Publikační aktivita a citovanost českých docentů a profesorů v oboru psychologie

Marek Preiss, Galina Mačudová

Na souboru 109 docentů a profesorů psychologie jsou ukázány různé parametry publikační aktivity podle databáze Web of Science (WoS). 41 % sledovaných docentů a profesorů publikuje pouze v domácích časopisech, z toho 7 % nepublikuje v časopisech uvedených ve WoS vůbec. 29 % souboru (32 osob) nebylo ani jednou citováno, 40 % sledovaných nemá ani jednu citaci článku, kde by docent/profesor byl prvním autorem. 28 % souboru má h-index roven 0. Vysoký počet publikací (70 a více) měli podle WoS docenti a profesoři Kebza, Nakonečný, Břicháček, Kožený, Vymětal, Kratochvíl, Křivohlavý a Hoskovec, struktura prací (články vs. abstrakta aj. publikační výstupy) se ale u autorů liší. K časopisům s nejvyšším impakt faktorem, v nichž čeští psychologové publikovali, patřil American Journal of Psychiatry (prof. Kožený, 1997) a American Psychologist (prof. Hoskovec a prof. Janoušek, 2004). Největší celkové citovanosti dosáhli profesoři a docenti Kožený, Fraňková a Balcar.

Klíčová slova

publikační aktivita, citování, Web of Science

Literatura

Acuna, D.E, Allesina, S., & Kording, K.P. (2012). Future impact: Predicting scientific success. Nature 13. 9. 2012, vol. 489, 201–202.

Bezdíček, O., Preiss, M., & Dočkalová, E. (2009). Publikační aktivita a citovanost 85 českých aktivních profesorů a docentů v oboru psychologie: revize a odpověď na kritiku. Psychiatrie, 13, 108–113. Dostupné na WWW: http://www.tigis.cz/…2-3_2009.pdf

Preiss, M., Bezdíček, O., & Dočkalová, E. (2008). Který český psycholog je nejlepší? Psychologie Dnes, 12, 33.

Newman, E.F., & McKenzie, K. (2011). Research activity in british clinical psychology training staff: Do we lead by example? Psychology Learning & Teaching, 10(3), 228–238.

Meho, LI, & Yang, K. (2007). Impact of data sources on citation counts and rankings of LIS Faculty: Web of Science versus Scopus and Google Scholar. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58(13), 2105–2125. Dostupné na WWW: http://sci2s.ugr.es/…Yang2007.pdf

Vysokoškolský zákon č. 111/1998 Sb. Dostupné na WWW: http://aplikace.msmt.cz/…neni_552.htm

Zobrazit celé Skrýt