Představení projektu Vyhnání, vykořenění a změna životní linie – mezigenerační studie

Marek Preiss

Sledování lidských rodů je složitou součástí psychologického zkoumání. Projekt Vyhnání, vykořenění a změna životní linie – mezigenerační studie se zabývá psychologickými dopady aktu zvůle komunistické tajné policie v Československu, tzv. akce Asanace. Projekt navazuje na kumulující se zkušenost s transgeneračním traumatem. Zaměřuje se na generaci přímých účastníků, disidentů, kteří byli nuceni opustit svoji zem v letech 1977–1984, dále na potomky – druhou a třetí generaci, kteří v některých případech žijí v zahraničí. Pomocí čtyř druhů metod (fokusové skupiny, hloubkové rozhovory, dotazníkové metody, modifikovaný Stroopův test) se snaží porozumět transgenerační transmisi traumatu, zkoumá vedle traumatické situace také resilienci a posttraumatický růst. Zajímáme se o to, jak se traumatická situace transformuje v průběhu let, co přináší do pokračující rodové linie. Vedle standardních výzkumných článků plánují autoři také shrnující monografii na toto téma.

https://doi.org/10.29364/epsy.438

Klíčová slova

generace, akce Asanace, přenos traumatu, transgenerační přenos