Číslo 1, ročník 15, 2021

Editorial

Vážené čtenářky, vážení čtenáři,

pokud sledujete E-psychologii pravidelně, pak zřejmě víte, že vás nyní oslovuje nástupkyně dlouholeté (a historicky první) šéfredaktorky doc. Ireny Sobotkové. Doc. Sobotková spolu s dr. Jindřiškou Kotrlovou a s dalšími členy redakční rady zakládaly v roce 2007 se záměrem nabídnout nejen psychologické obci odborný časopis v online prostředí formou otevřeného přístupu podle zahraničních standardů. Toto číslo otevírá 15. ročník – za to, že jsme dospěli k tomuto milníku, děkujeme zejména autorům, recenzentům a celé redakční radě. Děkuji doc. Ireně Sobotkové za její osobní a odborný vklad do E-psychologie, je nač navazovat.

Redakční radě a Radě Českomoravské psychologické společnosti bych ráda poděkovala za důvěru, díky níž mám tu čest a také příležitost E-psychologii v příštím období ovlivnit z pozice šéfredaktora. Využiji tohoto editorialu k tomu, abych vás – naše čtenářstvo – seznámila s plány do budoucna.

Vizí je zařazení E-psychologie mezi časopisy indexované na Web of Science a také ve Scopus. Po pokusu o zařazení na Scopus v roce 2017 jsme nyní v období, kdy máme čas na úpravu některých věcí, ke kterým byly ze strany Scopus připomínky. Jde především o pravidelnost vydávání čísel a také citovanost recenzovaných článků. Co se týče pravidelnosti, v posledních letech došlo k významnému zlepšení, a to díky tomu, že stoupl počet článků, které nám autoři zasílají. Je tedy z čeho vybírat. Na citovanosti bude potřeba více zapracovat. Jednou z cest vidíme ve větší propagaci vydávaných článků redakcí, ale i samotnými autory, a pak také ve zvýšení počtu anglicky psaných článků.

Chceme také podpořit obsahovou část nerecenzovaných rubrik jako jsou Příspěvky z praxe, Diskuze, Zprávy, Recenze knih. Ty procházejí pouze schválením redakce a jsou ve většině případů přijaty. Oživením těchto rubrik chceme zvýšit aktuálnost vydání a atraktivnost časopisu. Doufáme, že na této platformě bude docházet k rychlejšímu šíření povědomí o dění v psychologii v České republice i ve světě.
Věřím, že výše uvedené cíle vedou nejen k zvýšení prestiže časopisu, ale především ku prospěchu odborné veřejnosti i jednotlivých osob, autorů, čtenářů.

Obracím se proto tímto na vás jako na autory již přispívající či budoucí:
  • Posílejte nám své rukopisy, ať již vědecké do recenzního řízení nebo i příspěvky do nerecenzovaných rubrik. I ty vedou k zvýšení zájmu o obsah časopisu.
  • Do E-psychologie můžete zaslat dílčí výsledky svého výzkumu, ke kterým se pak můžete vztahovat v závěrečných rukopisech.
  • E-psychologii můžete mimo jiné popsat detailně metodologii své studie a v dalších publikacích tak uspořit cenné místo.
  • Propagujte své články v E-psychologii prostřednictvím ResearchGate. E-psychologie o svých číslech informuje prostřednictvím LinkedIn a Facebooku. Na těchto sítích můžete také pomoci s šířením povědomí o časopise a jeho obsahu.
  • Snažte se co nejrychleji a pečlivě reagovat na recenzní posudky.

Za redakci mohu slíbit, že se snažíme urychlit recenzní řízení, která se v jednotlivých případech protahují. Tyto prodlevy jsou sice někdy dány nedodržováním lhůt na straně autora, ale často také tím, že je řada témat, kterým se v ČR věnuje jen hrstka lidí a může být obtížné najít recenzenta se znalostí problematiky a se zkušeností s publikační činností.

Začali jsme oslovovat výzkumná pracoviště s výzvou k zasílání zpráv o chystaných, probíhajících či ukončených projektech. Hned v v prvním čísle se tak můžete seznámit se záměrem tvorby Neuropsychologické testové baterie pro děti a shrnutím normativní studie Krátkého testu zrakově-prostorové paměti (BVMT-R) a grantu Emoční kreativita a kognitivní deficit u seniorů. V této rubrice chceme přispět k vyšší informovanosti o dění v české vědě a prakticky využitelných výstupech výzkumných projektů například v klinické praxi.

Zároveň prosíme oslovené odborníky – recenzenty, aby E-psychologii podpořili na její cestě do Scopus a Web of Science tím, že budou přijímat rukopisy k recenzi, že budou ve svých recenzích pomáhat autorům dosáhnout kvality hodné odborného časopisu a že budou dodržovat lhůty pro recenzní posudky.
Doufáme, že se nám společně podaří rozšířit čtenářskou i autorskou základnu E-psychologie a že se nám vytčených cílů podaří brzo dosáhnout.

Hana Georgi
březen 2021

Zobrazit celé Skrýt

Výzkumné studie

Metodické studie

Přehledové studie

Zprávy

Recenze