariéry v souvislosti s kvalitou péče o duševní zdraví (profesionalita, kulturní odlišnosti). Výsledky výzkumu jsou v závěru diskutovány a jsou navrženy možné cesty, které by mohly přispět ke zlepšení současné situace. Jsou také zmíněna některá pracoviště, kde cizinci mohou vyhledat odbornou psychologickou­ pomoc.

https://doi.org/10.29364/epsy.322

(Článek je v anglickém jazyce)

Klíčová slova

duševní zdraví, cizinci v Praze, interkulturní psychologie, kulturní kompetence, kvalitativní výzkum

Literatura

Aklin, W. M., & Turner, S. M. (2006). Toward understanding ethnic and cultural factors in the interviewing process. Psychotherapy: Theory, Research, Practice, Training, 43, 50–64.

Alcántara, C., & Gone, J. P. (2014). Multicultural issues in the clinical interview and diagnostic process. In F. L. Leong, L. Comas-Díaz, G. C. Nagayama Hall, V. C. McLoyd, J. E. Trimble (Eds.), APA handbook of multicultural psychology, Vol. 2: Applications and training (pp. 153–163). Washington, DC US: American Psychological Association.

Allport, G. W. (1958). The nature of prejudice (Abridged ed.). New York: Doubleday.

American Psychological Association. (2003). Guidelines on multicultural education, training, research, practice, and organizational change for psychologists. American Psychologist, 58, 377–402.

American Psychological Association. (2013). Working with immigrant origin clients: an update for mental health professionals. Based on crossroads: the psychology of immigration in the new century. Washington, DC: American Psychological Association.

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders DSM-5 (5th ed.). Washington: American Psychiatric Publishing.

Arasaratnam, L. A., & Doerfel, M. L. (2005). Intercultural communication competence: Identifying key components from multicultural perspectives. International Journal of Intercultural Relations, 29(2), 137–163.

Bauer, A. M., & Alegría, M. (2010). Impact of patient language proficiency and interpreter service use on the quality of psychiatric care: A systematic review. Psychiatric Services, 61(8), 765–773.

Betancourt, J. R. (2004). Cultural Competence – Marginal or Mainstream Movement? The New England Journal of Medicine, 351(10), 953–955.

Betancourt, J. R., Green, A. R., Carrillo, J. E., & Ananeh-Firempong, O. (2003). Defining cultural competence: a practical framework for addressing racial/ethnic disparities in health and health care. Public Health Reports, 118(4), 293–302.

Berry, J. W. (1997). Immigration, acculturation and adaptation. Applied Psychology: An International Review, 46, 5–68.

Czech Statistical Office. (2016). Cizinci: Počet cizinců. Retrieved from https://www.czso.cz/…ocet-cizincu

Draguns, J. G., & Tanaka-Matsumi, J. (2003). Assessment of psychopathology across and within cultures: Issues and findings. Behaviour Research and Therapy, 41(7), 755–776.

Höschl, C., Winkler, P., & Pěč, O. (2012). The state of psychiatry in the Czech Republic. International Review of Psychiatry, 24(4), 278–285.

Hubinková, Z., et al. (Eds.). (2011). Multikulturní poradenství na vysokých školách v České republice: Sbírka případových studií. Prague: University of Economics Press, Oeconomica.

Jacob, K. S. (2014). DSM-5 and culture: The need to move towards a shared model of care within a more equal patient–physician partnership. Asian Journal of Psychiatry, 7, 89–91.

Kirmayer, L. (2012). Rethinking cultural competence. Transcultural Psychiatry, 49(2), 149.

Kirmayer, L. J., Narasiah, L., Munoz, M., Rashid, M., Ryder, A. G., Guzder, J., Hassan, G., Rousseau, C., & Pottie, K. (2011). Common mental health problems in immigrants and refugees: General approach in primary care. Canadian Medical Association Journal, 183(12), e959-e967.

Marsella, A. J., & Yamada, A. (2013). The study of culture and psychopathology: Fundamental concepts and historic forces. In F. A. Paniagua, A. Yamada, F. A. Paniagua, A. Yamada (Eds.), Handbook of multicultural mental health: Assessment and treatment of diverse populations (pp. 3–23). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press.

Martinez, C. (2013). Conducting the cross-cultural clinical interview. In F. A. Paniagua, A. Yamada, F. A. Paniagua, A. Yamada (Eds.), Handbook of multicultural mental health: Assessment and treatment of diverse populations (pp. 191–204). San Diego, CA, US: Elsevier Academic Press.

Ministry of Health of the Czech Republic. (2013). Strategie reformy psychiatrické péče. www.strukturalni-fondy.cz/…ych-pece.pdf?…

Neuliep, J. W. (2014). The Perceptual Context. In J. W. Neuliep (Ed.), Intercultural communication: A contextual approach (pp. 151–182). Sage Publications.

Raboch, J., & Wenigová, B. (2012). Mapování stavu psychiatrické péče a jejího směřování v souladu se strategickými dokumenty České republiky (a zahraničí). Odborná zpráva z projektu. Odborná zpráva z projektu. Praha: Česká psychiatrická společnost os, (s 17), 25.

Rosso, M. S., & Bäärnhielm, S. (2012). Use of the cultural formulation in Stockholm: A qualitative study of mental illness experience among migrants. Transcultural Psychiatry, 49(2), 283–301.

U.S. Department of Health and Human Services (USDHHS). (2001). Mental health: Culture, race and ethnicity – A supplement to Mental Health: A Report of the Surgeon General. Rockville, MD: U.S. Department of Health and Human Services, Public Health Office, Office of the Surgeon General.

Winkler, P., Csémy, L., Janoušková, M., & Krejníková, L. (2013). Reforma systému psychiatrické péče: mezinárodní politika, zkušenost a doporučení. Praha: Psychiatrické centrum Praha, 29.

World Health Organization. (2013). The European mental health action plan. http://www.euro.who.int/…Health-3.pdf

Zobrazit celé Skrýt