Výzkum v oblasti školní psychologie v České republice

Veronika Kavenská, Eleonora Smékalová, Jan Šmahaj

Abstrakt

Přehledová studie se zabývá tématem výzkumu v oblasti školní psychologie v ČR. Ačkoliv se počet školních psychologů působících přímo na škole zvyšuje, výzkum v tomto směru zůstává poněkud pozadu. Přehledová studie zahrnuje práce předních odborníků na poli pedagogické a školní psychologie a vedle nich i práce studentské. Závěry ukazují, že práce mají různou kvalitu, jedním z nedostatků je nízká reprezentativnost, zastoupena je kvalitativní i kvantitativní metodologie. V některých případech v souvislosti s metodologickým zpracováním přinášejí studie protichůdné závěry.

Klíčová slova

školní psychologie, školní psycholog

Literatura

Bartošová, M. (2011). Profesní identita školního psychologa. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

Bitalová, H. (2010). Školní psycholog na střední škole. Nepublikovaná bakalářská práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Čáp, J., Mareš, J. (2001). Psychologie pro učitele. Praha: Portál.

Česko. (2004a). Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Česko. (2004b). Zákon č. 563/2004, Sb., o pedagogických pracovnících.

Čeští žáci po deseti letech. Pražská skupina školní etnografie (2004). Praha: Univerzita Karlova v Praze, Pedagogická fakulta.

Furman, A., Poliach, V. (1996). Miesto školskej psychológie v spektre služieb škole. Pedagogika, 46, 32–40.

Gajdošová, E., Herényiová, G., Valihorová, M. (2010). Školská psychológia. Bratislava: Stimul.

Gutnik, T. B., Reynolds, C.R. (eds) (1982). Handbook od School Psychology. New York: John Wiley and Sons.

Hvozdík, J. (1986). Základy školskej psychológie. Bratislava: SNP.

IPPP (2011). Seznam škol zapojených do projektu Rozvoj ŠPP – VIP II. Dostupné z WWW: <http://rspp.cz/rspp/index.php?…>

Jaromišová, K. (2002). Postoje ke školní psychologii na druhém stupni základních škol. Nepublikovaná diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Jalůvková, R. (2011). Postoje učitelů ke koncepci školních poradenských pracovišť. Nepublikovaná diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Kariková, S., Valihorová, M. (1998). Podobnosti a odlišnosti práce školského psychológa v ponímaní riaditeľov škol. Sborník z 5. sjezdu Asociace školní psychologie SR a ČR, Šlapanice u Brna.

Lazarová, B. (2001). Školní psychologové na ZŠ – pohledy vedení škol. In: Metodika práce školních psychologů na ZŠ a SŠ. Projekt MŠMT. Praha: IPPP, 4–27.

Lazarová, B. (2008). Školní psychologie v České republice po roce 1989. Českoslo­venská psychologie, 52, 480–492.

Lazarová, B., Čapková, M. (2006). Klima školy: k otázkám spolupráce učitelů a školních psychologů. Sborník z 2. konference škola a zdraví 21, Brno.

Lazarová, B., Ondruš, D. (2000). Dva pohledy na náplň práce školního psychologa. Školský psychológ, 10, 2–10.

Machová, H. (2005). Školní psycholog a jeho vztah k učiteli. Nepublikovaná diplomová práce. Praha: Univerzita Karlova.

Majdyšová, M. (2011). Pozice školního psychologa ve vztahových rámcích školy. Nepublikovaná diplomová práce. Brno: Masarykova Univerzita.

Mareš, J. (2010). Kvalita života školy. Školský psychológ, 1–2, 17–24.

Mareš, M. (1998). Situace školní psychologie v ČR. Školský psychológ, 1, 7–14.

Mertin, V. (1997). K pojetí školní psychologie. Školský psychológ, 7(1/2), 21–23.

Oakland, T., Cunningham, J. (1997). Návrh koncepce školní psychologie. Školský psychológ, 7(1/2), 5–10.

Smékalová, E. (2009). Do schools need psychology or psychologists? (Looking for a good model of psychological consulting for school practice). In: XXVI. Psychologické dny 2008: Já & my a oni. CD-ROM s plnými texty, vydán ve spolupráci ČMPS a FSS MU Brno. Dostupné na WWW: <http://cmps.ecn.cz/…mekalova.pdf>

Stejskalová, J. (2011). Školní psychologové z pohledu pedagogů základních škol v Olomouci a jejím okolí. Nepublikovaná postupová práce. Olomouc: Univerzita Palackého.

Suchardová, L. (2009). Důvěra ve vztazích mezi učiteli a začínajícím školním psychologem. Nepublikovaná postupová práce. Praha: Karlova Univerzita.

Štech, S. (1998). Profesní identita školního psychologa. Školský psychológ, 8, 26–32.

Štech, S. (2001). Sonda do profese školního psychologa v ČR. Pedagogika, 51, 47–55.

Štech, S., Zapletalová, J. (2001). Kvalitativní analýza přístupu školních psychologů k profesi – srovnání kazuistických studií. In: Metodika práce školních psychologů na ZŠ a SŠ. Projekt MŠMT. Praha: IPPP, 37–47.

Štech, S. (2009). Školní psychologie. In Baštecká, B. (2009). Psychologická encyklopedie: aplikovaná psychologie, 397–400. Praha: Portál.

Valentová, A., Novotná, L. (1997). Činnost školního psychologa na zvláštní škole. Školský psychológ, 7(1/2),11–18.

Věstník MŠMT ČR (2005). Koncepce poradenských služeb poskytovaných ve škole. Sešit 7. LXI, červenec 2005, s. 1–9 [online]. [cit. 2011–02–02]. Dostupné z WWW: <http://spp.ippp.cz/…ownload.html>.

Zapletalová, J. (1997). Činnost školního psychologa na střední odborné škole. Školský psychológ, 7(3/4), 12–21.

Zapletalová, J. (2001). Co dělá školní psycholog? Kritická místa profese. Pedagogika, mimořádné číslo, 36–41.

Zobrazit celé Skrýt