E-psychologie je elektronický odborný recenzovaný časopis určený odborné veřejnosti, vydávaný Českomoravskou psychologickou společností. Časopis je přístupný bezplatně online. Přijímá původní články z výzkumu a praxe, přehledové studie, zprávy z odborných akcí a recenze knih, a to v češtině, slovenštině a v angličtině. Nabízí též prostor pro příspěvky přinášející poznatky z příbuzných oborů. Vychází 4× ročně. První číslo vyšlo v prosinci 2007.

Vedoucí redaktorka
Doc. PhDr. Irena Sobotková, CSc. (Filozofická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci)

Redakční rada
Doc. Mgr. Lenka Lacinová, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně)
Doc. PhDr. Alena Slezáčková, Ph.D. (Filozofická fakulta Masarykovy univerzity v Brně)
PhDr. Simona Hoskovcová, Ph.D. (Filozofická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
PhDr. Miroslav Klusák, CSc. (Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze)
Mgr. Ing. Pavel Michálek, Ph.D. (Provozně ekonomická fakulta České zemědělské univerzity v Praze)
PhDr. Katarína Millová, Ph.D. (Psychologický ústav AV ČR, v.v.i, Brno)
PhDr. Hana Štěpánková, Ph.D. (Národní ústav duševního zdraví, Praha)

Výkonná redakce
PhDr. Jindřiška Kotrlová (Českomoravská psychologická společnost, z.s.)
Bc. Karolína Horáková (Národní ústav duševního zdraví, Praha)

International Editorial Board
Dr. Ricardo Arguís Rey (Teachers’ Center “Juan de Lanuza”, Zaragoza, Španělsko)
PhDr. Andrea Baranovská, PhD. (Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Slovensko)
Anna Bokszczanin PhD (Uniwersytet Opolski, Opole, Polsko)
Prof. Carmel Céfai (Department of Psychology, Centre for Resilience & Socio-Emotional Health, University of Malta, Malta)
Rajneesh Choubisa PhD (Birla Institute of Technology, Mesra, Ranchi /Jharkhand/, Indie)
Bc. et Mgr. Hana D'Souza, MSc (Department of Psychology, Goldsmiths, University of London, UK)
Prof. Camilo Garcia (Universidad Veracruzana, Mexiko)
Mgr. Polona Gradišek (Pedagogická fakulta, Univerzita v Ljubljani, Slovinsko)
Mike D. Johnson M.Sc. (University of New York in Prague, ČR)
Dr. Charles Martin-Krumm (University of Western Brittany, CREAD Research Laboratory, Francie)
Dr. Johan C. Potgieter (Faculty of Health Sciences, North-West University, Potchefstroom, Jihoafrická republika)
Prof. PhDr. David Šmahel, Ph.D. (Fakulta sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně, ČR)
Dr. Catherine Wieder (Clinical Psychologist, Paris, Francie)

Kontaktní e-mail redakce: e.psyjournal et e-psycholog.eu
Své příspěvky prosíme vkládejte do systému: ZDE.

Recenzní řízení
Recenzní řízení je oboustranně anonymní a procházejí jím výzkumné a přehledové studie a příspěvky z praxe. Na každý příspěvek jsou vypracovány minimálně dva posudky.
Při zaslání upravené verze článku do redakce je autor povinen uvést, které připomínky přijal, případně se kterými nesouhlasí. Upravený příspěvek je poskytnut původním recenzentům k vyjádření.
Redakce si vyhrazuje právo příspěvek odmítnout. Redakce dbá na to, aby ani jeden z recenzentů nebyl pracovníkem stejného pracoviště jako autor a spoluautoři. Recenzenti nesmějí být ani v jiném konfliktu zájmů ohledně recenzované stati.

E-psychologie je indexována v databázích EBSCO, DOAJ a BMČ, ERIH PLUS, je přístupná také přes rozhraní EZB. Je zařazena na Seznamu recenzovaných neimpaktovaných periodik vydávaných v České republice (od 1. 1. 2014).

Překlady a korektury anglických textů – Mgr. Linda Skolková, Mgr. Lenka Philippová, Iva Hamerníková
Jazyková korektura českých textů – Mgr. Iva Sokolová
Jazyková korektura slovenských textů – Mgr. Janka Bartošová
Webdesign a redakční systém – Mgr. Pavel Cindr, Mgr. Jakub Kotrla

E-psychologie je vydávána s finanční podporou Akademie věd ČR.

alt

Na základě smlouvy uzavřené mezi Národní knihovnou ČR a Českomoravskou psychologickou společností jsou články vydané v E-psychologii zpracovány a trvale uchovávány v originální podobě v systému, který je vytvářen v rámci projektu WebArchiv.Časopis není evidován podle zákona č. 46/200 Sb. u MK ČR. Je šířen pouze prostřednictvím internetu a nepodléhá evidenci MK podle tiskového zákona (vyjádření MK ČR zde).

E-psychologie používá MySQL a PHP.