Číslo 4, ročník 6, 2012

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

čtvrté číslo uceluje sbírku textů šestého ročníku E-psychologie na následujících počtech: 6 výzkumných studií, 2 přehledové studie, 0 příspěvků z praxe, 4 diskuse, 7 zpráv a 12 recenzí. Jak vypadá bilance letošního ročníku třeba v porovnání s ročníkem předcházejícím? To sbírka textů nakonec čítala: 7 výzkumných zpráv, 5 přehledových zpráv, 2 příspěvky z praxe, 3 diskuse, 3 zprávy a 8 recenzí. Mohli bychom si tedy jako čtenáři E-psychologie třeba postesknout, že nás letos zanedbávaly autorky a autoři příspěvků z praxe a přehledových studií. Nebo bychom si mohli pochválit píli autorek a autorů recenzí a zpráv. V každém případě však musíme poděkovat všem autorkám a autorům, že se s námi podělili o výsledky své práce, poznatky, zkušenosti, názory – a to nezištně.

A co tedy poslední letošní číslo přináší konkrétně? Rubrika výzkumných studií je zastoupena textem L. Kráčmarové a A. Plhákové. Obsahové analýze podrobily výpovědi o snech, které získaly od dětí ve věku 6–8 let. A prezentují zajímavé poznatky o tom, o čem se těmto dětem zdá ve snech „hezkých“ a „špatných“, o podílu hezkých a špatných snů, o rozdílech v obsahu snů dívek a chlapců.

Rubrika Přehledové studie a Příspěvky z praxe tentokrát zastoupena není. Zato je dvěma příspěvky zastoupena rubrika Diskuse. Oba příspěvky se věnují kontroverzním tématům. Jeden tomu, nakolik lze v psychologii využívat výsledky scientometrie publikační aktivity jako kritérium kvality odborné práce docentů a profesorů. Druhý tomu, nakolik měření v psychologii není jen metaforou měření v přírodních vědách. V tom prvním tedy M. Preiss a G. Mačudová prezentují aktualizaci rozboru dat z databáze Web of Science, který s O. Bezdíčkem a E. Dočkalovou prezentovali v roce 2008 v Psychologii Dnes a v roce 2009 v Psychiatrii. V tom druhém V. Dočkal reaguje bezprostředně na Princípy psychologickej diagnostiky od P. Halamy a na knihu Psychometrika – Měření v psychologii od T. Urbánka, D. Denglerové a J. Širůčka; zprostředkovaně reaguje na diskusi o dědictví S. S. Stevense.

V rubrice Zprávy informuje J. Kotrlová o dvou podzimních akcích uspořádaných Pražskou linkou důvěry. A pak je zde zařazen text J. Janouška. Ten se nevěnuje aktualitám, nýbrž osobním vzpomínkám na osobnosti, které se významně zapsaly do dějin psychologie: A. R. Lurija, A. N. Leonťjev, S. L. Rubinštejn, H.  Hiebsch, H. Tajfel, L. Festinger, H. Kelley, D. T. Campbell. Janoušek uvádí též přehledy výsledků své spolupráce s nimi. Text vychází z referátu předneseného na Psychologických dnech 2012 u příležitosti udělení čestného členství v Českomoravské psychologické společnosti. Redakce profesoru Janouškovi srdečně blahopřeje.

V rubrice Recenze jsou příspěvky tři. Jde o monografickou učebnici psychodynamického přístupu k diagnostice S. Mentzose, kterou recenzuje J. V. Musil. Dále o kanonickou učebnici Psychologie Atkinsonové a Hilgarda od autorského kolektivu vedeného S. Nolen-Hoeksema(ovou), kterou recenzuje S. Hoskovcová. A nakonec o výzkumnou zprávu J. Vaňka Lucidní snění jako copingový mechanismus, kterou recenzuje D. Brabcová a V. Lovasová.

Nakonec mi dovolte se i za redakci rozloučit s uzavřeným ročníkem parafrází z editorialu prvního čísla prvního ročníku časopisu: těšíme se na nové příspěvky studentů i učitelů, začínajících i zkušených praktiků a výzkumníků.

Miroslav Klusák
(Prosinec 2012)

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Diskuse

Zprávy

Recenze