Etické zásady publikování
Předpokladem přijetí příspěvku k publikaci je fakt, že text není nabídnut jinému subjektu ani v pozměněné podobě. Pokud zaslaný rukopis navazuje na předchozí publikační činnost autora, starší článek musí být řádně citován a autor musí v novém článku uvést, v čem článek rozšiřuje, v čem je nový. Pokud je zaslaný rukopis rozšířením staršího publikovaného textu, autor musí uvést, v čem rozšíření a další přínos spočívá.

Je odpovědností korespondujícího autora před zasláním rukopisu získat souhlas všech spoluautorů se zněním i s odesláním do E-psychologie. Všechny osoby v autorském týmu rukopisu by měly významnou měrou přispět k vzniku daného textu (např. designem popisovaného projektu, získáním anebo zpracováním dat, sepsáním návrhu rukopisu).

Korespondující autor je zodpovědný za to, že rukopis pracuje s volně dostupnými daty anebo s daty, k jejichž použití má autorský tým právo jako původce dat či má s původci dat předem dohodu o takovém použití. E-psychologie se jednoznačně vymezuje proti falšování či tendenční úpravě dat a jejich reprezentací.

Korespondující autor je rovněž zodpovědný za práva k publikování obrázků a jiných grafických reprezentací, které zašle jako součást rukopisu a jsou určené k publikování. Žádáme autory, aby k rukopisům přikládali pouze takové obrázky, grafy a jiné doprovodné materiály, ke kterým mají práva a mohou s nimi volně nakládat. Pokud jsou na obrázcích identifikovatelné osoby, je třeba mít jejich písemné svolení s publikací.

Autoři výzkumných, přehledových i metodických studií by při realizaci studie i přípravě rukopisu měli dbát na reprodukovatelnost své práce.

Všechny zúčastněné strany při publikování – vydavatel, redaktoři, recenzenti a autoři – musí dodržovat určité normy etického chování. E-psychologie a její vydavatel, Českomoravská psychologická společnost, se hlásí ke Kodexu chování COPE a ke Směrnicím pro nejlepší praxi editorů časopisů a ke Kodexu chování vydavatelů časopisů.

Postup při porušení etických zásad publikování
Pokud se ukáže, že autor porušil etické zásady publikování, bude článek z webu stažen. Pod původním odkazem retrahovaného článku bude poznámka o důvodu a datu stažení.