Sexualita a sexuální identita. Sociální povaha přirozenosti.
(recenze)

Diana Valečková

Autor se čtivým a zároveň erudovaným způsobem zabývá tématem sexuality z pohledu jejího sociálně-kulturního utváření a podmínění. V knize jsou zmíněna fakta z odborných sociologických výzkumů a publikací, která dokládají, že primárně přirozená, evolučně podmíněná biologická funkce sexuality je pouze v pozadí utváření celkového sexuálního chování jedince. Poukazuje na proměnlivost sexuality v úrovni sociálně-kulturní, ale i v úrovni interpersonálních vztahů, na nejasnost hranic mezi tím, co za sexuální jednání považujeme a co už sexuálním jednáním není.

https://doi.org/10.29364/epsy.353